ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clan

K L AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clan-, *clan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clan(n) กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน, Syn. clique, set
clang(vi) เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang(vt) ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang(n) เสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clank(vi) เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank(vt) ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank(n) เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor
clanger(sl) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
clangor(n) เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clank
clannish(adj) ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง, Syn. select, cliquish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clan(แคลน) n. เผ่า, เผ่าพันธุ์, วงศ์, วงศ์ตะกูล, ชาติวงศ์, ครอบครัว, กลุ่มคน, พวก, พ้อง
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ , ลี้ลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
clang(แคลง) n. เสียงดังแกล๊ง ๆ v. ดังแกล๊ง ๆ
clangor(แคลง'เกอะ) { clangored, clangoured, clangoring, clangouring, clangors, clangours } n. เสียงดัง
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ , ดังอึกทึก
clangour(แคลง'เกอะ) { clangored, clangoured, clangoring, clangouring, clangors, clangours } n. เสียงดัง
clank(แคลงคฺ) { clanked, clanking, clanks } n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว,
clannishadj. เกี่ยวกับเผ่าพันธ์
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์, พรรคพวก, พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman

English-Thai: Nontri Dictionary
clan(n) สกุล, แซ่, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ครอบครัว
clandestine(adj) ลับ, ลอบ, ไม่เปิดเผย, ปิดบัง, ส่วนตัว
clang(n) เสียงดังกราว
clang(vi) ส่งเสียงดังกราว
clangour(n) เสียงดังกราว
clangour(vi) ส่งเสียงดังกราว
clank(n) เสียงลากโซ่
clank(vi) มีเสียงลากโซ่
clannish(adj) ถือพวก, ถือพี่ถือน้อง, เล่นพรรคเล่นพวก
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล, พี่น้องร่วมแซ่, พวกพ้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clanกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clandestineซ่อนเร้น, ปกปิด, ลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clandestine marriageการสมรสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clandestine employmentการลักลอบจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you know just as much as I do about this Foot Clan and I don't think you're doing anything about it.ฉันคิดว่าคุณรู้เพียงเท่าที่ฉันทำเกี่ยวกับเท้าตระกูลนี้ ... ... และฉันไม่คิดว่าคุณกำลังทำอะไรเกี่ยวกับมัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Who will be your Birdman? Let each clan Announce their choice now.ถ้าเจ้าชนะใครจะเป็นมนุษย์นกของเจ้า ให้แต่ละตระกูลเลือกเดี๋ยวนี้ Rapa Nui (1994)
Of the royal Miru clan For the Ariki-mau..โนโรเนียแห่งตระกูลมิรู เลือกท่านหัวหน้าอริกิเมา Rapa Nui (1994)
You put your faith in a clan of cutthroats who kill for money?ท่านไว้ใจพวกฆาตกรที่ฆ่าเพื่อเงินรึ The Scorpion King (2002)
Lucian, the most feared and ruthless leader ever to rule the Lycan clan had finally been killed.ลูเซียน ผู้นำที่แข็งแกร่งและน่ากลัวของพวกไลแคน ถูกสังหารลงในที่สุด Underworld (2003)
The poison I used... has passed among our clan for generations.ยาพิษที่ฉันใช้... .. ได้ผ่านมาจากตระกูลถึงรุ่นเรา Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
It's all clans and cliques in the dressing room. Innit. Luv?มันก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกันทั้งนั้นละ Goal! The Dream Begins (2005)
Jol-Bon is a small clan but I will help Song-Yang because he helped me get Mo Pal-Mo.โจลบนเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆ แต่ข้าจะช่วยซองหยางเพราะเขาช่วยข้าให้ได้ตัวโมพาลโม Episode #1.41 (2006)
To have a strong Jol-Bon, all of your clan should help each other.การที่มีโจลบนที่แข็งแกร่ง เผ่าของพวกเจ้าควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Episode #1.41 (2006)
The GyehRu clan should regret what they did and, follow Song-Yang's leadership.เผ่าเครุจะต้องเสียใจในสิ่งที่พวกมันทำ และติดตามหัวหน้าซองหยาง Episode #1.41 (2006)
The Chief of the Han-Baek Clan must have done it.หัวหน้าเผ่าฮานแบคต้องเป็นคนทำแน่ๆ Episode #1.42 (2006)
He's inviting each clan chief to Ju-Mong's wedding.เพื่อเชิญหัวหน้าเผ่ามางานแต่งงานของจูมง Episode #1.43 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clanBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
clanClans run wild like a storm in a raging sea.
clanLocal industry flourished throughout the land in the Edo period thanks to the promotional efforts by each clan.
clanRecite the names of the members of the Tokugawa clan.
clanThe kid is clanging away with his toy.
clanThese figures are signs of a family or clan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือ(n) family, See also: clan, kin, pedigree, Syn. วงศ์วาน, Example: เขาเป็นวงศ์วานว่านเครือของตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งทางภาคใต้
โคตรตระกูล(n) clan, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, lineage, Syn. โคตร, ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรตระกูลของเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนนางสมัยอยุธยาเชียวนะ
โฉ่งฉ่าง(adj) clangorous, See also: boisterous, Syn. อึกทึก, โครมคราม, Example: วันนี้มีงานบุญ ในครัวมีเสียงโฉ่งฉ่างแต่เช้ามืด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาติ[chāt] (n) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan
เครือ[khreūa] (n) EN: family ; clan ; kin ; pedigree ; group  FR: famille [ f ] ; groupe [ m ]
ความลับ[khwāmlap] (n) EN: secret ; covertness ; clandestineness  FR: secret [ m ]
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [ m ] ; clan [ m ] ; cohorte [ f ] ; équipe [ f ] ; peloton [ m ] ; bande [ f ] ; clique [ f ] ; troupe [ f ] ; cercle [ m ] ; noyau [ m ] ; ensemble [ m ] ; classe [ f ] ; bloc [ m ] ; union [ f ] ; série [ f ] ; lot [ m ]
ก๊ก[kok] (n) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race  FR: bande [ f ] ; clique [ f ] ; faction [ f ] ; parti [ m ]
ลอบ[løp] (v) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal  FR: agir subrepticement
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
ลูกหลาน[lūklān] (n) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession  FR: descendant [ m ]
พันธุ์[phan] (n) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan  FR: variété [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; race [ f ] ; clan [ m ]
เผ่า[phao] (n) EN: tribe ; race ; clan ; family ; people  FR: tribu [ f ] ; clan [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLAN K L AE1 N
CLANS K L AE1 N Z
CLANK K L AE1 NG K
CLANG K L AE1 NG
CLANCY K L AE1 N S IY0
CLANIN K L AE1 N IH0 N
CLANCEY K L AE1 N S IY0
CLANTON K L AE1 N T AH0 N
CLANGING K L AE1 NG IH0 NG
CLANNISH K L AE1 N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clan (n) klˈæn (k l a1 n)
clang (v) klˈæŋ (k l a1 ng)
clank (v) klˈæŋk (k l a1 ng k)
clans (n) klˈænz (k l a1 n z)
clangs (v) klˈæŋz (k l a1 ng z)
clanks (v) klˈæŋks (k l a1 ng k s)
clanged (v) klˈæŋd (k l a1 ng d)
clanger (n) klˈæŋər (k l a1 ng @ r)
clanked (v) klˈæŋkt (k l a1 ng k t)
clangers (n) klˈæŋəz (k l a1 ng @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] clan name; maiden name, #5,269 [Add to Longdo]
集群[jí qún, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄣˊ, ] clan; to clan together; to flock together, #12,731 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] clang of metals; small gong, #21,381 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, / ] clank; clang; sound of metal, #25,538 [Add to Longdo]
氏族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, ] clan, #31,864 [Add to Longdo]
族类[zú lèi, ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, / ] clan; race, #86,963 [Add to Longdo]
铿然[kēng rán, ㄎㄥ ㄖㄢˊ, / ] clanging; resounding, #168,597 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] clang, #653,230 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちゃかちゃ[kachakacha] (n, adv-to) clink; clatter; clang [Add to Longdo]
かちゃり[kachari] (adv-to) (on-mim) with a clang or a clink; tinkle [Add to Longdo]
からんからん[karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
かんかん[kankan] (n, adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
がたっと[gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がちゃりと[gacharito] (adv) (on-mim) with a clank [Add to Longdo]
がらんがらん[garangaran] (adv-to) (on-mim) clanging [Add to Longdo]
ごとり[gotori] (adv-to, adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
ごんごん[gongon] (adv) (on-mim) bang; clang [Add to Longdo]
じゃんじゃん[janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clan \Clan\ (kl[a^]n), n. [Gael. clann offspring, descendants;
   akin to Ir. clann, cland, offspring, tribe, family; perh.
   from L. plania scion, slip, cutting. Cf. {Plant}, n.]
   1. A tribe or collection of families, united under a
    chieftain, regarded as having the same common ancestor,
    and bearing the same surname; as, the clan of Macdonald.
    "I have marshaled my clan." --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. A clique; a sect, society, or body of persons; esp., a
    body of persons united by some common interest or pursuit;
    -- sometimes used contemptuously.
    [1913 Webster]
 
       Partidge and the rest of his clan may hoot me.
                          --Smolett.
    [1913 Webster]
 
       The whole clan of the enlightened among us. --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clan
   n 1: group of people related by blood or marriage [syn: {kin},
      {kin group}, {kinship group}, {kindred}, {clan}, {tribe}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 clan /klɛn/
  clan

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top