ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonstop

N AA1 N S T AA1 P   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonstop-, *nonstop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonstop[ADJ] ซึ่งไม่หยุดพักระหว่างทาง, Syn. around-the-clock, day-and-night, round-the-clock, Ant. discontinuous, noncontinuous, unenduring
nonstop[ADV] อย่างไม่หยุดหย่อน, Syn. continuously, steadily, tirelessly, Ant. intermittently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonstop(นอน'สทอพ') adj.,adv. ไม่หยุดระหว่างทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's been winking nonstop since lunch.เค้ายังไม่หยุดหลิ่วตาเลยตั้งแต่มื้อเที่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
WOMAN (over P.A.): Flight 535, nonstop service to Seattle is now ready for boarding.เที่ยวบิน 535 ยินดีบริการเที่ยวบินตรงไปยัง ซีแอ๊ทเทิ้ล Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I've been thinking about you nonstop since we said goodbye.ฟังนะ คริสตีน ผมคิดถึงคุณตลอดเวลาเลย The Girlfriend Experience (2009)
The kentucky operations have been calling in nonstop.ปฎิบัติการณ์เคนตั๊กกี้ยังคงดำเนินการอยู่ I Lied, Too. (2009)
But you got us chasing cases nonstop for like a month now.แต่นายเล่นหาคดีมาให้เราทำ โดยไม่หยุดมาเป็นเดือนแล้ว Family Remains (2009)
It will be like a nonstopเราก็เล่นด้วยกันได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Most common people, even if they apply when they are born, they cannot get in to the Shinhwa Kindergarten, but when accepted, then you have the way paved nonstop for Elementary, Middle and High school, and even University.ผู้คนส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ทำการสมัครตั้งแต่เกิด พวกเขาจะไม่สามารถเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลชินฮวาได้ แต่หากได้มีโอกาสเข้าไปแล้ว Episode #1.1 (2009)
The phones are ringing nonstop.โทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยค่ะ Gokusen: The Movie (2009)
Is the entire time I've been with the B.A.U.,working almost nonstop,ใน BAU ทำงานแทบไม่มีหยุด To Hell... And Back (2009)
If you don't mind, there's a 3:05 nonstop back to Los Angeles and you have no idea how much I want to be on it.ถ้าไม่ขัดข้อง คุณนายคูเปอร์ มีเที่ยวบิน 15.05 น. ตรงกลับแอลเอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Nonstop excitement. Lots of theories.ตื่นเต้นยังไม่หายเลย มีทฤษฎีเยอะมาก ๆ The Lost Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonstopA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
nonstopAre we making a nonstop flight to the U.S?
nonstopI'd like a nonstop flight to New York.
nonstopIs there a nonstop flight to New York?
nonstopIt rained nonstop.
nonstopLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
nonstopShe became the first woman to complete a two-way nonstop crossing of the channel in fifteen years.
nonstopThe party flew nonstop from New York to Paris.
nonstopThis plane flies nonstop to Tokyo.
nonstopThis train runs nonstop to Nagoya.
nonstopWe flew nonstop from Osaka to Los Angeles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเดียว[ADV] nonstop, See also: in a single stretch, throughout, Example: เขายกแก้วขึ้นจ่อริมฝีปาก แล้วดื่มมันรวดเดียว, Thai definition: ครั้งเดียวอย่างรีบเร่ง, ครั้งเดียวโดยไม่หยุดพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyøn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening   FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once   FR: d'un trait ; en une fois

CMU English Pronouncing Dictionary
NONSTOP    N AA1 N S T AA1 P
NONSTOPS    N AA1 N S T AA1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonstop    (j) nˈɒnstɒp (n o1 n s t o p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不着陆飞行[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] nonstop flight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンストップ[, nonsutoppu] (n,adj-no) nonstop; (P) [Add to Longdo]
直行便[ちょっこうびん, chokkoubin] (n) direct (nonstop) flight [Add to Longdo]
無休[むきゅう, mukyuu] (n) without a holiday; nonstop; (P) [Add to Longdo]
無着陸[むちゃくりく, muchakuriku] (n) nonstop [Add to Longdo]
無着陸飛行[むちゃくりくひこう, muchakurikuhikou] (n) nonstop flight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonstop \nonstop\ adj.
   1. without an intermediate stop; -- of trips in public
    conveyances, especially of a flight.
    [WordNet 1.5]
 
   2. same as {around-the-clock}.
 
   Syn: around-the-clock, day-and-night, round-the-clock.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonstop \nonstop\ n.
   A flight made without intermediate landings between source
   and destination; as, how many nonstops are there to Dallas?.
 
   Syn: nonstop flight.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonstop
   adv 1: without stopping; "we are flying nonstop form New York to
       Tokyo"
   adj 1: (of a journey especially a flight) occurring without
       stops; "a nonstop flight to Atlanta"
   2: at all times; "around-the-clock nursing care" [syn: {around-
     the-clock}, {day-and-night}, {nonstop}, {round-the-clock}]
   n 1: a flight made without intermediate stops between source and
      destination; "how many nonstops are there to Dallas?" [syn:
      {nonstop flight}, {nonstop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top