ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explicit

IH0 K S P L IH1 S AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explicit-, *explicit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explicit(adj) ชัดเจน, See also: กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Syn. clear, obvious, unambiguous
explicitly(adv) อย่างแน่ชัด, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, obviously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explicit(เอคซฺพลิส'ซิท) adj. ชัดเจน, แน่นอน, เปิดเผย, ขวานผ่าซาก, See also: explicitness n., Syn. definite
inexplicit(อินอิคซฺพลิส'ซิท) adv. ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ., See also: inexplicitly adv. inexplicitness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
explicit(adj) แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explicitชัดแจ้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
explicit functionฟังก์ชันชัดแจ้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..." Episode #1.5 (1995)
Because of the special situation, we won't take any terminal action without your explicit approval.แต่นี่เป็นสถานการณ์พิเศษ เราจิงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคุณ Just Like Heaven (2005)
Wait. No, no, no. Mr. Shue gave us explicit instructions...เดี๋ยวนะ หยุดเลย มิสเตอร์ ชูว์ ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาด New York (2011)
and the search will result in countless sexually explicit sites, not unlike the one where Sam tells me he gets hundreds of hits a day.และการค้นหาจะส่งผลให ในเว็บไซต์ทางเพศอย่างชัดเจนนับไม่ถ้วน ไม่แตกต่างจากหนึ่งแซมบอกฉัน เขาได้รับหลายร้อยของความนิยมวัน. Disconnect (2012)
He was most explicit that you, and only you, would read its contents.เค้าระบุชัดเจนว่าให้คุณ และคุณคนเดียวที่มีสิทธิ์อ่อนบันทึก John Carter (2012)
I left explicit orders for you to stay away.ฉันสั่งคุณแล้วว่า อย่ามายุ่ง Jack Reacher: Never Go Back (2016)
"the explicit order that Jews were not to be liquidated."การสั่งการอย่างชัดเจนว่าชาวยิว ไม่ได้ที่จะได้รับการชำระ Denial (2016)
"the explicit order that Jews were not to be liquidated."การสั่งการอย่างชัดเจนว่าชาวยิว ไม่ได้ที่จะได้รับการชำระ Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explicitHe was explicit in his instruction.
explicitHe was explicit on the point.
explicitI gave you explicit instructions not to touch anything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยชัดแจ้ง(adv) explicitly, See also: expressly, Example: ใบประกาศเขียนถึงข้อเรียกร้องของพนักงานไว้โดยชัดแจ้ง
จะแจ้ง(adv) clearly, See also: explicitly, distinctly, obviously, Syn. กระจ่าง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. ไม่ชัด, คลุมเครือ, Example: ผู้บรรยายอธิบายความเห็นของเขาได้จะแจ้งมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[chatjēn] (adj) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit  FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
โดยชัดแจ้ง[dōi chatjaēng] (adv) EN: explicitly
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently
แจ้ง[jaēng] (adj) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit  FR: clair ; évident ; apparent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPLICIT IH0 K S P L IH1 S AH0 T
EXPLICITE IH0 K S P L IH1 S AH0 T
EXPLICITLY IH0 K S P L IH1 S AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explicit (j) ˈɪksplˈɪsɪt (i1 k s p l i1 s i t)
explicitly (a) ˈɪksplˈɪsɪtliː (i1 k s p l i1 s i t l ii)
explicitness (n) ˈɪksplˈɪsɪtnəs (i1 k s p l i1 s i t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] explicit explanation; to specify [Add to Longdo]
明显的句法线索[míng xiǎn de jù fǎ xiàn suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线 / ] explicit syntactic cue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrücklich; deutlich; klar und deutlich; eindeutig { adj } | ausdrücklicher | am ausdrücklichstenexplicit | more explicit | most explicit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n, n-suf) (1) ratio; proportion; (2) match; equal; (3) (See 六義・1) explicit comparison (style of the Shi Jing); (4) (abbr) (See 比律賓) Philippines; (P) #2,057 [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] (n, adj-no, vs) specification; explicit statement; (P) #4,045 [Add to Longdo]
明白[めいはく, meihaku] (adj-na) obvious; clear; plain; evident; apparent; explicit; overt; (P) #9,332 [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
アダルトサイト[adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
エロアニメ[eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
形式知[けいしきち, keishikichi] (n) explicit knowledge (knowledge management terminology) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] explicit (an-no) [Add to Longdo]
明示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing [Add to Longdo]
明示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing [Add to Longdo]
明示的[めいじてき, meijiteki] explicit [Add to Longdo]
明示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference [Add to Longdo]
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]
明示番地指定[めいじばんちしてい, meijibanchishitei] explicit addressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explicit \Ex"pli*cit\ [LL., an abbreviation of explicitus (est
   liber) the book (which anciently was a roll of parchment) is
   unfolded (and, of course, "finished"). See {Explicit}, a.]
   A word formerly used (as finis is now) at the conclusion of a
   book to indicate the end.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explicit \Ex*plic"it\, a. [L. explicitus; p. p. of explicare to
   unfold: cf. F. explicite. See {Explicate}, {Exploit}.]
   1. Not implied merely, or conveyed by implication; distinctly
    stated; plain in language; open to the understanding;
    clear; not obscure or ambiguous; express; unequivocal; as,
    an explicit declaration. Opposite of {implicit}.
    [1913 Webster]
 
       The language of the charter was too explicit to
       admit of a doubt.           --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no disguised meaning or reservation; unreserved;
    outspoken; -- applied to persons; as, he was earnest and
    explicit in his statement.
    [1913 Webster]
 
   {Explicit function}. (Math.) See under {Function}.
 
   Syn: Express; clear; plain; open; unreserved; unambiguous.
 
   Usage: {Explicit}, {Express}. Explicit denotes a setting
      forth in the plainest language, so that the meaning
      can not be misunderstood; as, an explicit promise.
      Express is stronger than explicit: it adds force to
      clearness. An express promise or engagement is not
      only unambiguous, but stands out in bold relief, with
      the most binding hold on the conscience. An explicit
      statement; a clear and explicit notion; explicit
      direction; no words can be more explicit. An explicit
      command; an express prohibition. "An express
      declaration goes forcibly and directly to the point.
      An explicit declaration leaves nothing ambiguous."
      --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explicit
   adj 1: precisely and clearly expressed or readily observable;
       leaving nothing to implication; "explicit instructions";
       "she made her wishes explicit"; "explicit sexual scenes"
       [syn: {explicit}, {expressed}] [ant: {implicit},
       {inexplicit}]
   2: in accordance with fact or the primary meaning of a term
     [syn: {denotative}, {explicit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top