ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eta

   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eta-, *eta*
Possible hiragana form: えた
English-Thai: Longdo Dictionary
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etagere[N] หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acetal(แอส' ซิทัล) n. สารประกอบแอลกอฮอลกับ aldehyde
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
alkali metal(Chem.) n. กลุ่มของโลหะที่มีวาเลนซี่เดียว ได้แก่ potassium, sodium, lithium, rubidium, cesium, francium
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
apetalous(อะเพท'ทะลัส) adj. ไร้กลีบดอก, -apetaly (having no petals)

English-Thai: Nontri Dictionary
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
cheetah(n) เสือชีต้า,เสือแผ้ว
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
detach(vt) ส่งไป,ปลด,ถอดออก,แยกจากกัน
detachable(adj) ซึ่งถอดได้,ซึ่งแยกจากกันได้
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eta-Tocopherolอีตา-โทโคเฟอรอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Da, eta Alina.และอลีนา The Russia House (1990)
ETA until cosmic event:เวลาที่พายุคอสมิคจะมาถึง: Fantastic Four (2005)
- ETA two minutes.-ETA 2 นาที Mission: Impossible III (2006)
ETA 30 seconds.ETA 30 วิ Mission: Impossible III (2006)
MORGAN Dude, what's the ETA on my pizza?- เมื่อไหร่จะได้พิซซ่าเนี่ย Chuck Versus the Wookiee (2007)
Predator ETA two minutes.ยานสอดแนมจะถึงในอีก 2 นาที Transformers (2007)
What's the ETA on Chuck and the FULCRUM agent?แล้วกำหนดเวลาถึงของ ชัคกับยายสายลับฟัลครัมนั่นล่ะ? Chuck Versus the Gravitron (2008)
Get me the ETA on that forensic team.ฉันจะให้ทีมงานนิติเวชพิสูจน์หลักฐาน Seeds (2008)
All right, that was Kappa Eta Sigma!เอาล่ะครับ นี่ก็คือKappa Eta Sigma! The House Bunny (2008)
Weapons case on the move. ETA 2 minutes to NATO team.อาวุธถูกขนย้าย อีก 2 นาทีถึงมือทีมนาโต้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
ETA to station, two minutes.ETA ถึง สถานี สอง นาที Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Pilot, how much longer? - ETA 2 minutesนักบิน อีกไกลแค่ไหน อีทีเอ 2 นาที Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etaCould you tell me the ETA?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทพ.[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. กทพ., Example: กระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นต้นสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อโลหะ[n.] (alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter

CMU English Pronouncing Dictionary
ETABLISSEMENTS EH2 T AE0 B L IH2 S AH0 M AA1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eta (n) ˌiːtˌiːˈɛɪ (ii2 t ii2 ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃塔[Āi tǎ, ㄞ ㄊㄚˇ, ] ETA (Basque separatist group), #116,862 [Add to Longdo]
伊塔[yī tǎ, ㄧ ㄊㄚˇ, ] eta (Greek letter Ηη), #219,612 [Add to Longdo]
艾塔[ài tǎ, ㄞˋ ㄊㄚˇ, ] eta (Greek letter Ηη), #223,157 [Add to Longdo]
摇光[yáo guāng, ㄧㄠˊ ㄍㄨㄤ, / ] eta Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
得体の知れない[えたいのしれない, etainoshirenai] (adj ) ยากจะอ่านออก, ยากจะมองออก, ยากจะเข้าใจ, ไม่รู้ลึกตื้นหนาบาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Etat(n) |der, pl. Etats| งบประมาณ, See also: S. das Budget,
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etablierung {f}establishment [Add to Longdo]
Etage {f}; Geschoss {n}; Stock {m} | Etagen {pl}; Geschosse {pl}; Stöcke {pl}floor | floors [Add to Longdo]
Etage {f}; Stufe {f}tier [Add to Longdo]
Etagenfläche {f}; Geschossfläche {f}floor area [Add to Longdo]
Etagenverteiler {m}storey distribution board [Add to Longdo]
Etagenhöhe {f}; Geschosshöhe {f}floor height [Add to Longdo]
Etappe {f}; Teilstrecke {f}hop [Add to Longdo]
Etat {m}; Budget {n}; Haushalt {m}; Haushaltsplan {m} | etw. im Haushaltsplan vorsehen | den Haushaltsplan einhaltenbudget | to budget for sth. | to adhere to the budget [Add to Longdo]
Etataufstellung {f}budgeting [Add to Longdo]
Etatentwurf {m} | Etatentwürfe {pl}budget projection | budget projections [Add to Longdo]
Etatkürzung {f} | Etatkürzungen {pl}money cut | money cuts [Add to Longdo]
etablieren | etablierend; gründend | etabliert | nicht etabliertto establish | establishing | established | unestablished [Add to Longdo]
etabliert; festgesetzt {adj}entrenched [Add to Longdo]
etabliert {adj}; Durchschnitts...mainstream [Add to Longdo]
etagenförmigin tiers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ETA
   n 1: a terrorist organization organized in 1959 by student
      activists who were dissatisfied with the moderate
      nationalism of the traditional Basque party; want to create
      an independent homeland in Spain's western Pyrenees; "in
      1968 ETA launched a campaign of political assassinations of
      government officials" [syn: {Basque Homeland and Freedom},
      {Basque Fatherland and Liberty}, {Euskadi ta Askatasuna},
      {ETA}]
   2: the 7th letter of the Greek alphabet

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ETA
     Estimated Time of Arrival (SCP)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 eta
  eta

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top