ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expressive

IH0 K S P R EH1 S IH0 V   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressive-, *expressive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant

English-Thai: Nontri Dictionary
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Expressive notationสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ได้แก่ สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spare me those expressive eyebrows.เลิกแสดงออกทางหางตาเถอะ Gone with the Will (2009)
He has expressive aphasia, which means broca's area,เขามี Aphasia(ปัญหาด้านการใช้ภาษา) ซึ่งหมายถึงสมองบริเวณ Broca's Invasion (2009)
You have a very expressive face.ใบหน้าคุณสวยเลิศมาก The Wildebeest Implementation (2011)
I get scared that maybe somehow... because I'm not the most expressive guy in the world... maybe I never made it clear to you how much I love you.ผมกลัวว่าบางที เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายที่เปิดเผยมากที่สุด มันอาจจะทำให้คุณไม่รู้ ว่าผมรักคุณแค่ไหน You Take for Granted (2012)
This type of work, expressive work, from artists, comedians, writers and everything else, it is linked to the way the person is.ผลงานประเภทนี้ ผลงานที่แสดงตัวตน ทั้งของศิลปิน ของนักแสดงตลก นักเขียน แล้วก็ทุกๆ คน  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressiveHer features are expressive of her fear.
expressiveMastering facts patiently is far more necessary for them than learning expressive and critical skills.
expressiveShe has an extremely expressive singing voice.
expressiveThe gift is expressive of my feelings.
expressiveThe word is expressive of my feelings.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSIVE IH0 K S P R EH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressive (j) ˈɪksprˈɛsɪv (i1 k s p r e1 s i v)
expressively (a) ˈɪksprˈɛsɪvliː (i1 k s p r e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表现力[biǎo xiàn lì, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] expressive power [Add to Longdo]
表达失语症[biǎo dá shī yǔ zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, / ] expressive aphasia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrucksvoll; ausdrucksfähig {adj} | ausdrucksvoller; ausdrucksfähiger | am ausdrucksvollsten; am ausdrucksfähigstenexpressive | more expressive | most expressive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power [Add to Longdo]
表現力[ひょうげんりょく, hyougenryoku] (n) power of expression; expressiveness; expressive power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expressive \Ex*press"ive\, a. [Cf. F. expressif.]
   1. Serving to express, utter, or represent; indicative;
    communicative; -- followed by of; as, words expressive of
    his gratitude.
    [1913 Webster]
 
       Each verse so swells expressive of her woes.
                          --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of expression; vividly representing the meaning or
    feeling meant to be conveyed; significant; emphatic; as,
    expressive looks or words.
    [1913 Webster]
 
       You have restrained yourself within the list of too
       cold an adieu; be more expressive to them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Through her expressive eyes her soul distinctly
       spoke.                --Littelton.
    -- {Ex*press"ive*ly},adv. -- {Ex*press"ive*ness},n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expressive
   adj 1: characterized by expression; "a very expressive face"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top