Search result for

(87 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あ-, *あ*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
安全衛生[あんぜんえいせい] health and safety

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
肖る[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
肖る(oK)[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まり[まり, amari] (adj adv) ไม่ค่อย
やふや[やふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ
アテネ[てね, atene] (n) กรุงเอเธนส์
アンケート[んけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
アンジャベル[んじゃべる, anjaberu] (n ) ดอกคาร์เนชั่น
[に, ani] (n) พี่ชาย(ตัวเอง), See also: R. お兄さん
厚い[つい, atsui] (adj) หนา
[じ, aji] (n) รสชาติ
味見[じみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)
[ね, ane] (n) พี่สาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
新た(な)[らた(な), arata ( na )] (adj) ใหม่, สด , See also: S. 新しい、新~, A. 古い、旧~,
[かつき, akatsuki] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ยามเช้า (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น) , See also: S. 夜明け, A. 黄昏,
いこ[いこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
アルバイト[るばいと, arubaito] (n) งานพิเศษ,งานนอกเวลา
朝日新聞[さひしんぶん, asahishinbun] (n name org uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
暗殺[んさつ, ansatsu] การลอบสังหาร
荒い[らい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง
愛国党[いこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
[らし, arashi] พายุหมุน
暗黙[んもく, anmoku] (n adj adv) โดยปริยาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[たまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
争う[らそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
争う[らそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
味わう[じわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste
上げる[げる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[げる, ageru] Thai: ยกขึ้น
上げる[げる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[げる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
なた[なた, anata] Thai: คุณ English: you
暴く[ばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噁噁[く, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[ずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
鱫鱜[いきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
ーた[, a-ta] (n) (sl) (See んた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
いう(P);ゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
いう風に[いうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are crazy.なたは狂ってる。
Anything new?何かった?
Be all smiles.喜色満面でる。
You're still green.若いな
Oh! how awful!、何て恐ろしい。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の真理がる。
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にった」と彼は言った。
'Ah' is an interjection.」は感嘆詞だ。
He's a nice guy - that's unanimous.いつはいい奴だ」と皆が異口同音に言う。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.っぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"Where is your house?" "It is over there."なたの家はどこですか」「それは向こうです」
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.なたの願い事は本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You thought my life was in danger?[JA] 僕の命だと思ったんだ Emotions (2017)
That son of a bitch.[CN] 涴苤 The Yellow Sea (2010)
Anyone destined only for solitude is bound to have a heartache, it seems[CN] 誰もが孤独の数だけ 心痛めつけうだろう One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)
480)\blur0.5\fs52.5}Black Scene 877.5)\blur0.5}Animation Number 'none' 618)\cHF6F8F9\fnBliss Pro OT}REMINISCENCE 416)}Nadeko Sengoku 866)}Animation Number 164[CN] 200)}の日のままで ずっと待ってる Bakemonogatari (2009)
- ... andevenwaterstriders![CN] - 怎么会有这种事? - めんぼだって Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
There's something I want to protect[CN] 守りたいものが One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)
maru kaite chikyuu boku hetaria[CN] まるかいて地球 ぼくへたりー 画个圆圆地球 我是黑塔利亚 一笔便能画出的美好世界 Hetalia: Axis Powers (2009)
Hetaria[CN] へたーりーぁーーー 黑 塔 利 亚 Hetalia: Axis Powers (2009)
Thank you very much.[JA] りがとうございます Emotions (2017)
Excuse me.[JA] (ひとみ)失礼します (慎)っ... Emotions (2017)
No, but, just leave me alone.[JA] いや のさ... ほっといてよ Emotions (2017)
Domo arigato![CN] 多磨, 阿里啊多! (非常感谢 / どうもりがとう) Cars 2 (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いまいな内容モデル[いまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いまい制御[いまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
いまい度[いまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
いまい理論[いまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
いまい量[いまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
いまい論理[いまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
げられる[げられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
て先[てさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
て先変更[てさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
て先変更の発信者による禁止[てさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
の人[のひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[めりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
上げる[げる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
上ル[がる, agaru] steigen [Add to Longdo]
与える[たえる, ataeru] -geben [Add to Longdo]
争う[らそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
[, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
亜流[りゅう, aryuu] Epigone [Add to Longdo]
亜熱帯[ねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
亜鉛[えん, aen] -Zink [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top