ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encourag

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encourag-, *encourag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encourage[VT] ปลุกใจ, See also: ให้กำลังใจ, กระตุ้น, Syn. embolden, hearten, inspirit, Ant. depress, discourage
encourage[VT] ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
encourage in[PHRV] ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง, See also: สนับสนุนในเรื่อง
encouragement[N] การให้กำลังใจ, See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Syn. cheer, reassurance, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit

English-Thai: Nontri Dictionary
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encourageยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Encouraging Yieldingการสนับสนุนให้ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encouragAll my friends encouraged me to try my best.
encouragAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
encouragAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
encouragDemocracy encourages freedom.
encouragDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
encouragEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
encouragGeorge encouraged Ellie to study hard again.
encouragHe encouraged his son in doing something great.
encouragHe encouraged his son to study harder.
encouragHe encouraged me to try again.
encouragHer success encouraged me to try the same thing.
encouragHe was encouraged by a professor in his college days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
การผลักดัน[N] push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
อัดฉีด[V] encourage someone by giving them money, Example: ยิ่งรัฐบาลอัดฉีดเงินทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคต่างๆ มากเท่าไร ความพินาศของสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งแพร่ระบาดไปทั่ว, Thai definition: เพิ่มกำลังด้วยการให้เงิน หรือสิ่งของ เพื่อให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเต็มกำลังความสามารถ
ทอดสะพาน[V] encourage, Syn. ให้ท่า, ยั่ว, ชายตา, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางเป็นทำนองอยากติดต่อด้วย, Notes: (สำนวน)
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
มโนนุกูล[ADJ] mind-supporting, See also: encouraging, heartening, inspiring, Syn. เกื้อกูลใจ, ชูใจ, Notes: (สันสกฤต)
ชูใจ[V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
กระตุ้น[V] urge, See also: encourage, incite, support, invigorate, impel, spur, Syn. หนุน, ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: หนังสือพิมพ์กระตุ้นให้รัฐบาลตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ให้กำลังใจ[v.] (hai kamlangjai) EN: encourage   FR: encourager ; stimuler
จรรโลงใจ[v.] (janlōngjai) FR: inspirer ; insuffler ; encourager
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGE EH0 N K ER1 IH0 JH
ENCOURAGE IH0 N K ER1 AH0 JH
ENCOURAGED EH0 N K ER1 IH0 JH D
ENCOURAGED IH0 N K ER1 AH0 JH D
ENCOURAGES EH0 N K ER1 IH0 JH IH0 Z
ENCOURAGES IH0 N K ER1 AH0 JH AH0 Z
ENCOURAGING EH0 N K ER1 IH0 JH IH0 NG
ENCOURAGING IH0 N K ER1 AH0 JH IH0 NG
ENCOURAGEMENT EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encourage (v) ˈɪnkˈʌrɪʤ (i1 n k uh1 r i jh)
encouraged (v) ˈɪnkˈʌrɪʤd (i1 n k uh1 r i jh d)
encourages (v) ˈɪnkˈʌrɪʤɪz (i1 n k uh1 r i jh i z)
encouraging (v) ˈɪnkˈʌrɪʤɪŋ (i1 n k uh1 r i jh i ng)
encouragement (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənt (i1 n k uh1 r i jh m @ n t)
encouragingly (a) ˈɪnkˈʌrɪʤɪŋliː (i1 n k uh1 r i jh i ng l ii)
encouragements (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənts (i1 n k uh1 r i jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment, #18,251 [Add to Longdo]
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, ] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate, #18,769 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] encourage; to cut; to strain, #27,116 [Add to Longdo]
令人鼓舞[lìng rén gǔ wǔ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ㄨˇ, ] encouraging; heartening [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
学問の奨め[がくもんのすすめ, gakumonnosusume] (n) encouragement of learning [Add to Longdo]
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P) [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top