Search result for

promotion

(78 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promotion-, *promotion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promotion    [N] การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promotion๑. การส่งเสริม๒. การเลื่อนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promotion๑. การส่งเสริม (ก. ทั่วไป)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promotion (School)การเลื่อนชั้นเรียน [TU Subject Heading]
Promotionsการเลื่อนขั้น [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was transferred from the Service Corps for a better chance of promotion.สำหรับโอกาสที่ดีขึ้นของ โปรโมชั่น กับทหารที่ปลอดภัย How I Won the War (1967)
promotion. what?- เลื่อนขั้น Spies Like Us (1985)
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู In the Mouth of Madness (1994)
You must be very clever to get such a good promotion.คุณต้องเก่งมากถึงได้ เลื่อนขั้นขนาดนี้ Seven Years in Tibet (1997)
Christina Howard's promotion has created a vacancy that we've decided to fill... with in-house personnel.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill... ...with in-house personnel. Maid in Manhattan (2002)
That's part of a pretty amazing airline promotional giveaway.มันเป็นโปรโมชั่นแจกของ สายการบินน่ะ Punch-Drunk Love (2002)
Healthy Choice and American Airlines got together for this promotion.เฮลธีช๊อยส์กับอเมริกันแอร์ไลน์ ร่วมกันจัดโปรโมชั่น Punch-Drunk Love (2002)
Your promotion should be OKการเลื่อนตำแหน่งของคุณน่าจะโอเค Infernal Affairs (2002)
You have chance of further promotionคุณมีโอกาสก้าวหน้านะ Infernal Affairs (2002)
I thought you only want promotionผมว่าคุณต้องการแค่เลื่อนตำแหน่งเท่านั้น Infernal Affairs (2002)
He's competing for promotion against two rivals, Smith and Jones.กำลังแข่งเลื่อนตำแหน่ง กับคู่แข่ง 2 คน สมิธและโจนส์ Mona Lisa Smile (2003)
You know, I was putting the promotional flyers all over the windshields and stuff.นายก็รู้ ฉันเอาใบปลิวโปรโมชั่นของห้าง ไปแปะตามกระจกหน้ารถและของ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promotionAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
promotionAre you worried about the promotion?
promotionChances of promotion are slim in this firm.
promotionDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
promotionHe deserves a promotion.
promotionHe is angling for promotion.
promotionHe is happy. For one thing he's got a promotion and for another he has just got married.
promotionHe is out for promotion.
promotionHe is qualified for promotion.
promotionHe looked blank when he heard the announcement of his promotion.
promotionHer husband, having failed to obtain promotion, retired at the age of 55.
promotionHe threw away his chance of promotion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเอื้อประโยชน์[n. exp.] (kān eūa prayōt) EN: promotion   
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit) EN: promotion of trade   
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen khan) EN: career advancement ; advancement ; promotion   FR: avancement d'échelon [m]
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
การส่งเสริมการขาย[n. exp.] (kān songsoēm kān khāi) EN: sales promotion   
การส่งเสริมสุขภาพ[n. exp.] (kān songsoēm sukkhaphāp) EN: health promotion   
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก[n. exp.] (kān songsoēm sukkhaphāp dek) EN: child health promotion   
การส่งเสริมสุขภาพจิต[n. exp.] (kān songsoēm sukkhaphāp jit) EN: mental health promotion   
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMOTION    P R AH0 M OW1 SH AH0 N
PROMOTION    P ER0 M OW1 SH AH0 N
PROMOTIONS    P R AH0 M OW1 SH AH0 N Z
PROMOTIONS    P ER0 M OW1 SH AH0 N Z
PROMOTIONAL    P R AH0 M OW1 SH AH0 N AH0 L
PROMOTIONAL    P ER0 M OW1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promotion    (n) (p r @1 m ou1 sh @ n)
promotions    (n) (p r @1 m ou1 sh @ n z)
promotional    (j) (p r @1 m ou1 sh @ n l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufstiegschancen {pl}promotion prospects [Add to Longdo]
Aufstiegsspiel {n}promotion tie [Add to Longdo]
Nachwuchsförderung {f}promotion of young ... [Add to Longdo]
Promotion {f} (Universität)doctorate; PhD [Add to Longdo]
Wirtschaftsförderung {f}promotion of the economy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
グッズ[, guzzu] (n) goods; promotional items; (P) [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
セールスプロモーション[, se-rusupuromo-shon] (n) sales promotion [Add to Longdo]
テーマプロモーション[, te-mapuromo-shon] (n) Theme promotion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post [Add to Longdo]
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] promotion to the nobility (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, ] promotion; upgrade [Add to Longdo]
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, / ] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up [Add to Longdo]
强打[qiáng dǎ, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˇ, / ] promotion (for a product); advertisement [Add to Longdo]
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, ] promotion; to promote; to introduce and recommend [Add to Longdo]
升任[shēng rèn, ㄕㄥ ㄖㄣˋ, / ] promotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 promotion \pro*mo"tion\ (pr[-o]*m[=o]"sh[u^]n), n. [L. promotio:
   cf. F. promotion.]
   The act of promoting, advancing, or encouraging; the act of
   exalting in rank or honor; also, the condition of being
   advanced, encouraged, or exalted in honor; preferment.
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Promotion cometh neither from the east, nor from the
      west, nor from the south.        --Ps. lxxv. 6.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promotion
   n 1: a message issued in behalf of some product or cause or idea
      or person or institution; "the packaging of new ideas"
      [syn: {promotion}, {publicity}, {promotional material},
      {packaging}]
   2: act of raising in rank or position [ant: {demotion}]
   3: encouragement of the progress or growth or acceptance of
     something [syn: {promotion}, {furtherance}, {advancement}]
   4: the advancement of some enterprise; "his experience in
     marketing resulted in the forwarding of his career" [syn:
     {forwarding}, {furtherance}, {promotion}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 promotion [prɔmɔtjõ]
   promotion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top