ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quick-witted

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quick-witted-, *quick-witted*, quick-witt, quick-witte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quick-witted[ADJ] ซึ่งมีเชาว์ปัญญา, See also: ซึ่งมีไหวพริบ, Syn. clever, alert, clever, intelligent
quick-wittedly[ADV] อย่างมีไหวพริบ
quick-wittedness[N] ความมีไหวพริบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวไว[v.] (hūawai) EN: be quick-witted   
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent   
สมองไว[v.] (samøngwai) EN: be quick-witted   
ทันคน[v.] (thankhon) EN: be quick-witted ; be clever ; be sharp   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quick-witted    (j) kwˈɪk-wˈɪtɪd (k w i1 k - w i1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] quick-witted; tact; witty; resourceful, #18,697 [Add to Longdo]
思维敏捷[sī wéi mǐn jié, ㄙ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] quick-witted; agile of mind, #54,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機知に富む[きちにとむ, kichinitomu] (exp,v5m) to be quick-witted; to be resourceful [Add to Longdo]
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]
才気煥発[さいきかんぱつ, saikikanpatsu] (adj-na,n,adj-no) quick-witted; a flash of brilliance; great wisdom [Add to Longdo]
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious [Add to Longdo]
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] (adj-na,n) keen; quick-witted [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
目端が利く;目端がきく[めはしがきく, mehashigakiku] (exp,v5k) to be quick-witted; to be tactful; to be sensible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quick-witted \Quick"-wit`ted\, a.
   Having ready wit --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quick-witted
   adj 1: mentally nimble and resourceful; "quick-witted debater";
       "saved an embarrassing situation with quick-witted tact"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top