Search result for

ingenious

(47 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingenious-, *ingenious*, ingeniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingenious[ADJ] ชาญฉลาด, See also: มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Syn. clever, intelligent, bright, Ant. unimaginative, uncreative
ingeniously[ADV] อย่างชาญฉลาด, Syn. cleverly, excellently, originally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit

English-Thai: Nontri Dictionary
ingenious(adj) ช่างประดิษฐ์,ฉลาด,ช่างคิด,คล่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, she says you're completely ingenious, Shelley.โอ้ เธอบอกว่า คุณนี่ความคิดสร้างสรรค์สุดๆไปเลย แชลลี่ The House Bunny (2008)
Actually, I'm ingenious and philanthropic, and you're a backstabbing bitch.ความจิงแล้วฉันเป็นคนไม่ฉลาดแต่ใจดี ส่วนคุณเป็นคนทรยศ หักหลังคนอื่น The House Bunny (2008)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
Quite ingenious, really.ช่างคิดเสียจริง Fracture (2009)
So, Roy, since you're so ingenious,รอย คุณจะประดิษฐ์ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Quite ingenious, really.ฉลาดล้ำมาก จริงๆ เลย Snakehead (2009)
The righteous anger fueling my ingenious, awful scheme was but delusion.The righteous anger fueling my ingenious, awful scheme was but delusion. Watchmen (2009)
Ingenious.ฉลาดมาก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Ingenious.เฉียบแหลมมาก Sherlock Holmes (2009)
Separating short term memory from long term memory. Belly, you ingenious son of a bitch.แยกหน่วยความจำระยะสั้น ออกจากหน่วยความจำระยะยาว Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Ahh.... Ingenious.ฉลาดมาก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Ingenious.ฉลาดมาก Concentrate and Ask Again (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingeniousDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
ingeniousEdison was an ingenious person.
ingeniousThe ingenious boy won a prize for his invention.
ingeniousThe ingenious man received the prestigious award for the first time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกาจ[ADJ] intelligent, See also: ingenious, clever, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
ฉกาจ[ADV] intelligently, See also: ingeniously, cleverly, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
ความเฉลียวฉลาด[N] cleverness, See also: ingeniousness, intelligence, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
แยบ[v.] (yaēp) EN: clever ; smart ; ingenious   FR: ingénieux ; astucieux
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious   
แยบยล[adv.] (yaēpyon) EN: cleverly ; smartly ; ingeniously   

CMU English Pronouncing Dictionary
INGENIOUS    IH2 N JH IY1 N Y AH0 S
INGENIOUSLY    IH2 N JH IY1 N Y AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingenious    (j) (i1 n jh ii1 n i@ s)
ingeniously    (a) (i1 n jh ii1 n i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジニアス;インジーニャス[, injiniasu ; inji-nyasu] (adj-f) ingenious [Add to Longdo]
奇策縦横[きさくじゅうおう, kisakujuuou] (n) ingenious scheme [Add to Longdo]
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n,adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful [Add to Longdo]
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) [Add to Longdo]
工夫を凝らす[くふうをこらす, kufuuwokorasu] (exp,v5s) to exercise one's ingenuity; to come up with an ingenious plan [Add to Longdo]
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na,n) ingenious; skillful; clever; deft; (P) [Add to Longdo]
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n,adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly [Add to Longdo]
独創性に富む[どくそうせいにとむ, dokusouseinitomu] (exp,v5m) to be ingenious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ingenious; frivolous [Add to Longdo]
巧妙[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, ] ingenious; clever [Add to Longdo]
有创造力[yǒu chuàng zào lì, ㄧㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] ingenious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingenious \In*gen"ious\, a. [L. ingeniosus, fr. ingenium innate
   or natural quality, natural capacity, genius: cf. F.
   ing['e]nieux. See {Engine}.]
   1. Possessed of genius, or the faculty of invention; skillful
    or promp to invent; having an aptitude to contrive, or to
    form new combinations; as, an ingenious author, mechanic.
    [1913 Webster]
 
       A man . . . very wise and ingenious in feats of war.
                          --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       Thou, king, send out
       For torturers ingenious.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The more ingenious men are, the more apt are they to
       trouble themselves.          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from, pertaining to, or characterized by,
    genius or ingenuity; of curious design, structure, or
    mechanism; as, an ingenious model, or machine; an
    ingenious scheme, contrivance, etc.
    [1913 Webster]
 
       Thus men go wrong with an ingenious skill. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Witty; shrewd; adroit; keen; sagacious; as, an ingenious
    reply.
    [1913 Webster]
 
   4. Mental; intellectual. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A course of learning and ingenious studies. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingenious
   adj 1: showing inventiveness and skill; "a clever gadget"; "the
       cunning maneuvers leading to his success"; "an ingenious
       solution to the problem" [syn: {clever}, {cunning},
       {ingenious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top