ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingenious

IH2 N JH IY1 N Y AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingenious-, *ingenious*, ingeniou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingenious(adj) ชาญฉลาด, See also: มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Syn. clever, intelligent, bright, Ant. unimaginative, uncreative
ingeniously(adv) อย่างชาญฉลาด, Syn. cleverly, excellently, originally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์, เฉลียวฉลาด, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit

English-Thai: Nontri Dictionary
ingenious(adj) ช่างประดิษฐ์, ฉลาด, ช่างคิด, คล่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We simply follow the laws of physics mastered by the birds millennia ago and combine it with the Wright Brothers' ingenious cable steering system.กฎฟิสิกส์ที่นกใช้มานับพันปี ร่วมกับระบบกลไกของพี่น้องตระกูลไรท์ Around the World in 80 Days (2004)
That's actually an ingenious plan.นั่นเป็นแผนที่แยบยลมากเลย Ghosts (2008)
Actually, I'm ingenious and philanthropic, and you're a backstabbing bitch.ความจิงแล้วฉันเป็นคนไม่ฉลาดแต่ใจดี ส่วนคุณเป็นคนทรยศ หักหลังคนอื่น The House Bunny (2008)
Separating short term memory from long term memory. Belly, you ingenious son of a bitch.แยกหน่วยความจำระยะสั้น ออกจากหน่วยความจำระยะยาว Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Yeah, he's done, like, the most ingenious hacks of the last decade.ค่ะ เขาเป็นมือแฮคที่เจ๋งมากๆ ในช่วงยุคนี้เลย Falling Ash (2011)
Isn't this a perfectly ingenious plan or what?นี่ไม่ใช่แผนการอันสมบูรณ์แบบหรืออย่างไร The Princess' Man (2011)
The case itself remains the most ingenious and brilliantly planned murder, or attempted murder, ฆาตกร.. หรือฆาตกรมือที่วางแผนได้แยบยลที่สุด The Sign of Three (2014)
A military genius who only used his talents to prevent violence, he was legendary for traveling among the kingdoms of the warring states, employing ingenious strategies to talk kings out of going to war.อัจฉริยะทหาร คนเดียวที่ใช้ความสามารถของ เขาเพื่อป้องกันความรุนแรง เขาเป็นตำนานสำหรับการเดินทาง Hiding in the Light (2014)
The ingenious irrigation system that was the basis for the great civilizations of Mesopotamia had an unintended consequence-- the water channeled into their farmlands every year evaporated and left its salt behind.ระบบชลประทาน แยบยลที่เป็นพื้นฐาน สำหรับอารยธรรมที่ ยิ่งใหญ่ของโสโปเตเมีย มี ผลพวง ที่ไม่ได้ตั้งใจ The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingeniousDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
ingeniousEdison was an ingenious person.
ingeniousThe ingenious boy won a prize for his invention.
ingeniousThe ingenious man received the prestigious award for the first time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกาจ(adj) intelligent, See also: ingenious, clever, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
ฉกาจ(adv) intelligently, See also: ingeniously, cleverly, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
ความเฉลียวฉลาด(n) cleverness, See also: ingeniousness, intelligence, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
กลเม็ดเด็ดพราย[konlamet det phrāi] (n, exp) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique
แยบ[yaēp] (v) EN: clever ; smart ; ingenious  FR: ingénieux ; astucieux
แยบยล[yaēpyon] (adj) EN: clever ; smart ; ingenious
แยบยล[yaēpyon] (adv) EN: cleverly ; smartly ; ingeniously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INGENIOUS IH2 N JH IY1 N Y AH0 S
INGENIOUSLY IH2 N JH IY1 N Y AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingenious (j) ˈɪnʤˈiːnɪəʳs (i1 n jh ii1 n i@ s)
ingeniously (a) ˈɪnʤˈiːnɪəʳsliː (i1 n jh ii1 n i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧妙[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, ] ingenious; clever #8,173 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ingenious; frivolous #224,952 [Add to Longdo]
有创造力[yǒu chuàng zào lì, ㄧㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] ingenious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジニアス;インジーニャス[injiniasu ; inji-nyasu] (adj-f) ingenious [Add to Longdo]
奇策縦横[きさくじゅうおう, kisakujuuou] (n) ingenious scheme [Add to Longdo]
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n, adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful [Add to Longdo]
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n, vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) [Add to Longdo]
工夫を凝らす[くふうをこらす, kufuuwokorasu] (exp, v5s) to exercise one's ingenuity; to come up with an ingenious plan [Add to Longdo]
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na, n) ingenious; skillful; clever; deft; (P) [Add to Longdo]
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n, adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly [Add to Longdo]
独創性に富む[どくそうせいにとむ, dokusouseinitomu] (exp, v5m) to be ingenious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingenious \In*gen"ious\, a. [L. ingeniosus, fr. ingenium innate
   or natural quality, natural capacity, genius: cf. F.
   ing['e]nieux. See {Engine}.]
   1. Possessed of genius, or the faculty of invention; skillful
    or promp to invent; having an aptitude to contrive, or to
    form new combinations; as, an ingenious author, mechanic.
    [1913 Webster]
 
       A man . . . very wise and ingenious in feats of war.
                          --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       Thou, king, send out
       For torturers ingenious.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The more ingenious men are, the more apt are they to
       trouble themselves.          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from, pertaining to, or characterized by,
    genius or ingenuity; of curious design, structure, or
    mechanism; as, an ingenious model, or machine; an
    ingenious scheme, contrivance, etc.
    [1913 Webster]
 
       Thus men go wrong with an ingenious skill. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Witty; shrewd; adroit; keen; sagacious; as, an ingenious
    reply.
    [1913 Webster]
 
   4. Mental; intellectual. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A course of learning and ingenious studies. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingenious
   adj 1: showing inventiveness and skill; "a clever gadget"; "the
       cunning maneuvers leading to his success"; "an ingenious
       solution to the problem" [syn: {clever}, {cunning},
       {ingenious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top