Search result for

apt

(118 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apt-, *apt*
English-Thai: Longdo Dictionary
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apt[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: เรียนรู้เร็ว, สามารถเป็นพิเศษ, Syn. quick
apt[ADJ] เป็นไปได้, See also: มีความโน้มเอียง, Syn. likely
apt[ADJ] เหมาะสม, Syn. appropriate
aptitude[N] ความฉลาดในการเรียนรู้, See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
aptitude[N] ความถนัด, Syn. talent, gift, capacity
aptitude[N] ความเหมาะสม, Syn. fitness, aptness, suitability
aptitude[N] แนวโน้ม, Syn. inclination, tendency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
apt.abbr. apartment, apartments
apterous(แอพ'เทอรัส) adj. ไม่มีปีก
apteryx(แอพ'เทอริคซ) n. สัตว์จำพวกกีวี (kiwi)
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability)
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aptitude testการทดสอบความถนัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aptronymนามลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aptideแอพไทด์ [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด, ความถนัดตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด
ศักยภาพเฉพาะด้านของบุคคลที่ทำให้การฝึกฝนหรือการเรียนรู้เป็นไปได้เต็มตาม ความสามารถของบุคคลนั้น และยังเป็นความสามารถทางการรู้คิดใด ๆ ที่อาจทำนายความสามารถที่เรียนรู้ในความสำเร็จที่เป็นไปได้ในอนาคต เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิต [สุขภาพจิต]
Aptitude Test, Scholasticแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน [การแพทย์]
Aptitude Testsความถนัด, การทดสอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aptly (adv) อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's in Apt. 1302.เขาอยู่ที่1302 Heartbreak Library (2008)
Every day, new bodies appear along MuIhoIIand and in the ditches of our cities, the work of police Chief James Davis and his aptly named Gun Squad;ทุกวัน ศพใหม่ๆ ปรากฏอยู่ทั่วเมืองมูวฮอลแลน และตามคูน้ำของเมืองเรา ด้วยผลงานของผู้กำกับเจมส์ เดวิส และลูกสมันของเขาในนาม กัน สควอร์ช Changeling (2008)
They've lost all the apt of leadership through whatever cause.พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ District 9 (2009)
Tom's riding the aptly-named bull, Killer.Killer. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm JJ and with regard to mathematic aptitudeI'm in the top 0.3% of the population which is an interesting Everyone (2009)
Your aptitude tests are off the charts, so what is it?คะแนนสอบวัดทักษะของนายสูงโดดเด่น คิดเอาแล้วกัน Star Trek (2009)
The state makes schools measure for career aptitude in eight grade.เป็นใบทดสอบความสามารถกับทางโรงเรียน ในด้านอาชีพของเด็กม.สอง The Blind Side (2009)
It's the most apt prediction, Flora's made in ages.คำทำนายของฟลอร่าที่ แม่นสุดในรอบหลายปี Sherlock Holmes (2009)
That's actually the most apt description Ican make of it. It's a weapon.นั้นเป็นคำนิยามที่เหมาะสมที่สุด ผมน่าจะสร้างมันนะ Iron Man 2 (2010)
Now, I found that story quite interesting because it so aptly illustrates how humans hoard knowledge.ตอนนี้ ฉันพบว่าเรื่องราว มันค่อนข้างน่าสนใจ เพราะว่ามันถูกแสดงให้เห็น อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการที่มนุษย์ \ เก็บงำความรู้ไว้อย่างไร Disciple (2010)
Okay, but these aptitude tests will help you as an administrator... to put the right people in key positions to- You're not listening to me.จะช่วยคุณจัดการ สรรหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง คุณไม่ได้ฟังผมเลยใช่ไหม ? The Proof in the Pudding (2010)
Ok, question-- am I apted?โอเค คำถามก็คือ หนูถูกขอมาเลี้ยงเหรอ? Bloodlines (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aptThat path is apt to be muddy after rain.
aptIt is aptly said that illness starts from the mind.
aptThose who are delicate in health are apt to catch cold when the cold season sets in.
aptMy son is apt to be absent from school.
aptThanks to television, boys and girls are apt to neglect reading books.
aptIt is aptly said that necessity is the mother of invention.
aptIn Japan, relations between neighbors are apt to be cooler than in USA.
aptShe is apt to fail.
aptThe old are apt to catch cold.
aptHe is apt to give vent to his feelings.
aptShe is apt to fits of depression.
aptSome people are apt to think of their own way of life as the normal one and to look down on life-styles that differ from it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนใน[N] apthous ulcer, Example: อาการของคนที่เป็นร้อนในคือ จะมีเลือดออกทางจมูก, Thai definition: ลักษณะอาการอย่างหนึ่งเกิดอยู่ภายในร่างกาย มักปรากฏเป็นอาการเจ็บแสบในลำคอ หรือเป็นแผลพุพองในช่องปาก
มือบอน[ADJ] cursed with restless hand, See also: apt to pick up things, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เขาถูกเพื่อนมือบอนผูกเชือกที่หูกางเกงปล่อยให้เดินลากหางยาวเฟื้อย, Thai definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part   FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: paragraph ; stanza ; chapter   FR: paragraphe ; chapitre
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner   FR: prisonnier [m] ; captif [m]
เชลยศึก[n. exp.] (chaloēi seuk) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
ฉมัง[v.] (chamang) EN: be apt   FR: être apte
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué

CMU English Pronouncing Dictionary
APT    AE1 P T
APTER    AE1 P T ER0
APTLY    AE1 P T L IY0
APTIVA    AE2 P T IY1 V AH0
APTITUDE    AE1 P T AH0 T UW2 D
APTITUDES    AE1 P T AH0 T UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apt    (j) (a1 p t)
apter    (j) (a1 p t @ r)
aptly    (a) (a1 p t l ii)
aptest    (j) (a1 p t i s t)
aptness    (n) (a1 p t n @ s)
aptitude    (n) (a1 p t i t y uu d)
aptitudes    (n) (a1 p t i t y uu d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HochgeschwindigkeitszugAPT : Advanced Passenger Train [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ともすると[, tomosuruto] (exp,adv) (on-mim) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
ともすれば[, tomosureba] (adv) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
アダプター(P);アダプタ[, adaputa-(P); adaputa] (n) adapter; (P) [Add to Longdo]
アダプタカード[, adaputaka-do] (n) {comp} adaptor card [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ, / ] aptitude; natural endowments, #8,096 [Add to Longdo]
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, / ] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness), #16,758 [Add to Longdo]
适切[shì qiè, ㄕˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] apt; appropriate, #118,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs) [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apt \Apt\, v. t. [L. aptare. See {Aptate}.]
   To fit; to suit; to adapt. [Obs.] " To apt their places."
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]
 
      That our speech be apted to edification. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apt \Apt\ ([a^]pt), a. [F. apte, L. aptus, fr. obsolete apere to
   fasten, to join, to fit, akin to apisci to reach, attain: cf.
   Gr. ? to fasten, Skr. [=a]pta fit, fr. [=a]p to reach
   attain.]
   1. Fit or fitted; suited; suitable; appropriate.
    [1913 Webster]
 
       They have always apt instruments.   --Burke.
    [1913 Webster]
 
       A river . . . apt to be forded by a lamb. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Having an habitual tendency; habitually liable or likely;
    -- used of things.
    [1913 Webster]
 
       My vines and peaches . . . were apt to have a soot
       or smuttiness upon their leaves and fruit. --Temple.
    [1913 Webster]
 
       This tree, if unprotected, is apt to be stripped of
       the leaves by a leaf-cutting ant.   --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   3. Inclined; disposed customarily; given; ready; -- used of
    persons.
    [1913 Webster]
 
       Apter to give than thou wit be to ask. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       That lofty pity with which prosperous folk are apt
       to remember their grandfathers.    --F. Harrison.
    [1913 Webster]
 
   4. Ready; especially fitted or qualified (to do something);
    quick to learn; prompt; expert; as, a pupil apt to learn;
    an apt scholar. "An apt wit." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Live a thousand years,
       I shall not find myself so apt to die. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I find thee apt . . . Now, Hamlet, hear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fit; meet; suitable; qualified; inclined; disposed;
     liable; ready; quick; prompt.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apt
   adj 1: (usually followed by `to') naturally disposed toward; "he
       is apt to ignore matters he considers unimportant"; "I am
       not minded to answer any questions" [syn: {apt(p)},
       {disposed(p)}, {given(p)}, {minded(p)}, {tending(p)}]
   2: at risk of or subject to experiencing something usually
     unpleasant; "he is apt to lose"; "she is liable to forget"
     [syn: {apt(p)}, {liable(p)}]
   3: mentally quick and resourceful; "an apt pupil"; "you are a
     clever man...you reason well and your wit is bold"-Bram
     Stoker [syn: {apt}, {clever}]
   4: being of striking appropriateness and pertinence; "the
     successful copywriter is a master of apposite and evocative
     verbal images"; "an apt reply" [syn: {apposite}, {apt},
     {pertinent}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 APT
     Address Pass Through
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 APT
     Advanced Package Tool (Linux, Debian)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 APT
     Advanced Photoscale Technology (Brother)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 APT
     Automatically Programmed Tools
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top