ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apt

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apt-, *apt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
laptop(n, jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา, See also: notebook
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apt(adj) เฉลียวฉลาด, See also: เรียนรู้เร็ว, สามารถเป็นพิเศษ, Syn. quick
apt(adj) เป็นไปได้, See also: มีความโน้มเอียง, Syn. likely
apt(adj) เหมาะสม, Syn. appropriate
aptitude(n) ความฉลาดในการเรียนรู้, See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
aptitude(n) ความถนัด, Syn. talent, gift, capacity
aptitude(n) ความเหมาะสม, Syn. fitness, aptness, suitability
aptitude(n) แนวโน้ม, Syn. inclination, tendency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง, ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง, ฉลาด, เหมาะสม, พร้อม, เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely, quick, suitable, Ant. inapt, slow, inappropriate
apt.abbr. apartment, apartments
apterous(แอพ'เทอรัส) adj. ไม่มีปีก
apteryx(แอพ'เทอริคซ) n. สัตว์จำพวกกีวี (kiwi)
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ, สมรรถภาพ, ความถนัด, Syn. endowment, ability
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable, Ant. rigid, inflexible
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apt(adj) เหมาะ, พร้อม, ฉลาด, หัวไว
aptitude(n) ความถนัด, ความสามารถ, ความฉลาด, ไหวพริบ, ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง, ความฉลาด, ความพร้อม, ความเหมาะสม
adapt(vt) ดัดแปลง, ปรับ, ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้, ปรับได้, ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง, เครื่องปรับ
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม, การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aptitude testการทดสอบความถนัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aptronymนามลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aptideแอพไทด์ [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด, ความถนัดตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด, Example: ศักยภาพเฉพาะด้านของบุคคลที่ทำให้การฝึกฝนหรือการเรียนรู้เป็นไปได้เต็มตาม ความสามารถของบุคคลนั้น และยังเป็นความสามารถทางการรู้คิดใด ๆ ที่อาจทำนายความสามารถที่เรียนรู้ในความสำเร็จที่เป็นไปได้ในอนาคต เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิต [สุขภาพจิต]
Aptitude Test, Scholasticแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน [การแพทย์]
Aptitude Testsความถนัด, การทดสอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aptly(adv) อย่างเหมาะสม

WordNet (3.0)
apt(adj) (usually followed by `to') naturally disposed toward, Syn. disposed, given, tending, minded
apt(adj) at risk of or subject to experiencing something usually unpleasant, Syn. liable
apt(adj) mentally quick and resourceful; ; -Bram Stoker, Syn. clever
Aptenodytes(n) large penguins, Syn. genus Aptenodytes
apteral(adj) having columns at one or both ends but not along the sides, Ant. peripteral
apterous(adj) (of insects) without wings, Syn. apteral
Apterygidae(n) coextensive with the order Apterygiformes, Syn. family Apterygidae
Apterygiformes(n) a ratite bird order: flightless ground birds having vestigial wings and long bills and small eyes: kiwis, Syn. order Apterygiformes
aptitude(n) inherent ability, Ant. inaptitude
aptitudinal(adj) of or relating to aptitudes

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Apt

a. [ F. apte, L. aptus, fr. obsolete apere to fasten, to join, to fit, akin to apisci to reach, attain: cf. Gr. &unr_; to fasten, Skr. āpta fit, fr. āp to reach attain. ] 1. Fit or fitted; suited; suitable; appropriate. [ 1913 Webster ]

They have always apt instruments. Burke. [ 1913 Webster ]

A river . . . apt to be forded by a lamb. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. Having an habitual tendency; habitually liable or likely; -- used of things. [ 1913 Webster ]

My vines and peaches . . . were apt to have a soot or smuttiness upon their leaves and fruit. Temple. [ 1913 Webster ]

This tree, if unprotected, is apt to be stripped of the leaves by a leaf-cutting ant. Lubbock. [ 1913 Webster ]

3. Inclined; disposed customarily; given; ready; -- used of persons. [ 1913 Webster ]

Apter to give than thou wit be to ask. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

That lofty pity with which prosperous folk are apt to remember their grandfathers. F. Harrison. [ 1913 Webster ]

4. Ready; especially fitted or qualified (to do something); quick to learn; prompt; expert; as, a pupil apt to learn; an apt scholar. “An apt wit.” Johnson. [ 1913 Webster ]

Live a thousand years,
I shall not find myself so apt to die. Shak. [ 1913 Webster ]

I find thee apt . . . Now, Hamlet, hear. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Fit; meet; suitable; qualified; inclined; disposed; liable; ready; quick; prompt. [ 1913 Webster ]

Apt

v. t. [ L. aptare. See Aptate. ] To fit; to suit; to adapt. [ Obs. ] “ To apt their places.” B. Jonson. [ 1913 Webster ]

That our speech be apted to edification. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

Aptable

a. [ LL. aptabilis, fr. L. aptare. ] Capable of being adapted. [ Obs. ] Sherwood. [ 1913 Webster ]

Aptate

v. t. [ L. aptatus, p. p. of aptare. See Apt. ] To make fit. [ Obs. ] Bailey [ 1913 Webster ]

Aptera

‖n. pl. [ NL. aptera, fr. Gr. &unr_; without wings; 'a priv. + &unr_; wing, &unr_; to fly. ] (Zool.) Insects without wings, constituting the seventh Linnæn order of insects, an artificial group, which included Crustacea, spiders, centipeds, and even worms. These animals are now placed in several distinct classes and orders. [ 1913 Webster ]

Apteral

a. 1. (Zool.) Apterous. [ 1913 Webster ]

2. (Arch.) Without lateral columns; -- applied to buildings which have no series of columns along their sides, but are either prostyle or amphiprostyle, and opposed to peripteral. R. Cyc. [ 1913 Webster ]

Apteran

n. (Zool.) One of the Aptera. [ 1913 Webster ]

Apteria

‖n. pl. [ NL. See Aptera. ] (Zool.) Naked spaces between the feathered areas of birds. See Pteryliæ. [ 1913 Webster ]

Apterous

a. 1. (Zool.) Destitute of wings; apteral; as, apterous insects. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) Destitute of winglike membranous expansions, as a stem or petiole; -- opposed to alate. [ 1913 Webster ]

Apteryges

‖n. pl. [ NL. See Apteryx. ] (Zool.) An order of birds, including the genus Apteryx. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
- You live in apt. 106, right?หูอยู่ห้อง 106 ใช่ใหมคะ My Little Bride (2004)
- It's apt. 108.ที่ห้อง 108 My Little Bride (2004)
You're a great deal too apt to like people in general.เธอเป็นคนเลือกมากไป ที่จะไม่ชอบคนง่ายๆ Pride & Prejudice (2005)
Around 9, :50 pm, in a flower garden oo APTin kang-nam Gu, security guard found kim's dead body who had lived this APT, and he reported police, several flowerpots on Kim's balcony, ประมาณ 3 ทุ่ม 50 ในสวนดอกไม้ของ oo อพาร์ทเมนท์ในคังนัมกู พนักงานรักษาความปลอดภัยพบศพของคุณคิม ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์นี้ เค้าจึงแจ้งกับตำรวจ Apt. (2006)
The younger our subject... the less complicated his emotional adjustment is apt to be.เรื่องของเราที่มีอายุน้อยกว่า มีความซับซ้อนน้อยกว่าการปรับตัวทาง อารมณ์ของเขาก็คือแนวโน้มที่จะเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
He's in Apt. 1302.เขาอยู่ที่1302 Heartbreak Library (2008)
Every day, new bodies appear along MuIhoIIand and in the ditches of our cities, the work of police Chief James Davis and his aptly named Gun Squad;ทุกวัน ศพใหม่ๆ ปรากฏอยู่ทั่วเมืองมูวฮอลแลน และตามคูน้ำของเมืองเรา ด้วยผลงานของผู้กำกับเจมส์ เดวิส และลูกสมันของเขาในนาม กัน สควอร์ช Changeling (2008)
They've lost all the apt of leadership through whatever cause.พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ District 9 (2009)
Tom's riding the aptly-named bull, Killer.Killer. Did You Hear About the Morgans? (2009)
It's the most apt prediction, Flora's made in ages.คำทำนายของฟลอร่าที่ แม่นสุดในรอบหลายปี Sherlock Holmes (2009)
That's actually the most apt description Ican make of it. It's a weapon.นั้นเป็นคำนิยามที่เหมาะสมที่สุด ผมน่าจะสร้างมันนะ Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aptA careless person is apt to make mistakes.
aptAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
aptChildren were apt to invent their own games.
aptGenius is nothing but a great aptitude for patience.
aptHe has an aptitude for painting.
aptHe has a remarkable aptitude for music.
aptHe has shown an apt for mathematics.
aptHe is apt to be late.
aptHe is apt to be late for the appointed time.
aptHe is apt to catch cold.
aptHe is apt to envy others.
aptHe is apt to forget.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนใน(n) apthous ulcer, Example: อาการของคนที่เป็นร้อนในคือ จะมีเลือดออกทางจมูก, Thai Definition: ลักษณะอาการอย่างหนึ่งเกิดอยู่ภายในร่างกาย มักปรากฏเป็นอาการเจ็บแสบในลำคอ หรือเป็นแผลพุพองในช่องปาก
มือบอน(adj) cursed with restless hand, See also: apt to pick up things, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เขาถูกเพื่อนมือบอนผูกเชือกที่หูกางเกงปล่อยให้เดินลากหางยาวเฟื้อย, Thai Definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
บรรพ[bap] (n) EN: book ; chapter ; part  FR: livre [ m ] ; section [ f ] ; partie [ f ]
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
บท[bot] (n) EN: [ classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters ]  FR: [ classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets ]
บทเรศ[botharēt] (n) EN: paragraph ; stanza ; chapter  FR: paragraphe ; chapitre
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
เชลย[chaloēi] (n) EN: captive ; prisoner  FR: prisonnier [ m ] ; captif [ m ]
เชลยศึก[chaloēi seuk] (n, exp) EN: prisoner of war  FR: prisonnier de guerre [ m ] ; captif [ m ] (litt.)
ฉมัง[chamang] (v) EN: be apt  FR: être apte
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
apt
apter
aptly
aptiva
aptitude
aptitudes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apt
apter
aptly
aptest
aptness
aptitude
aptitudes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ,   /  ] aptitude; natural endowments #8,096 [Add to Longdo]
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ,    /   ] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness) #16,758 [Add to Longdo]
适切[shì qiè, ㄕˋ ㄑㄧㄝˋ,   /  ] apt; appropriate #118,656 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HochgeschwindigkeitszugAPT : Advanced Passenger Train [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) #321 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) chapter; section; (2) medal; (P) #738 [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) #1,240 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) court rank; (suf) (2) { Buddh } (sometimes pronounced ぼん, ぽん as a suffix) (See 九品・1) level; grade; (3) { Buddh } chapter; section; volume #1,244 [Add to Longdo]
逮捕[たいほ, taiho] (n, vs) arrest; apprehension; capture; (P) #2,342 [Add to Longdo]
勝ち[がち, gachi] (suf) (uk) apt to do; liable to do; tend to do (used to describe a negative tendency) #2,353 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
占領[せんりょう, senryou] (n, vs, adj-no) occupation; capture; possession; have a room to oneself; (P) #3,317 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs) [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top