Search result for

ความฉลาด

(45 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความฉลาด-, *ความฉลาด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความฉลาดเฉลียว    [N] cleverness, See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: เขาแสดงความฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่ยังเด็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotional intelligenceความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Spiritual Intelligence/Quotientความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ความสามารถในการพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และช่วยให้คน ๆ นั้น เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเอง จากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้คำว่า จิตวิญญาณ นั้นเป็นคำที่มีความครอบคลุมที่ใหญ่ มีมิติกว้าง-ลึก มีความช [สุขภาพจิต]
Social Intelligence/Quotientความฉลาดทางสังคม
ความสามารถในการวางตัวท่าที การสร้างสัมพันธภาพหรือมนุษยสัมพันธ์ การรู้บทบาทหน้าที่ การเข้าสังคม รวมถึงการใช้ภาษากายขณะพูดคุยกับผู้อื่น รวมถึงทักษะด้านอื่น ๆ อันเกี่ยวกับระเบียบวินัย เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น ซึ่งความ [สุขภาพจิต]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่น
ผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Emotional Intelligence/Quotientความฉลาดทางอารมณ์
ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมี ความสุข เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจตนเองในทางสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ [สุขภาพจิต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉลาด[n.] (khwām chalāt) EN: cleverness ; intelligence   FR: intelligence [f] ; habileté [f]
ความฉลาดทางจริยธรรม[n. exp.] (khwām chalāt thāng jariyatham) EN: moral quotient ; MQ   
ความฉลาดทางศีลธรรม[n. exp.] (khwām chalāt thāng sīnlatham) EN: moral quotient ; MQ   
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalāt thāng satipanyā) EN: intelligent quotient ; IQ   FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalāt thāng ārom) EN: emotional quotient ; EQ   FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความฉลาดเฉลียว[n. exp.] (khwām chalāt chalīo) EN: cleverness   
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan) EN: creativity quotient ; CQ   FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC
ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา[n. exp.] (khwām chalāt nai kān kaēkhai panhā) EN: adversity quotient ; AD   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acuity    [N] ความฉลาดเฉลียว, See also: ความเฉียบแหลม
acumen    [N] ความมีไหวพริบเฉียบแหลม, See also: ความฉลาดเฉียบแหลม
aptitude    [N] ความฉลาดในการเรียนรู้, See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
astuteness    [N] ความมีไหวพริบ, See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว, Syn. shrewdness, keenness
brain    [N] ความฉลาด, Syn. intelligence
brilliance    [N] ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด
incisiveness    [N] ความฉลาดเฉลียว, See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว, Syn. brightness, cleverness, smartness
intellect    [N] สติปัญญา, See also: ความฉลาด, Syn. intelligence, Ant. ignorance
intelligence    [N] ความฉลาด, See also: ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ, Syn. brain, intellect, mentality
luminosity    [N] ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด, ความเฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftrwit(อาฟ' เทอะวิท, แอฟ-) ความฉลาดได้ในภายหลัง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล,พรสวรรร์,ความฉลาดพิเศษ,คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม,ความหลักแหลม,ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance,gift ###A. idiot -pl. geniuses,genii
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
precocity(พรีคอส'ซิที) n. ความแก่แดด,ความแก่เกินวัย,การเจริญเติบโตเกินวัย,ความฉลาดเกินวัย
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment

English-Thai: Nontri Dictionary
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์,ความช่างคิด,ความฉลาด,ความคล่องแคล่ว

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?

Go to Top