หรือคุณหมายถึง cleverneß?
Search result for

cleverness

(34 entries)
(0.0685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleverness-, *cleverness*, clevernes
English-Thai: Nontri Dictionary
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's my job to outshine the fox in cleverness.มันเป็นงานของฉันที่จะต้อง เอาชนะความหลักแหลมของจิ้งจอก Doubt (2008)
Because don't be so pleased with your own, like, self-referential cleverness, you know?อย่าเพิ่งดีใจกับชีวิตนัก, แบบว่า.. การใช้ชีวิตอย่างฉลาดน่ะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Your cleverness has been noted.ฉลาดมากจริงๆ Chuck Versus the Predator (2009)
Our Mayfly Man was trying to escape the suffocating chains of domesticity and instead of endless nights in watching the telly or going to barbecues with the awful, dreadful, boring people he couldn't stand, he used his wits, cleverness and powers of disguise to play the field.มนุษย์แมลงเม่าของเรา กำลังพยายามจะหนี จากการหายใจไม่ออก ของห่วงโซ่ความเป็นอยู่ในบ้าน และแทนที่จะดูทีวีตลอดทั้งคืน The Sign of Three (2014)
This wasn't cleverness. It was suicide!แผนนี้ไม่ฉลาด ฆ่าตัวตายชัดๆ Doctor Strange (2016)
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
Me? Books and cleverness. There are more important things.ฉัน หนังสือกับปัญญา ยังมีสิ่งสำคัญกว่านั้น Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clevernessFor all his cleverness, he is always reluctant to give his views.
clevernessGranted his cleverness, he may still be mistaken.
clevernessHe has a name for cleverness.
clevernessHer cleverness often amazes me.
clevernessI'm astonished by her cleverness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพธ[N] cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ความฉลาดเฉลียว[N] cleverness, See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: เขาแสดงความฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่ยังเด็ก
ความเฉลียวฉลาด[N] cleverness, See also: ingeniousness, intelligence, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉลาด[n.] (khwām chalāt) EN: cleverness ; intelligence   FR: intelligence [f] ; habileté [f]
ความฉลาดเฉลียว[n. exp.] (khwām chalāt chalīo) EN: cleverness   
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEVERNESS    K L EH1 V ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleverness    (n) (k l e1 v @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness [Add to Longdo]
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness [Add to Longdo]
巧み[たくみ, takumi] (adj-na,n) skill; cleverness; (P) [Add to Longdo]
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P) [Add to Longdo]
巧知[こうち, kouchi] (n) skill; cleverness [Add to Longdo]
手八丁[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking [Add to Longdo]
小才[しょうさい;こさい, shousai ; kosai] (n) cleverness [Add to Longdo]
小手先[こてさき, kotesaki] (n) (superficial) cleverness; (P) [Add to Longdo]
聡敏[そうびん, soubin] (adj-na,n) sagacity; cleverness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleverness \Clev"er*ness\, n.
   The quality of being clever; skill; dexterity; adroitness.
 
   Syn: See {Ingenuity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleverness
   n 1: the power of creative imagination [syn: {inventiveness},
      {ingeniousness}, {ingenuity}, {cleverness}]
   2: intelligence as manifested in being quick and witty [syn:
     {brightness}, {cleverness}, {smartness}]
   3: the property of being ingenious; "a plot of great ingenuity";
     "the cleverness of its design" [syn: {ingenuity},
     {ingeniousness}, {cleverness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top