Search result for

gifted

(45 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gifted-, *gifted*, gift, gifte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gifted[ADJ] ซึ่งมีพรสวรรค์, See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, Syn. skillful, proficient, talented

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented,able

English-Thai: Nontri Dictionary
gifted(adj) สามารถ,มีพรสวรรค์,เก่ง,หลักแหลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Gifted personsบุคคลปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She is a gifted Assassinนางเป็นมือสังหารพรสวรรค์ Cloak of Darkness (2008)
This boy is truly giftedเด็กคนนี้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์จริงๆ Portrait of a Beauty (2008)
But it is dangerous when a low-born peasant is gifted.แต่ว่ามันอัตรายเกิดไป ถ้าเด็กที่เกิดเป็นชนชั้นต่ำจะมีพรสวรรค์ขึ้นมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
No matter how gifted, you alone cannot change the world.ไม่ว่าจะเป็นยังไง เธอเพียงคนเดียวไม่อาจเปลี่ยนแปลงโลก Death Note: L Change the World (2008)
A very gifted imagination, Ms. lang.กับพรสวรรค์ในการจินตนาการ แล้วนะ คุณแลงก์ Bulletproof (2009)
Beyond question, he possesses the most gifted mind of any man I've ever encountered.นอกเหนือจากคำถามพวกนี้, เขากำลังครอบงำจิตใจ จากทุกคนที่ฉันเคยต่อสู้ด้วย The Mother Lode (2009)
You are looking at three individuals gifted in the art of repulsion.นายกำลังมอง ชาย 3 คน ที่มีพรสวรรค์ในการขับไล่ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I mean, is that school a school for the gifted?ฉันหมายถึงโรงเรียนนั่น โรงเรียนของผู้มีพรสวรรค์ Episode #1.1 (2009)
*Big art exhibition held every two years and is a gifted ceramist that appeared like a shooting star.และมีพรสวรรค์ในการปั้นปรากฏขึ้นเหมือนดาวตก Episode #1.1 (2009)
You are a gifted Performer, finn. you can't quit now.นายมีพรสวรรค์ ฟินน์ นายจะเลิกไม่ได้ Acafellas (2009)
Gifted with extraordinary abilities.พรสวรรค์ความสามารถที่พิเศษ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Your son was an extraordinarily gifted classical musician.ลูกชายของคุณมีพรสวรรค์พิเศษ ในการเป็นนักดนตรีคลาสลิก The Plain in the Prodigy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giftedHe is gifted with perfect wisdom.
giftedHuman beings are gifted with infinite potential.
giftedI'm very lucky to have been gifted with this 10,000 hit picture! Thank you so very much.
giftedShe is a gifted artist.
giftedShe is far from being richly gifted.
giftedSome people are gifted with the ability to iron out difficulties while others are born trouble makers.
giftedThere is no room to doubt that he is a gifted artist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary
GIFTED    G IH1 F T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gifted    (v) (g i1 f t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area [Add to Longdo]
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
英才教育[えいさいきょういく, eisaikyouiku] (n) gifted education; special education for gifted children [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
賢才[けんさい, kensai] (n) man of ability; gifted man [Add to Longdo]
才色兼備[さいしょくけんび, saishokukenbi] (n) (a woman) being gifted with both intelligence and beauty [Add to Longdo]
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P) [Add to Longdo]
天に二物を与えられた[てんににぶつをあたえられた, tenninibutsuwoataerareta] (exp) (See 才色兼備) gifted with two things (usu. beauty and intelligence) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, ] gifted scholar, #21,831 [Add to Longdo]
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction), #55,934 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gift \Gift\, v. t. [imp. & p. p. {Gifted}; p. pr. & vb. n.
   {Gifting}.]
   To endow with some power or faculty. See {gift}[4].
   [1913 Webster]
 
      He was gifted . . . with philosophical sagacity. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gifted \gifted\ adj. [Cf. See {gift}[4] and {gift}, v. t..]
   1. having unusual talent in some field.
 
   Syn: talented.
     [PJC]
 
   2. having exceptionally high intelligence; -- said of
    children, especially in discourse on education; as, a
    program for gifted children.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gifted
   adj 1: endowed with talent or talents; "a gifted writer" [syn:
       {talented}, {gifted}] [ant: {talentless}, {untalented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top