ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gifted

G IH1 F T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gifted-, *gifted*, gift, gifte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gifted(adj) ซึ่งมีพรสวรรค์, See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, Syn. skillful, proficient, talented

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented, able

English-Thai: Nontri Dictionary
gifted(adj) สามารถ, มีพรสวรรค์, เก่ง, หลักแหลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Gifted personsบุคคลปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The most gifted bum he ever trained.คนพเนจรที่มีพรสวรรค์มากที่สุด ที่เขาเคยฝึก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
One of the most gifted children on Earth.เด็กที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในโลกคนหนึ่ง The Red Violin (1998)
And nine nine rings were gifted to the race of Men who, above all else, desire power.และเก้าวง 9 วงเป็นกำนัลแด่เผ่าพันธุ์มนุษย์ ผู้ซึ่งใฝ่อำนาจ ยิ่งกว่าสิ่งใด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Yes, now you mention it. I'm rather gifted with Memory Charms.ดีที่เธอเอ่ยขึ้นมา ฉันมีพรสวรรค์เรื่องคาถาความทรงจำ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Not only was she a singularly gifted witch...เธอไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็นแม่มดที่มีพรสวรรค์เท่านั้น... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I've never seen such a gifted student.ฉันไม่เคยเห็นเด็กที่มีพรสวรรค์ขนาดนั้นมาก่อน Howl's Moving Castle (2004)
Can you believe how extraordinarily gifted my girls are?ใครจะเชื่อล่ะว่าลูกสาวฉันก็มีพรสวรรค์อันสูงส่ง A Cinderella Story (2004)
Gavin is a very gifted player and should fit in very well with our set-up here at St James' Park.เกวินเป็นนักบอลที่มีพรสวรรต์ และน่าจะเหมาะกับ เซนต์เจมส์ปาร์คของเรา Goal! The Dream Begins (2005)
Indeed, gifted are my two legs, but it is my third that has true genius.อย่างน้อย ของขวัญก็คือขาทั้งสองข้างของข้า และสิ่งที่สามสำหรับข้านั่นก็คือความชาญฉลาด The King and the Clown (2005)
But his sister Jenny was spotted with a new dress, gifted from Blair herself.แต่สาวน้อย เจนนี่ โดนใจชุดใหม่... ของขวัญจากแบลร์ The Wild Brunch (2007)
the company was formed 30 years ago with a group of like-minded individuals, ordinary men and women who were gifted with extraordinary powers.องค์กรก่อตั้งเมื่อ 30 ปีก่อนนี้ โดยกลุ่มคน ซึ่งมีความคิดเหมือนๆกัน จากหุ้นส่วนสามัญ ชาย หญิง ที่มีพรสวรรค์ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
This was done by a very gifted artist in new york.นี่วาดโดยศิลปิน ผู้มีพรสวรรค์มากในนิวยอร์ค Chapter Two 'Lizards' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giftedHe is gifted with perfect wisdom.
giftedHuman beings are gifted with infinite potential.
giftedI'm very lucky to have been gifted with this 10, 000 hit picture! Thank you so very much.
giftedShe is a gifted artist.
giftedShe is far from being richly gifted.
giftedSome people are gifted with the ability to iron out difficulties while others are born trouble makers.
giftedThere is no room to doubt that he is a gifted artist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ฝีมือดี[fīmeū dī] (adj) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted  FR: doué ; habile ; expérimenté
เก่ง[keng] (adj) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)  FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GIFTED G IH1 F T AH0 D
GIFTED G IH1 F T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gifted (v) gˈɪftɪd (g i1 f t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, ] gifted scholar #21,831 [Add to Longdo]
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction) #55,934 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begabt; talentvoll { adj } | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P) #8,961 [Add to Longdo]
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area [Add to Longdo]
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
英才教育[えいさいきょういく, eisaikyouiku] (n) gifted education; special education for gifted children [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
賢才[けんさい, kensai] (n) man of ability; gifted man [Add to Longdo]
才色兼備[さいしょくけんび, saishokukenbi] (n) (a woman) being gifted with both intelligence and beauty [Add to Longdo]
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r, vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
天に二物を与えられた[てんににぶつをあたえられた, tenninibutsuwoataerareta] (exp) (See 才色兼備) gifted with two things (usu. beauty and intelligence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gift \Gift\, v. t. [imp. & p. p. {Gifted}; p. pr. & vb. n.
   {Gifting}.]
   To endow with some power or faculty. See {gift}[4].
   [1913 Webster]
 
      He was gifted . . . with philosophical sagacity. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gifted \gifted\ adj. [Cf. See {gift}[4] and {gift}, v. t..]
   1. having unusual talent in some field.
 
   Syn: talented.
     [PJC]
 
   2. having exceptionally high intelligence; -- said of
    children, especially in discourse on education; as, a
    program for gifted children.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gifted
   adj 1: endowed with talent or talents; "a gifted writer" [syn:
       {talented}, {gifted}] [ant: {talentless}, {untalented}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top