ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aver

EY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aver-, *aver*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aver(vt) ยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. affirm, insist
avert(vt) เบน, See also: บิดเบน, เบนสายตา, Syn. turn away, turn aside, sidetrack
avert(vt) ป้องกันไม่ให้เกิด, Syn. prevent
averse(adj) ซึ่งไม่ชอบ, See also: ซึ่งรังเกียจ, ซึ่งคัดค้าน, Syn. unfavorable, Ant. agreeable
average(n) ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median
average(adj) โดยเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. mean, medium, median
average(adj) ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
average(vt) หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do
averted(adj) ที่ทำให้เบนสายตาไป, See also: ที่ทำให้หันไป, Syn. turned aside, redirected, sidetracked
aversion(n) การเกลียดชัง, See also: การรังเกียจ, Syn. dislike, antipathy, repugnance, Ant. attraction, affinity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ, ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest, affirm, swear
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย.
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน, ไม่ชอบ, รังเกียจ, ไม่ยินยอม, ไม่สมัครใจ, หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, คำไม่พอใจ. -aversive adj.
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย, บิดเบน, ปัดออก, เบือนหน้า. -avertible, avertable adj., Syn. deflect, divert, Ant. face, confront
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก, หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้, คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse
cavern(แคฟ'เวิร์น) n. ถ้ำโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่
cavernicolen. พืชหรือสัตว์ที่อยู่ใต้ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
aver(vt) ยืนยัน, รับรองว่าจริง
average(adj) โดยเฉลี่ย, โดยทั่วไป, โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย, ส่วนมาก, คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย, เฉลี่ยเท่าๆกัน
averse(adj) ไม่ถูกใจ, ไม่ชอบใจ, เกลียด, รังเกียจ, ไม่สมัครใจ
aversion(n) ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความเกลียดชัง
avert(vt) เบี่ยงเบน, เบี่ยงบ่าย, หลบ, เบือน, หลีกเลี่ยง
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
beaver(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
bravery(n) ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความอาจหาญ, ความไม่เกรงกลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average๑. ความเสียหาย๒. การเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
averageการเฉลี่ย, การกำหนดส่วนเฉลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
averageค่าเฉลี่ย [ มีความหมายเหมือนกับ mean ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average accelerationความเร่งเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average adjusterผู้เจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average age at marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรส [ ดู mean age at marriage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average agentตัวแทนจัดการความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average annual rateอัตราเฉลี่ยรายปี, อัตราเฉลี่ยต่อปี [ ดู mean annual rate ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average bondกรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Averageถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Averageปกติ, ค่าเฉลี่ย [การแพทย์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล) [เศรษฐศาสตร์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี) [TU Subject Heading]
average annual floodaverage annual flood, ปริมาณน้ำหลากรายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Average collection periodระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Average costต้นทุนถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
average deviation [ mean deviation ]ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น ซึ่งค่ากลางอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Average Duration Per Caseระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย, Example: คือจำนวนวันเฉลี่ยของการเจ็บป่วยต่อบุคคล ซึ่งใช้วัดระยะเวลาของการเจ็บป่วย หาได้จากอัตราส่วนระหว่างจำนวนวันเจ็บป่วยของผู้เจ็บป่วยทั้งหมด ต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งเรียกอัตราส่วนนี้ว่า อัตราการไร้สมรรถภาพ (disability rate) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
averAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
averAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
averAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
averA person with average intelligence would understand that.
averAt worst, I will get an average mark.
averBecause an average person doesn't need 3D, or high whatchacallit speeds.
averEach year the world's population increases on average by two percent.
averHe has a high batting average.
averHe is a cut above the average college student.
averHe studied ten hours a day on average.
averHe studies ten hours a day on average.
averHe walks seven miles a day on an average.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับปานกลาง(n) average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
อายุขัย(n) average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count Unit: ปี, Thai Definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ค่ากลาง(n) mean, See also: average, medium, median, Syn. ค่าเฉลี่ย, ค่าถัวเฉลี่ย
ค่าถัวเฉลี่ย(n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย, Example: คะแนนนี้คิดจากการคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยจากกลุ่มคะแนนทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย(n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย, Example: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับการเปิดกว้างมากขึ้น
คิดเฉลี่ย(v) average, Example: เขาต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นปีละ 2% ของเงินต้น
ตัวกลาง(n) mean, See also: average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ถัว(v) average, See also: share, divide, take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: พวกเขาถัวเงินกันทุกครั้งที่ไปกินอาหารร่วมกัน, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเสมอกัน
ถัวเฉลี่ย(v) average, See also: take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: รายได้ของเราสองคนเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ 15, 000 บาท, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเท่าๆ กัน
ถัวเฉลี่ย(adj) average, Syn. เฉลี่ย, Example: ปัจจุบันประชาชนมีอายุถัวเฉลี่ยมากขึ้น, Thai Definition: ที่มีส่วนเท่าๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [ f ] ; aversion [ f ]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
อาบ[āp] (v) EN: take a bath ; bath  FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อาบน้ำ[āpnām] (v) EN: take a bath ; bath  FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner
อายุเฉลี่ย[āyu chalīa] (n, exp) EN: average age
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [ f ]
บาร์[bā] (n) EN: bar  FR: bar [ m ] ; café [ m ] ; taverne [ f ]
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) FR: avertissement électoral [ m ]
บอกให้รู้ตัว[bøk hai rūtūa] (v, exp) FR: prévenir ; avertir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AVER EY1 V ER0
AVERY EY1 V ER0 IY0
AVERT AH0 V ER1 T
AVERS EY1 V ER0 Z
AVERA AA0 V EH1 R AH0
AVERSA AA0 V EH1 R S AH0
AVERIL EY1 V R IH0 L
AVEROF AE1 V ER0 AA2 F
AVERIL EY1 V ER0 IH0 L
AVERYL AE1 V ER0 IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aver (v) ˈəvˈɜːʳr (@1 v @@1 r)
Avery (n) ˈɛɪvriː (ei1 v r ii)
avers (v) ˈəvˈɜːʳz (@1 v @@1 z)
avert (v) ˈəvˈɜːʳt (@1 v @@1 t)
averse (j) ˈəvˈɜːʳs (@1 v @@1 s)
averts (v) ˈəvˈɜːʳts (@1 v @@1 t s)
average (v) ˈævərɪʤ (a1 v @ r i jh)
averred (v) ˈəvˈɜːʳd (@1 v @@1 d)
averted (v) ˈəvˈɜːʳtɪd (@1 v @@1 t i d)
averaged (v) ˈævərɪʤd (a1 v @ r i jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average #911 [Add to Longdo]
平均值[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value #14,000 [Add to Longdo]
平平[píng píng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, ] average; mediocre #18,051 [Add to Longdo]
均值[jūn zhí, ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value #18,335 [Add to Longdo]
一般人[yī bān rén, ㄧ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, ] average person [Add to Longdo]
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] average dose [Add to Longdo]
平均收入[píng jūn shōu rù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] average income [Add to Longdo]
平均气温[píng jūn qì wēn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] average temperature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n, adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) #409 [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man #1,371 [Add to Longdo]
平均[へいきん(P);へいぎん(ok), heikin (P); heigin (ok)] (n, vs) (1) average; mean; (2) balance; equilibrium; (P) #1,485 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) #1,561 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) bravery; courage; heroism #3,194 [Add to Longdo]
奴隷[どれい, dorei] (n, adj-no) (1) slave; servant; (2) slavery; (P) #4,412 [Add to Longdo]
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1, vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P) #4,437 [Add to Longdo]
中等[ちゅうとう, chuutou] (n, adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P) #4,549 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーバ[えなじーせーば, enaji-se-ba] energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
スクリーンセーバ[すくりーんせーば, sukuri-nse-ba] screen saver [Add to Longdo]
スクリーンセイバー[すくりーんせいばー, sukuri-nseiba-] screen saver [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブ[もにた の えなじーせーぶ, monita no enaji-se-bu] display energy saver [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top