Search result for

norm

(176 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -norm-, *norm*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
norm[N] มาตรฐาน, See also: ค่าปกติ, ค่าเฉลี่ย, ค่ากลาง, Syn. average, norm, middle
normal[N] ภาวะปกติ
normal[ADJ] ปกติ, See also: ธรรมดา, ประจำ, Syn. customary, habitual, regular
Norman[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอังกฤษในศตวรรษที่ 11 และ 12
normalcy[N] สภาวะปกติ, Syn. normality
normally[ADV] โดยปกติ, See also: ตามปกติ, Syn. commonly, usuall
normalise[VI] กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์), Syn. normalise
normalise[VT] ทำให้เหมือนปกติ, See also: ทำให้ปกติ, Syn. conventionalize, normalize
normalise[VT] ทำให้เป็นมาตรฐาน, Syn. standardise
normality[N] ความปกติ, Syn. resonableness, saneness, soundness, normalcy, Ant. madness, insanity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ,ปกติวิสัย
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั่วไป, Syn. regulary
norman(นอร์'เมิน) n. ชาวนอร์แมนที่เป็นพวกสแกนดิเนเวียน
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)

English-Thai: Nontri Dictionary
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
normal(adj) โดยธรรมชาติ,ธรรมดา,ปกติ,เป็นมาตรฐาน,เป็นประจำ
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
normally(adv) โดยทั่วไป,ตามธรรมดา,โดยปกติ
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
subnormal(adj) น้อยกว่าปกติ,ต่ำกว่าปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
normบรรทัดฐาน, ปทัสถาน, ปทัฏฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normปทัฏฐาน, ปทัสถาน, บรรทัดฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normปริมาณมาตรฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
normค่าประจำ, นอร์ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
norm, socialบรรทัดฐานทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma anteriorสัณฐานกะโหลกด้านหน้า [มีความหมายเหมือนกับ norma facialis และ norma frontalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma basilaris; norma inferior; norma ventralisสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma facialisสัณฐานกะโหลกด้านใบหน้า [มีความหมายเหมือนกับ norma anterior และ norma frontalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma frontalisสัณฐานกะโหลกด้านหน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ norma anterior และ norma facialis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal depthnormal depth, ความลึกปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
normal equationสมการปรกติ, สมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Normal exposureการรับรังสีตามปกติ, การรับรังสีที่คาดไว้จากการดำเนินงานตามสภาวะปกติ ในโรงงานหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ รวมถึงความผิดปกติเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้ระหว่างการดำเนินงาน [นิวเคลียร์]
Normal Fault รอยเลื่อนปกติ
รอยเลื่อนในหินซึ่งส่วนที่อยู่ข้างบนระนาบรอย เลื่อน เคลื่อนตัวลดระดับลงสัมพัทธ์กับส่วนที่อยู่ข้างล่างที่เคลื่อนตัวขึ้น ถ้าส่วนที่อยู่ข้างบนเคลื่อนตัวย้อนขึ้น เรียกว่า รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ถ้ารอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเทเท่ากับ หรือน้อยกว่า 45 องศา เรียกว่า รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (thrust fault) [สิ่งแวดล้อม]
normal faultnormal fault, รอยเลื่อนปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
normal pool levelnormal pool level, ระดับกักเก็บปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Temperature and Pressure (NTP) อุณหภูมิและความดันปกติ
สภาวะมาตรฐานที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล (2710.15 องศาฟาเรนไฮด์) และมีความดัน 1 บรรยากาศ (1.011025 x 100000 Pa) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
norm (n) ปทัสฐาน
normal wear and tear (n ) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ
normalisation (phrase ) ภาวะธรรมชาติ ภาวะปกติ ภาวะที่เกิดสมาธิและเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง(มอนเตสซอรี่)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Normal.ปกติ Into the Wild (2013)
It's actually here, and I wouldn't normally go,- มันถูกจัดที่นี่ และฉันก็ไม่อยากไปเท่าไหร่หรอก There Might be Blood (2008)
Good work, people. She's coming up nicely. Normal electromagnetic surges.ดีมากทุกคน ค่อยๆขึ้นมาแล้ว สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Antiphospholipid antibodies, normal.ผลตรวจหาAntiphospholipid antibodies เป็นปกติ Not Cancer (2008)
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
Those are normal bodily fluids.นั่นเป็นของเหลวธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
Yeah, normal bodily sewage.ช่าย... . ของเสียธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
Temporal and frontoparietal regions are normal.Temporal และ frontoparietal regions ปกติดี Not Cancer (2008)
Occipital lobe, normal.Occipital lobe, ปกติดี Not Cancer (2008)
Occipital lobe's normal.Occipital lobe ปกติ Not Cancer (2008)
I have the brain scan. The normal brain scan.ฉันมีผลสแกนสมอง สมองที่ปกติ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
normThe blood test is normal.
normHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
normThe man was of normal height.
normThis is what is called the Norman Conquest.
normA sentence normally has a subject and a verb.
normI have normal eyesight.
normSome people are apt to think of their own way of life as the normal one and to look down on life-styles that differ from it.
normA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
normThe government is trying to bring things back to normal.
normHis temperature is normal.
normLightning normally accompanies thunder.
normThough it is true that every normal human being is able to use language, it is misleading to compare this with his ability to eat, sleep, or walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครบสามสิบสอง[ADJ] full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
ปกติธรรมดา[ADJ] normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ[ADV] normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
เป็นปกติ[ADJ] normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย
เป็นปกติ[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
สม่ำเสมอ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
เป็นธรรมดา[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยปกติ[ADV] usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามปกติ[ADV] normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเสียงธรรมดา[v. exp.] (ao sīeng thammadā) FR: parler d'une voix normale
อปกติ[adj.] (apakati = apokkati) EN: abnormal   
แบบธรรมดา[adj.] (baēp thammadā) EN: normal   FR: normal ; ordinaire
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
บรรทัดฐานทางสังคม[n. exp.] (banthatthān thāng sangkhom) EN: social norm   FR: norme sociale [f]
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ได้ฉาก[adj.] (dāichāk) EN: perpendicular ; normal   FR: perpendiculaire ; normal
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général

CMU English Pronouncing Dictionary
NORM    N AO1 R M
NORMA    N AO1 R M AH0
NORMY    N AO1 R M IY0
NORMS    N AO1 R M Z
NORMIE    N AO1 R M IY0
NORMAN    N AO1 R M AH0 N
NORMAL    N AO1 R M AH0 L
NORMICK    N AO1 R M IH0 K
NORMAND    N AO1 R M AH0 N D
NORMILE    N AO1 R M AY0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
norm    (n) (n oo1 m)
norms    (n) (n oo1 m z)
Norman    (n) (n oo1 m @ n)
normal    (n) (n oo1 m l)
Normans    (n) (n oo1 m @ n z)
normalcy    (n) (n oo1 m l s ii)
normally    (a) (n oo1 m @ l ii)
Normanton    (n) (n oo1 m @ n t @ n)
normality    (n) (n oo1 m a1 l i t ii)
normalize    (v) (n oo1 m @ l ai z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Norm {f}; Regel {f}; Typ {m} | Normen {pl}norm | norms [Add to Longdo]
Norm {f} [math.]norm [Add to Longdo]
Norm {f} | Normen {pl}standard | standards [Add to Longdo]
Norm...; normal {adj}standard [Add to Longdo]
Normalbedingung {f} | Normalbedingungen {pl}normal condition | normal conditions [Add to Longdo]
Normalbereich {m}normal region [Add to Longdo]
Normalbeschleunigung {f}normal acceleration [Add to Longdo]
Normalbetrieb {m}normal operation [Add to Longdo]
Normalbetrieb {m}general duty [Add to Longdo]
Normalbürger {m}common man [Add to Longdo]
Normaldrahtlehre {f}standard wire gauge (SWG) [Add to Longdo]
Normale {f} [math.] | Normalen {pl}normal | normals [Add to Longdo]
Normalfall {m}normal case [Add to Longdo]
Normalform {f}canonical form; normal form [Add to Longdo]
Normalgleichung {f} [math.]normal equation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
アブノーマル[, abuno-maru] (adj-na,n) abnormal [Add to Longdo]
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND [Add to Longdo]
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] (n) {comp} normalization transformation; Viewing transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规范[guī fàn, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ, / ] norm; standard; specification; regulation; rule; within the rules; to fix rules; to regulate; to specify, #1,303 [Add to Longdo]
指标[zhǐ biāo, ㄓˇ ㄅㄧㄠ, / ] norm; index; target, #1,333 [Add to Longdo]
准则[zhǔn zé, ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ, / ] norm; standard; criterion, #5,506 [Add to Longdo]
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data, #6,894 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] normal nature of man; rule, #19,427 [Add to Longdo]
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, ] normalization (of diplomatic relations etc), #20,668 [Add to Longdo]
白求恩[Bái Qiú ēn, ㄅㄞˊ ㄑㄧㄡˊ ㄣ, ] Norman Bethune, #26,773 [Add to Longdo]
师范大学[shī fàn dà xué, ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Normal University; teacher-training college, #41,097 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] norm; model; (writing), #47,301 [Add to Longdo]
诺曼底[Nuò màn dǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ, / ] Normandy, France, #49,223 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
基準[きじゅん, kijun] Norm, Basis, Grund [Add to Longdo]
尋常[じんじょう, jinjou] normal, gewoehnlich, einfach [Add to Longdo]
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
正常[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]
[かん, kan] NORM, MUSTER, SPIEGEL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Norm \Norm\, n. [L. norma a rule. See {Normal}, a.]
   [1913 Webster]
   1. A rule or authoritative standard; a model; a type; as,
    deviations from the norm are not tolerated.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Biol.) A typical, structural unit; a type. --Agassiz.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 norm
   n 1: a standard or model or pattern regarded as typical; "the
      current middle-class norm of two children per family"
   2: a statistic describing the location of a distribution; "it
     set the norm for American homes" [syn: {average}, {norm}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 norm [nɔrm]
   norm; standard
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 norm
 
 1. belirli bir grup için tipik sayılan model veya standart, norm, örnek
 2. istatistikte en çok elde edilen değer
 3. (fels.) düstur, düzgü.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Norm [nɔrm] (n) , s.(f )
   norm
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Norm... [nɔrm]
   standard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top