ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

norm

N AO1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -norm-, *norm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
normalisation(phrase) ภาวะแห่งตัวตน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
norm(n) มาตรฐาน, See also: ค่าปกติ, ค่าเฉลี่ย, ค่ากลาง, Syn. average, norm, middle
normal(n) ภาวะปกติ
normal(adj) ปกติ, See also: ธรรมดา, ประจำ, Syn. customary, habitual, regular
Norman(adj) ซึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอังกฤษในศตวรรษที่ 11 และ 12
normalcy(n) สภาวะปกติ, Syn. normality
normally(adv) โดยปกติ, See also: ตามปกติ, Syn. commonly, usuall
normalise(vi) กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์, Syn. normalise
normalise(vt) ทำให้เหมือนปกติ, See also: ทำให้ปกติ, Syn. conventionalize, normalize
normalise(vt) ทำให้เป็นมาตรฐาน, Syn. standardise
normality(n) ความปกติ, Syn. resonableness, saneness, soundness, normalcy, Ant. madness, insanity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน, รูปแบบ, แบบแผน, ค่าเฉลี่ย, มาตรฐานการ ศึกษา, ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ, ธรรมดา, โดยธรรมชาติ, เป็นประจำ, เป็นมาตรฐาน, มีจิตปกติ, เป็นมุมฉาก, ตั้งฉาก, ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน, ปกติวิสัย, รูปแบบธรรมดา, ค่าเฉลี่ย, เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ, ปกติวิสัย
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ, ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ, กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ, ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ, กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา, ตามกฎ, โดยทั่วไป, Syn. regulary
norman(นอร์'เมิน) n. ชาวนอร์แมนที่เป็นพวกสแกนดิเนเวียน
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)

English-Thai: Nontri Dictionary
norm(n) มาตรฐาน, แบบฉบับ, แบบแผน, รูปแบบ, ค่าเฉลี่ย
normal(adj) โดยธรรมชาติ, ธรรมดา, ปกติ, เป็นมาตรฐาน, เป็นประจำ
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
normally(adv) โดยทั่วไป, ตามธรรมดา, โดยปกติ
abnormal(adj) ผิดปกติ, วิปริต, วิปลาส, พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความวิปลาส, ความพิกล
enormity(n) ความใหญ่โต, ความมหึมา, ความเลวร้าย, ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต, มโหฬาร, มหึมา, ร้ายกาจ, เลวร้าย, ชั่วร้าย
subnormal(adj) น้อยกว่าปกติ, ต่ำกว่าปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
normบรรทัดฐาน, ปทัสถาน, ปทัฏฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normปทัฏฐาน, ปทัสถาน, บรรทัดฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normปริมาณมาตรฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
normค่าประจำ, นอร์ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
norm, socialบรรทัดฐานทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma anteriorสัณฐานกะโหลกด้านหน้า [ มีความหมายเหมือนกับ norma facialis และ norma frontalis ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma basilaris; norma inferior; norma ventralisสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma facialisสัณฐานกะโหลกด้านใบหน้า [ มีความหมายเหมือนกับ norma anterior และ norma frontalis ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma frontalisสัณฐานกะโหลกด้านหน้าผาก [ มีความหมายเหมือนกับ norma anterior และ norma facialis ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
normal curve [ bell - shaped curve ]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal depthnormal depth, ความลึกปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
normal equationสมการปรกติ, สมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Normal exposureการรับรังสีตามปกติ, การรับรังสีที่คาดไว้จากการดำเนินงานตามสภาวะปกติ ในโรงงานหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ รวมถึงความผิดปกติเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้ระหว่างการดำเนินงาน [นิวเคลียร์]
Normal Faultรอยเลื่อนปกติ, Example: รอยเลื่อนในหินซึ่งส่วนที่อยู่ข้างบนระนาบรอย เลื่อน เคลื่อนตัวลดระดับลงสัมพัทธ์กับส่วนที่อยู่ข้างล่างที่เคลื่อนตัวขึ้น ถ้าส่วนที่อยู่ข้างบนเคลื่อนตัวย้อนขึ้น เรียกว่า รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ถ้ารอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเทเท่ากับ หรือน้อยกว่า 45 องศา เรียกว่า รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (thrust fault) [สิ่งแวดล้อม]
normal faultnormal fault, รอยเลื่อนปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
normal pool levelnormal pool level, ระดับกักเก็บปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Temperature and Pressure (NTP)อุณหภูมิและความดันปกติ, Example: สภาวะมาตรฐานที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล (2710.15 องศาฟาเรนไฮด์) และมีความดัน 1 บรรยากาศ (1.011025 x 100000 Pa) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
norm(n) ปทัสฐาน
normal wear and tear(n) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ
normalisation(phrase) ภาวะธรรมชาติ ภาวะปกติ ภาวะที่เกิดสมาธิและเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง(มอนเตสซอรี่)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to most accepted social norms a person should not drink alone after 1 0 p.m unless they have a good excuse.ตามประเพณีสังคมส่วนใหญ่... ...คนไม่ควรดื่มคนเดียวหลังสี่ทุ่มไปแล้ว... ...นอกเสียจากว่าเขาผู้นั้นจะมีข้อแก้ตัวที่ดี The Lake House (2006)
...so Norm could go out and clear the vent for the generator.นอร์มออกไปข้างนอก เอาของที่อุดท่อเครื่องปั่นไปออก The Mist (2007)
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Me and Norm are here to drive these remotely controlled bodies called avatars.ฉันและนอร์มอยู่ที่นี่ เพื่อควบคุมร่างเหล่านี้ที่เรียกว่า อวตาร Avatar (2009)
Hey. Dr. Norm Spellman.เฮ้ นี่นอร์ม สเปลแมน Avatar (2009)
Grace, I'd like you to meet Norm Spellman and Jake Sully.เกรซ นี่ นอร์ม สเปลแมน และ เจค ซัลลี่ Avatar (2009)
Just keep your mouth shut and let Norm do the talking. I have 5 congruencies. Phase-lock 90%.พยายามปิดปากไว้ ฉันจะเป็นคนพูดเอง เชื่อมต่อเรียบร้อย Avatar (2009)
Please specify linguistic norm for cognitive functions.นักบินโปรดระบุภาษาที่ต้องการใช้สื่อสารกับระบบ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Out of the norm about her.เธอเกินมาตรฐาน Static (2010)
Did I do anything out of the norm or behave strangely?ฉันทำอะไรผิดไปหรือแปลกไปรึเปล่า Episode #1.9 (2010)
When I was in junior high, it was probably the first and last deviation from the norm in my life.ตอนฉันอยู่มัธยม มันเป็นครั้งแรกและ ครั้งสุดท้ายที่แตกต่างไปจากชีวิตปกติของฉัน Episode #1.11 (2010)
Isn't that against the norm a little bit?จะเป็นการลำบากท่านหรือไม่ The Lost Bladesman (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
normAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
normAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
normA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
normA sentence normally has a subject and a verb.
normConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
norm"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
normFreddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.
normHe applied himself to his study, without thought for his normal life.
normHer behavior was a departure from the normal.
normHer behaviour toward me was a departure from the norm
normHer fever came down to normal.
normHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครบสามสิบสอง(adj) full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai Definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
ปกติธรรมดา(adj) normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai Definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ(adv) normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
เป็นปกติ(adj) normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย
เป็นปกติ(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
สม่ำเสมอ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai Definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
เป็นธรรมดา(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยปกติ(adv) usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามปกติ(adv) normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai Definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเสียงธรรมดา[ao sīeng thammadā] (v, exp) FR: parler d'une voix normale
อปกติ[apakati = apokkati] (adj) EN: abnormal
แบบธรรมดา[baēp thammadā] (adj) EN: normal  FR: normal ; ordinaire
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
บรรทัดฐาน[banthatthān] (n) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick
บรรทัดฐานทางสังคม[banthatthān thāng sangkhom] (n, exp) EN: social norm  FR: norme sociale [ f ]
เบ้อเร่อ[boēroē] (adj) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive  FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
ได้ฉาก[dāichāk] (adj) EN: perpendicular ; normal  FR: perpendiculaire ; normal
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NORM N AO1 R M
NORMA N AO1 R M AH0
NORMY N AO1 R M IY0
NORMS N AO1 R M Z
NORMAN N AO1 R M AH0 N
NORMIE N AO1 R M IY0
NORMAL N AO1 R M AH0 L
NORMILE N AO1 R M AY0 L
NORMING N AO1 R M IH0 NG
NORMICK N AO1 R M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
norm (n) nˈɔːm (n oo1 m)
norms (n) nˈɔːmz (n oo1 m z)
Norman (n) nˈɔːmən (n oo1 m @ n)
normal (n) nˈɔːml (n oo1 m l)
Normans (n) nˈɔːmənz (n oo1 m @ n z)
normalcy (n) nˈɔːmlsiː (n oo1 m l s ii)
normally (a) nˈɔːməliː (n oo1 m @ l ii)
Normanton (n) nˈɔːməntən (n oo1 m @ n t @ n)
normality (n) nˈɔːmˈælɪtiː (n oo1 m a1 l i t ii)
normalize (v) nˈɔːməlaɪz (n oo1 m @ l ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规范[guī fàn, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ,   /  ] norm; standard; specification; regulation; rule; within the rules; to fix rules; to regulate; to specify #1,303 [Add to Longdo]
指标[zhǐ biāo, ㄓˇ ㄅㄧㄠ,   /  ] norm; index; target #1,333 [Add to Longdo]
准则[zhǔn zé, ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ,   /  ] norm; standard; criterion #5,506 [Add to Longdo]
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ,   /  ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data #6,894 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] normal nature of man; rule #19,427 [Add to Longdo]
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ,   ] normalization (of diplomatic relations etc) #20,668 [Add to Longdo]
白求恩[Bái Qiú ēn, ㄅㄞˊ ㄑㄧㄡˊ ㄣ,   ] Norman Bethune #26,773 [Add to Longdo]
师范大学[shī fàn dà xué, ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] Normal University; teacher-training college #41,097 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] norm; model; (writing) #47,301 [Add to Longdo]
诺曼底[Nuò màn dǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ,    /   ] Normandy, France #49,223 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] TH: แนวทางปฏิบัติ  EN: norm

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Norm { f }; Regel { f }; Typ { m } | Normen { pl }norm | norms [Add to Longdo]
Norm { f } [ math. ]norm [Add to Longdo]
Norm { f } | Normen { pl }standard | standards [Add to Longdo]
Norm...; normal { adj }standard [Add to Longdo]
Normalbedingung { f } | Normalbedingungen { pl }normal condition | normal conditions [Add to Longdo]
Normalbereich { m }normal region [Add to Longdo]
Normalbeschleunigung { f }normal acceleration [Add to Longdo]
Normalbetrieb { m }normal operation [Add to Longdo]
Normalbetrieb { m }general duty [Add to Longdo]
Normalbürger { m }common man [Add to Longdo]
Normaldrahtlehre { f }standard wire gauge (SWG) [Add to Longdo]
Normale { f } [ math. ] | Normalen { pl }normal | normals [Add to Longdo]
Normalfall { m }normal case [Add to Longdo]
Normalform { f }canonical form; normal form [Add to Longdo]
Normalgleichung { f } [ math. ]normal equation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
通常[つうじょう, tsuujou] (adj-no, n-adv, n-t) common; general; normal; usual; (P) #791 [Add to Longdo]
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n, adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P) #1,179 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅん, hyoujun] (n) standard; level; norm; (P) #1,752 [Add to Longdo]
規格[きかく, kikaku] (n) standard; norm; (P) #2,168 [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na, n) huge; gigantic; enormous; (P) #2,277 [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) #2,367 [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) #3,111 [Add to Longdo]
正規[せいき, seiki] (adj-na, n, adj-no) regular; normal; legal; formal; established; legitimate; (P) #5,306 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality #7,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
基準[きじゅん, kijun] Norm, Basis, Grund [Add to Longdo]
尋常[じんじょう, jinjou] normal, gewoehnlich, einfach [Add to Longdo]
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
正常[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]
[かん, kan] NORM, MUSTER, SPIEGEL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Norm \Norm\, n. [L. norma a rule. See {Normal}, a.]
   [1913 Webster]
   1. A rule or authoritative standard; a model; a type; as,
    deviations from the norm are not tolerated.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Biol.) A typical, structural unit; a type. --Agassiz.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 norm
   n 1: a standard or model or pattern regarded as typical; "the
      current middle-class norm of two children per family"
   2: a statistic describing the location of a distribution; "it
     set the norm for American homes" [syn: {average}, {norm}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Norm /nɔrm/ 
  norm

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Norm... /nɔrm/
  standard

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 norm /nɔrm/
  norm; standard

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top