ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

averse

AH0 V ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -averse-, *averse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
averse(adj) ซึ่งไม่ชอบ, See also: ซึ่งรังเกียจ, ซึ่งคัดค้าน, Syn. unfavorable, Ant. agreeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน, ไม่ชอบ, รังเกียจ, ไม่ยินยอม, ไม่สมัครใจ, หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม, ขวาง, ขัดขวาง, ตัดผ่าน, ตัดทะลุ, กระโดดเชือก, เดินขึ้นลงข้ามเขา, ทำให้เดินขวาง, สำรวจ, พิจารณาอย่างละเอียด, ตรวจตรา, ต้าน, ปฎิเสธ, หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม, ผ่าน, หันกระบอกปลายปืนไปยัง, ปืนเขาในรูปตัวZ, การเดินข้าม, การเดินผ่าน, การขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
averse(adj) ไม่ถูกใจ, ไม่ชอบใจ, เกลียด, รังเกียจ, ไม่สมัครใจ
traverse(adj) ตัดกัน, ขวาง
traverse(n) เครื่องกีดขวาง, เส้นขวาง, การเดินข้าม, การสำรวจ
traverse(vt) ข้าม, ตัดผ่าน, ค้าน, สำรวจ, ตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averseหันกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lady Catherine's never been averse to the truly humble.เลดี้แคทเธอรีนไม่เคยรังเกียจ คนที่จนจริงๆ Pride & Prejudice (2005)
Not that I'm averse to drinking from a puddle every now and again, you understand.ไม่ใช่ว่าข้ารังเกียจการดื่มน้ำ จากหย่อมน้ำนะ นานๆครั้งน่ะ หากเจ้าเข้าใจ Dark Wings, Dark Words (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินข้ามไป[doēn khām pai] (v, exp) FR: traverser
การเดินข้าม[kān doēn khām] (n, exp) FR: traversée [ f ]
ข้าม[khām] (v) EN: go across ; cross ; pass through ; go through  FR: traverser ; passer
ข้ามแดน[khām daēn] (v, exp) EN: cross the frontier  FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามฟาก[khām fāk] (v, exp) EN: cross the opposite shore ; cross over a river ; cross  FR: changer de rive ; traverser
ข้ามเรือ[khām reūa] (v, exp) EN: cross the river (by a boat)  FR: traverser en bateau
ข้ามถนน[khām thanon] (v, exp) EN: cross the street  FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ไหลผ่าน[lai phān] (v, exp) EN: flow through  FR: couler à travers ; traverser ; arroser
ลัด[lat] (v) EN: cut across ; take a short cut  FR: couper par ; traverser
ผ่าน[phān] (v) EN: pass ; pass through ; cross  FR: passer ; traverser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AVERSE AH0 V ER1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
averse (j) ˈəvˈɜːʳs (@1 v @@1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgeneigt { adj } | abgeneigt sein, etw. zu tun | einer Sache abgeneigt seinaverse | to be averse from doing sth. | to be averse to (from) sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
トラバース[toraba-su] (n, vs) traverse [Add to Longdo]
トラバース測量[トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey [Add to Longdo]
横切る(P);横ぎる[よこぎる, yokogiru] (v5r, vt) to cross (e.g. road); to traverse; (P) [Add to Longdo]
縦走[じゅうそう, juusou] (n, vs) traverse; walk along the ridge [Add to Longdo]
遷車台[せんしゃだい, senshadai] (n) traverse table; transfer table; car transfer [Add to Longdo]
渡す[わたす, watasu] (v5s, vt) (1) to ferry across (a river, etc.); to carry across; to traverse; (2) to lay across; to build across; (3) to hand over; to hand in; to pass; to give; to transfer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Averse \A*verse"\, a. [L. aversus, p. p. of avertere. See
   {Avert}.]
   1. Turned away or backward. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The tracks averse a lying notice gave,
       And led the searcher backward from the cave.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a repugnance or opposition of mind; disliking;
    disinclined; unwilling; reluctant.
    [1913 Webster]
 
       Averse alike to flatter, or offend.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Men who were averse to the life of camps.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Pass by securely as men averse from war. --Micah ii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: The prevailing usage now is to employ to after averse
      and its derivatives rather than from, as was formerly
      the usage. In this the word is in agreement with its
      kindred terms, hatred, dislike, dissimilar, contrary,
      repugnant, etc., expressing a relation or an affection
      of the mind to an object.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Averse}, {Reluctant}, {Adverse}.
 
   Usage: Averse expresses an habitual, though not of necessity
      a very strong, dislike; as, averse to active pursuits;
      averse to study. Reluctant, a term of the of the will,
      implies an internal struggle as to making some
      sacrifice of interest or feeling; as, reluctant to
      yield; reluctant to make the necessary arrangements; a
      reluctant will or consent. Adverse denotes active
      opposition or hostility; as, adverse interests;
      adverse feelings, plans, or movements; the adverse
      party.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Averse \A*verse"\, v. t. & i.
   To turn away. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 averse
   adj 1: (usually followed by `to') strongly opposed;
       "antipathetic to new ideas"; "averse to taking risks";
       "loath to go on such short notice"; "clearly indisposed
       to grant their request" [syn: {antipathetic},
       {antipathetical}, {averse(p)}, {indisposed(p)},
       {loath(p)}, {loth(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top