ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipathy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipathy-, *antipathy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipathy(n) ความเกลียดชังอย่างมาก, See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว, Syn. aversion, hostility, hatred, Ant. attraction, affinity
antipathy(n) สิ่งที่เกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity

English-Thai: Nontri Dictionary
antipathy(n) ความเกลียดชัง, ความเป็นปรปักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antipathyความชัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antipathyI experienced a feeling of antipathy towards the speaker.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
antipathy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antipathy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antipathie { f }; Abneigung { f } | Antipathien { pl }; Abneigungen { pl }antipathy | antipathies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P) #18,362 [Add to Longdo]
悪感[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n, adj-no) (See 悪感情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity [Add to Longdo]
核アレルギー[かくアレルギー, kaku arerugi-] (n) nuclear allergy; antipathy shown by the Japanese to nuclear weapons [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
虫が好かない[むしがすかない, mushigasukanai] (exp) disliking; having an antipathy to [Add to Longdo]
抵抗感[ていこうかん, teikoukan] (n) antipathy; reluctance; resistance [Add to Longdo]
毛嫌い[けぎらい, kegirai] (n, vs) antipathy; prejudice [Add to Longdo]
瞋;嗔[しん, shin] (n) { Buddh } (See 瞋恚) dosa (ill will, antipathy) [Add to Longdo]
瞋恚;嗔恚[しんい;しんに;しんね, shin'i ; shinni ; shinne] (n) (1) { Buddh } dosa (ill will, antipathy); (2) irateness; anger [Add to Longdo]
瞋恚の炎[しんいのほのお, shin'inohonoo] (exp) intense antipathy (like a blazing fire); flames of rage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipathy \An*tip"a*thy\, n.; pl. {Antipathies}. [L. antipathia,
   Gr. ?; 'anti` against + ? to suffer. Cf. F. antipathie. See
   {Pathos}.]
   1. Contrariety or opposition in feeling; settled aversion or
    dislike; repugnance; distaste.
    [1913 Webster]
 
       Inveterate antipathies against particular nations,
       and passionate attachments to others, are to be
       avoided.               --Washington.
    [1913 Webster]
 
   2. Natural contrariety; incompatibility; repugnancy of
    qualities; as, oil and water have antipathy.
    [1913 Webster]
 
       A habit is generated of thinking that a natural
       antipathy exists between hope and reason. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Antipathy is opposed to {sympathy}. It is followed by
      to, against, or between; also sometimes by for.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Hatred; aversion; dislike; disgust; distaste; enmity;
     ill will; repugnance; contrariety; opposition. See
     {Dislike}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipathy
   n 1: a feeling of intense dislike [syn: {antipathy}, {aversion},
      {distaste}]
   2: the object of a feeling of intense aversion; something to be
     avoided; "cats were his greatest antipathy"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top