Search result for

อาบ

(81 entries)
(0.0742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาบ-, *อาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาบัน[V] commit, See also: perpetrate, Thai definition: ต้อง
อาบัน[V] attain, See also: reach, succeed, Syn. ถึง, ลุ
อาบัติ[N] offence, See also: infringement, misdemeanor, offense, Syn. บาป, ความผิด, Example: พระวินัยที่พระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติปาราชิกนั้นมี 4 ข้อ, Thai definition: โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท หรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ
อาบแดด[V] sunbathe, Example: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นฝรั่งชอบมาอาบแดดอยู่เต็มชายหาด, Thai definition: ให้ผิวกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดถูกแดด เพื่อสุขภาพหรือความงาม
อาบเอิบ[V] be imbued, See also: be saturated, be infused, pervade, Syn. ซึมซาบ, ไหลซาบซึม, ซาบซ่าน, Example: เขาอาบเอิบไปด้วยความรักชาติ, Notes: (กวี)
อาบน้ำตา[V] be soaked with tears, Example: ใบหน้าของหญิงสาวอาบน้ำตาหลังจากอ่านจดหมายของคนรัก, Thai definition: เต็มได้ด้วยน้ำตา
อาบน้ำศพ[V] bath a dead body before putting it in a coffin, Example: ศพที่ตายธรรมดานิยมอาบน้ำศพด้วยน้ำอบน้ำหอม, Thai definition: ีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
อาบน้ำศพ[N] bathing rites for the corpse, See also: bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead, Syn. พิธีอาบน้ำศพ, การอาบน้ำศพ, Example: การอาบน้ำศพในกรุงเทพฯ มักชำระร่างกายผู้ตายให้สะอาดแล้วแต่งกายเรียบร้อย จึงให้นอนในที่ที่จะรดน้ำศพ, Thai definition: พิธีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
อาบยาพิษ[ADJ] dipped in poison, Example: หลักฐานของการฆาตกรรมที่เหลือให้เห็นก็มีเพียงลูกดอกหน้าไม้อาบยาพิษโบราณ ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน
อาบน้ำอาบท่า[V] bathe, See also: take a bath, Syn. อาบน้ำ, Example: สมัยเรียนปี 4 พวกเราจะอยู่ทำงานกันจนสว่าง บางทีอาบน้ำอาบท่า แต่งตัวรอเข้าเรียนในชั่วโมงเช้าต่อไปเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาบก. เอานํ้ารดตัวหรือลงในนํ้าทั้งตัว เพื่อแก้ร้อนหรือชำระล้างเหงื่อไคลเป็นต้น เรียกว่า อาบนํ้า
อาบชโลม, ทา, ทำให้ซึมซาบ, เช่น อาบนํ้ารัก ลูกศรอาบยาพิษ
อาบไหลโซม เช่น เหงื่ออาบหน้า.
อาบน้ำร้อนมาก่อนก. เกิดก่อนจึงมีประสบการณ์มากกว่า.
อาบัติน. โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามแห่งภิกษุ มี ๗ อย่าง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฎ ทุพภาษิต มีโทษ ๓ สถาน คือ ๑. โทษสถานหนัก เรียกว่า ครุโทษ หรือ มหันตโทษ ทำให้ภิกษุผู้ต้องอาบัติขาดจากความเป็นภิกษุ ได้แก่ อาบัติปาราชิก ซึ่งเรียกว่า ครุกาบัติ ๒. โทษสถานกลาง เรียกว่า มัชฌิมโทษ ทำให้ภิกษุผู้ต้องอาบัติต้องอยู่กรรมก่อนจึงจะพ้นโทษ ได้แก่ อาบัติสังฆาทิเสส และ ๓. โทษสถานเบา เรียกว่า ลหุโทษ ทำให้ภิกษุผู้ต้องอาบัติที่ตํ่ากว่าอาบัติสังฆาทิเสสต้องปลงอาบัติ คือ บอกอาบัติของตนแก่ภิกษุด้วยกัน ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาษิต ซึ่งเรียกว่า ลหุกาบัติ.
อาบันก. ต้อง เช่น อาบัติอาบัน ว่า ต้องอาบัติ
อาบันถึง, ลุ, เช่น โสดาบัน ว่า ถึงโสตธรรม คือ กระแสพระนิพพาน.
อาบเหงื่อต่างน้ำก. ตรากตรำทำงานด้วยความเหนื่อยยาก.
อาบเอิบก. อาบทั่วไป, ซึมซาบ
อาบเอิบซาบซ่าน, เอิบอาบ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitrageอาบิทราจ [TU Subject Heading]
Bath, Hotอาบน้ำร้อน,แช่ในน้ำร้อน [การแพทย์]
Impregnantedอาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, after that shower, there won't be any hot water leftแหมหลังจากอาบน้ำที่ไม่มีน้ำร้อนออกมา New Haven Can Wait (2008)
I wasn't in the shower the whole time.ฉันไม่ได้ทั้งอาบน้ำทั้งเวลา New Haven Can Wait (2008)
Got bathed in cytomes and partially differentiated.มันก็แวะอาบน้ำที่ cytomes และส่วนต่างๆแตกต่างกัน Not Cancer (2008)
How often do you wash your tub?คุณล้างอ่างอาบน้ำบ่อยแค่ไหน The Itch (2008)
You know how kids play toy soldiers in the bath?คุณก็รู้วิธีที่เด็กๆเล่นตุ๊กตาทหาร ในอ่างอาบน้ำ The Itch (2008)
Get a pack of smokes too, darlin'.อาบุหรี่ให้ซองหนึ่งด้วย ยาหยี Pilot (2008)
He only takes a bath when he's on leave.เจ้าบูสแน่ๆครับ มันลาพักทีนึง ถึงค่อยอาบน้ำ Rising Malevolence (2008)
Fortunately, for both of us, you forgot to empty your bath yesterday.โชคดีสำหรับเราทั้งสองคน เจ้าลืมเทน้ำที่เราอาบเมื่อวานนี้ The Labyrinth of Gedref (2008)
You're making tea from my bath water?ลุงชงชามาจากน้ำที่เราอาบเมื่อวานนี้รึ The Labyrinth of Gedref (2008)
If you do not wish to drink bath water, you better make sure Arthur sees sense.ถ้าเจ้าไม่อยากที่จะไม่ดื่มน้ำที่อาบ เจ้าต้องทำให้อาเธอร์ตระหนัก The Labyrinth of Gedref (2008)
Let's get you washed up and start thinking about where we can go.ไปอาบน้ำก่อน แล้วค่อยมาคิดกับว่าเราจะไปไหน Episode #1.5 (2008)
Well, nothing a hot bath wouldn't fix.ไม่มีอะไรจริง\ยังไม่ได้เตรียมอ่างอาบน้ำอีกหรอ To Kill the King (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อาบน้ำ[v.] (āpnām) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner
อาบน้ำฝักบัว[v.] (āpnām fakbūa) EN: take a shower   FR: se doucher
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil

English-Thai: Longdo Dictionary
suntan oil(n ) ครีมอาบแดด, R. sunscreen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bask[VI] อาบแดด, See also: ผึ่งแดด, Syn. suntan
bath[VI] อาบน้ำ, Syn. shower
bathe[VI] อาบน้ำ, Syn. bath
bask in[PHRV] อาบแดด
bathe in[PHRV] อาบน้ำ, See also: ว่ายน้ำ
shower[VI] อาบน้ำ(ฝักบัว)
sun[VI] อาบแดด, Syn. bask
sunbathe[VI] อาบแดด, See also: ตากแดด, ผึ่งแดด, Syn. bask

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
bath(บาธ) n. การอาบน้ำ,น้ำอาบ,ที่อาบน้ำ,ถังอาบน้ำ,ห้องน้ำ,สถานที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ -Conf. bathe
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
bathhouse(บาธฺ'เฮาสฺ) n. ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
bath(n) การอาบน้ำ
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
drench(vt) ทำให้เปียกชุ่ม,แช่,จุ่มน้ำ,อาบน้ำ
embalm(vt) อาบยาศพ,ดอง(ศพ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบแดด English: to bask in the sun

German-Thai: Longdo Dictionary
duschen(vi) |(sich) duschte, hat (sich) geduscht| อาบน้ำ, See also: baden
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Dusche(n) |die, pl. Duschen| ห้องอาบน้ำหรือตู้อาบน้ำที่มีฝักบัวอยู่ , See also: S. Duschraum,
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ , See also: S. Badezimmer,
Dusche(n) |die, pl. Duschen| ฝักบัวอาบน้ำ , See also: S. Brause,
sich waschen(vt) |wusch sich(A), hat sich gewaschen| อาบน้ำ เช่น Wasch dich bitte.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top