ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

median

M IY1 D IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -median-, *median*
Possible hiragana form: めぢあん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
median(n) จุดกึ่งกลาง, See also: ตรงกลาง, Syn. center, middle
median(n) ค่ากลาง (ทางคณิตศาสตร์), See also: ค่ามีเดียน, ค่าเฉลี่ย, Syn. average, center
median(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง, See also: ระหว่างกลาง, Syn. halfway, middle
medianly(adv) ระหว่างกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง, อยู่ตรงกลาง, ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย, แนวแบ่ง, เส้นแบ่ง.
mediant(มี'เดียนทฺ) n. ระดับสามของmajorหรือminorของบันไดเสียงดนตรี
comedian(คะมี'เดียน) n. ตัวตลก, ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. comedienne

English-Thai: Nontri Dictionary
median(adj) อยู่ตรงกลาง, มัธยะ, ปานกลาง, กึ่งกลาง, อยู่ระหว่างกลาง
median(n) สิ่งที่อยู่ตรงกลาง, ค่าเฉลี่ย, เส้นแบ่ง, แนวแบ่ง
comedian(n) ตัวตลก, จำอวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
median๑. ตรงกลาง๒. มัธยฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medianมัธยฐาน, ค่ามัธยฐาน, แนวกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
median๑. เส้นมัธยฐาน๒. มัธยฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
median ageอายุมัธยฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
median age at first marriageอายุมัธยฐานเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
median length of lifeความยืนยาวมัธยฐานของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
median line; midlineแนวกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
median nerve; costa; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
median plane; midsagittal planeระนาบแบ่งครึ่งซ้ายขวา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
median rapheแนวประสานตรงกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
medianมัธยฐาน, ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medianค่ามัธยฐาน, แนวกึ่งกลางลำตัว, มัธยฐาน, อยู่กลาง [การแพทย์]
Median Basilicมีเดียนบาซิลิก [การแพทย์]
Median Lethal Concentration, LC 50แอลซี 50, Example: คือความเข้มข้นของสารที่ได้จากการคำนวณทาง สถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่ง ๆ แล้ว คาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50, Example: ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Median Lethal Dose, LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50, Example: คือปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจาก ผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่ง ๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้น ๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักร่างกายที่ทำ ให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละ 50 ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Median Nerveประสาทมีเดียน [การแพทย์]
Median Sectionอวัยวะสืบพันธุ์หญิง [การแพทย์]
Median Toterance Limitขีดจำกัดการทนมัธยฐาน, Example: ความเข้มข้นของสารมลพิษ ที่ร้อยละห้าสิบของสัตว์ทดลองยังมีชีวิตอยู่ได้ภายหลังการให้สัมผัสกับสาร นี้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walter just got picked up, walking the median of I-95.พึ่งรับตัววอลเตอร์มา ขณะกำลังเดินอยู่กลาง ไอ-95 The Arrival (2008)
Well, median weight...ได้เท่าไหร่ 4 Days Out (2009)
Right now the median age of this paper's readership is over 50, and its online presence all but nonexistent.ตอนนี้ ผู้อ่านเป็นวัยกลางคน มากกว่า 50 คน, และต่างก็ออนไลน์ มีก็เหมือนไม่มี The Jewel of Denial (2011)
It's practically gift-wrapped for a median nerve graft.มันเป็นเหมือนห่อของขวัญ สำหรับอวัยวะปลูกถ่ายเส้นประสาทกลางเลย Remember the Time (2012)
Your median artery's been severed.เส้นเอ็นข้อมือคุณคงจะขาดซะเเล้วหล่ะ Dodger (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยฐาน(n) median, Syn. ค่ามัธยฐาน, Example: แม้จะเป็นการเปรียบเทียบเพียงมัธยฐาน แต่อัตราการลดลงที่สูงขนาดนี้ก็สามารถบอกถึงแนวโน้มได้อย่างชัดเจน, Thai Definition: ส่วนเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง 2 ตัวของจุดของข้อมูลที่จัดเรียงลำดับแล้ว
มัธยฐาน(n) median, Syn. เส้นมัธยฐาน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ชื่อเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดมุมของรูปสามเหลี่ยมกับจุดกึ่งกลางของด้านที่ตรงข้ามกับมุมนั้น
มัธยฐาน(n) median, Syn. เส้นมัธยฐาน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ชื่อเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดมุมของรูปสามเหลี่ยมกับจุดกึ่งกลางของด้านที่ตรงข้ามกับมุมนั้น
มัธยฐาน(n) median, Syn. ค่ามัธยฐาน, Example: แม้จะเป็นการเปรียบเทียบเพียงมัธยฐาน แต่อัตราการลดลงที่สูงขนาดนี้ก็สามารถบอกถึงแนวโน้มได้อย่างชัดเจน, Thai Definition: ส่วนเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง 2 ตัวของจุดของข้อมูลที่จัดเรียงลำดับแล้ว
แสก(n) median line, Syn. แสกกลาง, Example: ตุ๊กตาที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดเป็นตุ๊กตารูปคนเป็นศีรษะผู้หญิงไว้ผมทรงแสกกลาง, Thai Definition: แนวที่อยู่ระหว่างกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [ m ] ; bouffon [ m ]
ค่ามัธยฐาน[kham matthayathān] (n, exp) EN: median
มัธยฐาน[matthayathān] (n) EN: median
แสก[saēk] (n) EN: median line ; parting of the hair  FR: ligne médiane [ f ]
สายกลาง[sāi klāng] (n, exp) EN: moderation ; middle way  FR: voie médiane [ f ]
ตลก[talok] (n) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool  FR: comique [ m ] ; plaisantin [ m ] ; amuseur [ m ] ; farceur [ m ] ; bouffon [ m ] (litt.)
ตลกเอก[talok ēk] (n, exp) FR: great comedian
ตลกคะนอง[talok khanøng] (v, exp) EN: be a joker ; be a comedian

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDIAN M IY1 D IY0 AH0 N
MEDIANEWS M IY1 D IY0 AH0 N Y UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
median (n) mˈiːdɪəʳn (m ii1 d i@ n)
medians (n) mˈiːdɪəʳnz (m ii1 d i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中位数[zhōng wèi shù, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ,    /   ] median #47,560 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Medianwert { m }; Median { m }median [Add to Longdo]
median { adj }median [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメディアン[komedeian] (n) comedian; (P) #14,177 [Add to Longdo]
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
メディアン;メジアン[medeian ; mejian] (n) (See 中央値) median [Add to Longdo]
黄帯頬長雀蜂[きおびほおながすずめばち;キオビホオナガスズメバチ, kiobihoonagasuzumebachi ; kiobihoonagasuzumebachi] (n) (uk) median wasp (Dolichovespula media) [Add to Longdo]
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock [Add to Longdo]
正中線[せいちゅうせん, seichuusen] (n) median line [Add to Longdo]
西南日本外帯[せいなんにほんがいたい, seinannihongaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]
西南日本内帯[せいなんにほんないたい, seinannihonnaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Median \Me"di*an\ (m[=e]"d[i^]*an), a. [L. medianus, fr. medius
   middle. See {Medial}.]
   1. Being in the middle; running through the middle; as, a
    median groove.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Situated in the middle; lying in a plane dividing
    a bilateral animal into right and left halves; -- said of
    unpaired organs and parts; as, median coverts.
    [1913 Webster]
 
   {Median line}.
    (a) (Anat.) Any line in the mesial plane; specif., either
      of the lines in which the mesial plane meets the
      surface of the body.
    (b) (Geom.) The line drawn from an angle of a triangle to
      the middle of the opposite side; any line having the
      nature of a diameter.
 
   {Median plane} (Anat.), the mesial plane.
 
   {Median point} (Geom.), the point where the three median
    lines of a triangle mutually intersect.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Median \Me"di*an\, n. (Geom.)
   A median line or point.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 median
   adj 1: relating to or constituting the middle value of an
       ordered set of values (or the average of the middle two
       in a set with an even number of values); "the median
       value of 17, 20, and 36 is 20"; "the median income for
       the year was $15,000" [syn: {median(a)}, {average}]
   2: dividing an animal into right and left halves [syn: {medial},
     {median}]
   3: relating to or situated in or extending toward the middle
     [syn: {median}, {medial}]
   n 1: the value below which 50% of the cases fall [syn: {median},
      {median value}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top