ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repugnance

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repugnance-, *repugnance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repugnance[N] ความรังเกียจมาก, See also: ความเกลียดชัง, ความขยะแขยง, Syn. abhorrence, disgust, hatred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion

English-Thai: Nontri Dictionary
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repugnance (n) rˈɪpˈʌgnəns (r i1 p uh1 g n @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}repugnance | repugnances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌悪[けんお, ken'o] (n,vs,adj-no) disgust; hate; repugnance; (P) [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (n,vs) (1) resistance; opposition; (2) reluctance; repulsion; repugnance; (3) {physics} resistance; drag; friction; (4) (abbr) (See 電気抵抗) electrical resistance; (n) (5) (abbr) (See 抵抗器) resistor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repugnance \Re*pug"nance\ (-nans), Repugnancy \Re*pug"nan*cy\
   (-nan-s?), n. [F. r['e]pugnance, L. repugnantia.]
   The state or condition of being repugnant; opposition;
   contrariety; especially, a strong instinctive antagonism;
   aversion; reluctance; unwillingness, as of mind, passions,
   principles, qualities, and the like.
   [1913 Webster]
 
      That which causes us to lose most of our time is the
      repugnance which we naturally have to labor. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Let the foes quietly cut their throats,
      Without repugnancy.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Aversion; reluctance; unwillingness; dislike; antipathy;
     hatred; hostility; irreconcilableness; contrariety;
     inconsistency. See {Dislike}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repugnance
   n 1: intense aversion [syn: {repugnance}, {repulsion},
      {revulsion}, {horror}]
   2: the relation between propositions that cannot both be true at
     the same time [syn: {incompatibility}, {mutual
     exclusiveness}, {inconsistency}, {repugnance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top