ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beaver

B IY1 V ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaver-, *beaver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaver[N] สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายนาก
beaver[SL] ช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก,หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้,คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver

English-Thai: Nontri Dictionary
beaver(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A waxed mustache and a beaver coatหนวดแว็กซ์ขนและช่อง คลอด Pinocchio (1940)
Well, thats , Dopey,Sneezy,Blinky.... and of course, Nekosaduci as the Beaver.มาแล้ว มาแล้ว บทกลอนกำลังเข้ามาอยู่ในใจฉันแล้ว มันอยู่ในนี้! มันอยู่ในนี้แหละ! Full House (1987)
Jenny the Beaver! ? Fire- crotch?เจนนี่ เดอะ บีเวอร์ ยัยสามเหลี่ยมเพลิงพระกาฬน่ะเหรอ Eating Out (2004)
It's a beaver.มันคือบีเวอร์? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
He's a beaver. He shouldn't be saying anything!- เขาเป็นบีเวอร์, เขาจะบอกอะไรก็ได้! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Beaver, is that you?- บีเวอร์ นั่นคุณเหรอ? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I did bring them halfway. They're at the little house at the dam with the Beavers.ฉันพาพวกเขามาได้ครึ่งทาง \ ที่เขื่อน พวกบีเวอร์... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- What's she doing? Oh, you'll be thanking me later. It's a long journey and Beaver gets pretty cranky when he's hungry.ไว้ขอบคุณฉันทีหลัง เดินทางรีบด่วนจัดของไว้เผื่อหิว The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Ow! Stop squirming! You're worse than Beaver on bath day.หยุดครางได้ไหม คุณทำให้บีเวอร์เบื่อ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
The beaver said something about Aslan!บีเวอร์พูดถึงอัสลาน... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Well, neither are you, Beaver. Thanks, sweetheart.ขอบใจจ๊ะ ที่รัก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- Don't beavers make dams?- แต่เราไม่มีทางข้าม The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beaverBeavers rarely inflict damage on people.
beaverHe is eager beaver.
beaverRabbits are related to beavers and squirrels.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAVER    B IY1 V ER0
BEAVERS    B IY1 V ER0 Z
BEAVERSON    B IY1 V ER0 S AH0 N
BEAVERTON    B IY1 V ER0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beaver    (v) bˈiːvər (b ii1 v @ r)
beavers    (v) bˈiːvəz (b ii1 v @ z)
beavered    (v) bˈiːvəd (b ii1 v @ d)
beavering    (v) bˈiːvərɪŋ (b ii1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海狸[hǎi lí, ㄏㄞˇ ㄌㄧˊ, ] beaver, #81,437 [Add to Longdo]
河狸[hé lí, ㄏㄜˊ ㄌㄧˊ, ] beaver, #109,673 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
アメリカビーバー[, amerikabi-ba-] (n) American beaver (Castor canadensis) [Add to Longdo]
ビーバー(P);ビバ(P);ビーバ[, bi-ba-(P); biba (P); bi-ba] (n) (1) (usu. ビーバー or ビーバ) beaver; (2) (usu. ビバ or ビーバ) viva (ita [Add to Longdo]
ヨーロッパビーバー[, yo-roppabi-ba-] (n) European beaver (Castor fiber) [Add to Longdo]
海狸[かいり;うみだぬき;びぜばぜ, kairi ; umidanuki ; bizebaze] (n) beaver [Add to Longdo]
山ビーバー[やまビーバー;ヤマビーバー, yama bi-ba-; yamabi-ba-] (n) (uk) mountain beaver (Aplodontia rufa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beaver \Bea"ver\, n. [OE. bever, AS. beofer, befer; akin to D.
   bever, OHG. bibar, G. biber, Sw. b[aum]fver, Dan. b[ae]ver,
   Lith. bebru, Russ. bobr', Gael. beabhar, Corn. befer, L.
   fiber, and Skr. babhrus large ichneumon; also as an adj.,
   brown, the animal being probably named from its color.
   [root]253. See {Brown}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) An amphibious rodent, of the genus {Castor}.
    [1913 Webster]
 
   Note: It has palmated hind feet, and a broad, flat tail. It
      is remarkable for its ingenuity in constructing its
      lodges or "houses," and dams across streams. It is
      valued for its fur, and for the material called
      {castor}, obtained from two small bags in the groin of
      the animal. The European species is {Castor fiber}, and
      the American is generally considered a variety of this,
      although sometimes called {Castor Canadensis}.
      [1913 Webster]
 
   2. The fur of the beaver.
    [1913 Webster]
 
   3. A hat, formerly made of the fur of the beaver, but now
    usually of silk.
    [1913 Webster]
 
       A brown beaver slouched over his eyes. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   4. Beaver cloth, a heavy felted woolen cloth, used chiefly
    for making overcoats.
    [1913 Webster]
 
   5. A man's beard.
    [PJC]
 
   6. The hair on a woman's pubic area; -- vulgar. [vulgar
    slang]
    [PJC]
 
   7. A woman; -- vulgar and offensive. [vulgar slang]
    [PJC]
 
   8. A person who works enthusiastically and diligently; --
    used especially in the phrase {eager beaver}. [informal]
    [PJC]
 
   {Beaver rat} (Zool.), an aquatic ratlike quadruped of
    Tasmania ({Hydromys chrysogaster}).
 
   {Beaver skin}, the furry skin of the beaver.
 
   {Bank beaver}. See under 1st {Bank}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beaver \Bea"ver\, n. [OE. baviere, bauier, beavoir, bever; fr.
   F. bavi[`e]re, fr. bave slaver, drivel, foam, OF., prattle,
   drivel, perh. orig. an imitative word. Bavi[`e]re, according
   to Cotgrave, is the bib put before a (slavering) child.]
   That piece of armor which protected the lower part of the
   face, whether forming a part of the helmet or fixed to the
   breastplate. It was so constructed (with joints or otherwise)
   that the wearer could raise or lower it to eat and drink.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beaver
   n 1: the soft brown fur of the beaver [syn: {beaver}, {beaver
      fur}]
   2: a native or resident of Oregon [syn: {Oregonian}, {Beaver}]
   3: a full beard
   4: a man's hat with a tall crown; usually covered with silk or
     with beaver fur [syn: {dress hat}, {high hat}, {opera hat},
     {silk hat}, {stovepipe}, {top hat}, {topper}, {beaver}]
   5: a movable piece of armor on a medieval helmet used to protect
     the lower face
   6: a hat made with the fur of a beaver (or similar material)
     [syn: {beaver}, {castor}]
   7: large semiaquatic rodent with webbed hind feet and a broad
     flat tail; construct complex dams and underwater lodges
   v 1: work hard on something [syn: {beaver}, {beaver away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top