Search result for

insist

(84 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insist-, *insist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insist[VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
insist on[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist upon
insistent[ADJ] ยืนยัน, See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
insistence[N] การยืนกราน, See also: คำยืนยัน
insistency[N] การยืนกราน
insist upon[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
insist(vi) คะยั้นคะยอ,ยืนยัน,รบเร้า,เรียกร้อง
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I should have insisted on more structure years ago.แม่ควรจะวางแผนโครงสร้างชีวิตของลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะ Chuck in Real Life (2008)
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ Joy (2008)
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
Well, if you insist- Why not?รอช้าทำไม? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I insist.ข้าไม่เป็นไรจริงๆ To Kill the King (2008)
So she dropped out of school, then one day, suddenly insisted on going back to school.หลังจากนั้นเธอลาออกจากโรงเรียน อยู่มาวันหนึ่ง เธอบอกว่าเธอจะกลับมาเรียนอีกครั้ง Baby and I (2008)
Why did you insist on babysitting him when you have a cold?ทำไมแม่ยังยืนยันที่จะเลี้ยงเขา ทั้งๆ ที่แม่เป็นหวัดน่ะ Baby and I (2008)
But if you insist...แต่ถ้าเธออยากลอง Kung Fu Panda (2008)
He was annoyingly insistent.ไอ้หมอนี้โคตรน่ารำคาญเลย Day of the Dead (2008)
If you're going to insist on coming here to see me which is what you're doing my sister's going to want to meet you.ถ้าคุณยังยืนยันจะคบกับฉันให้ได้ ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้น ...พี่สาวฉันอยากจะเจอคุณ Body of Lies (2008)
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ Changeling (2008)
Mrs; collins, you still insist that the boy out there is not your son?คุณนายคอลลินครับ คุณยังยืนยันอยู่มั้ยว่า เด็กคนข้างนอกนั่น ไม่ใช่ลูกชายคุณ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insistAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
insistAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
insistAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
insistAt the dinner party he insisted on my making a speech.
insist"Aw, come on, son!" the farmer insisted.
insistHe always insisted that he was in the right.
insistHe always insists on having everything his own way.
insistHe insisted on going to the department store with his mother.
insistHe insists on going to the park with his father.
insistHe insists on playing another game.
insistHe was urgent in insisting that she call the doctor.
insistI am not insisting on it. If you don't like it, just don't take it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำยืนยัน[N] confirmation, See also: insistence, corroboration, affirmation, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล, Thai definition: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น
ยัน[V] insist, See also: verify, confirm, attest, Syn. ยืนยัน, Example: เมื่อต่างฝ่ายต่างยันกันด้วยหลักฐานเช่นนี้ ทำให้การตัดสินคดีเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
ตั้งมั่น[V] persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ตั้งมั่น[V] persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
กราน[V] assert, See also: insist, uphold, Syn. ยืนกราน, Example: เขายืนกรานว่าไม่ได้ทำผิด
การยืนกราน[N] insistence, See also: insistency, persistence, persistency, Syn. การยืนยัน, การยืนคำ, Example: การยืนกรานอย่างแข็งขันของสามีทำให้ภรรยาเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้โกหก, Thai definition: การยืนคำอยู่อย่างใดก็อย่างนั้น (ไม่ยอมถอนหรือเปลี่ยนความเห็นเป็นอื่น)
ดัน[V] insist on, See also: be bent on, Syn. ขืนทำ, ฝืน, Example: เธอดันใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปในวัด, Thai definition: ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold   
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; urge ; attach importance to   FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly   FR: demander avec insistance
รบเร้า[v.] (røprao) EN: Importune ; press ; pester   FR: importuner ; presser ; insister
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother   FR: insister ; harceler ; importuner
ซิ[X] (si) EN: [imperative/emphatic particle]   FR: [particule impérative ou d'insistance]
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIST    IH2 N S IH1 S T
INSISTS    IH2 N S IH1 S T S
INSISTS    IH2 N S IH1 S S
INSISTS    IH2 N S IH1 S
INSISTED    IH2 N S IH1 S T AH0 D
INSISTENT    IH2 N S IH1 S T AH0 N T
INSISTING    IH2 N S IH1 S T IH0 NG
INSISTENCE    IH2 N S IH1 S T AH0 N S
INSISTENTLY    IH2 N S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insist    (v) (i1 n s i1 s t)
insists    (v) (i1 n s i1 s t s)
insisted    (v) (i1 n s i1 s t i d)
insistent    (j) (i1 n s i1 s t @ n t)
insisting    (v) (i1 n s i1 s t i ng)
insistence    (n) (i1 n s i1 s t @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insistenz {m}insistence [Add to Longdo]
insistierendinsisting [Add to Longdo]
insistiertinsists [Add to Longdo]
insistierteinsisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しょうがないなあ;しょうがないなぁ[, shouganainaa ; shouganainaa] (exp) if you insist (on it) [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
と言って聞かない;と言ってきかない[といってきかない, toittekikanai] (exp) insisting [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way [Add to Longdo]
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insist \In*sist"\, v. i. [imp. & p. p. {Insisted}; p. pr. & vb.
   n. {Insisting}.] [F. insister, L. insistere to set foot upon,
   follow, persist; pref. in- in + sistere to stand, cause to
   stand. See {Stand}.]
   [1913 Webster]
   1. To stand or rest; to find support; -- with in, on, or
    upon. [R.] --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To take a stand and refuse to give way; to hold to
    something firmly or determinedly; to be persistent,
    urgent, or pressing; to persist in demanding; -- followed
    by on, upon, or that; as, he insisted on these conditions;
    he insisted on going at once; he insists that he must have
    money.
    [1913 Webster]
 
       Insisting on the old prerogative.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Without further insisting on the different tempers
       of Juvenal and Horace.        --Dryden.
 
   Syn: {Insist}, {Persist}.
 
   Usage: Insist implies some alleged right, as authority or
      claim. Persist may be from obstinacy alone, and either
      with or against rights. We insist as against others;
      we persist in what exclusively relates to ourselves;
      as, he persisted in that course; he insisted on his
      friend's adopting it. --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insist
   v 1: be emphatic or resolute and refuse to budge; "I must
      insist!" [syn: {insist}, {take a firm stand}]
   2: beg persistently and urgently; "I importune you to help them"
     [syn: {importune}, {insist}]
   3: assert to be true; "The letter asserts a free society" [syn:
     {insist}, {assert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top