ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

averment

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -averment-, *averment*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avermentการบรรยายฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behauptung {f} | Behauptungen {pl}averment | averments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Averment \A*ver"ment\, n. [Cf. OF. averement, LL. averamentum.
   See {Aver}, v. t.]
   1. The act of averring, or that which is averred;
    affirmation; positive assertion.
    [1913 Webster]
 
       Signally has this averment received illustration in
       the course of recent events.     --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Verification; establishment by evidence. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A positive statement of facts; an allegation; an
    offer to justify or prove what is alleged.
    [1913 Webster]
 
   Note: In any stage of pleadings, when either party advances
      new matter, he avers it to be true, by using this form
      of words: "and this he is ready to verify." This was
      formerly called an averment. It modern pleading, it is
      termed a verification. --Blackstone.
      [1913 Webster] Avernal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 averment
   n 1: a declaration that is made emphatically (as if no
      supporting evidence were necessary) [syn: {assertion},
      {averment}, {asseveration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top