ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าเฉลี่ย

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าเฉลี่ย-, *ค่าเฉลี่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเฉลี่ย[N] mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย, Example: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับการเปิดกว้างมากขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averageค่าเฉลี่ย [มีความหมายเหมือนกับ mean] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadratic meanค่าเฉลี่ยกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive averageค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample meanค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted average; weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted mean; weighted averageค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted averageค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, มัชฌิมถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population meanค่าเฉลี่ยประชากร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Weighted Average or Weighted Mean ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
การคูณค่าเฉลี่ยแต่ละตัวด้วย ตัวถ่วง หรือตัวถ่วงน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Aperture Tolerance Averageค่าเฉลี่ยการยอมรับขนาดรูเปิด [การแพทย์]
Errors, Meanค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน [การแพทย์]
moving averagemoving average, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
average mean monthly dischargeaverage mean monthly discharge, ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำรายเดือนเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric mean (G.M.)ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (มัชฌิมเรขาคณิต), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งใช้อักษรย่อ G.M. หาได้จากสูตร  เมื่อ Xi เป็นข้อมูลตัวที่ i  และ N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
arithmetic mean, arithmetic averageค่าเฉลี่ยเลขคณิต,  ค่ากลางของข้อมูลที่ได้จากการบวกค่าสังเกตของข้อมูลทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด  ใช้สัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weighted arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก, ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย eXistenZ (1999)
Single pat of butter.ค่าเฉลี่ยของการยอมความกันนอกศาล C Fight Club (1999)
A.k. a. Krazy-8. Way smarter than your average cheese eater.ฉายาเครซี่ 8 วิธีที่ชาญฉลาด มากกว่าค่าเฉลี่ยการกินชีสของคุณ Cancer Man (2008)
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว. Last Man Standing (2008)
It's--it's-- it's the law of averages.มันคือ... . มันคือกฏของค่าเฉลี่ย Here Comes the Flood (2008)
With a salary far below this average...ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Acid rain from coal-burning power plants have pushed mercury levels to 87 times the national average.ฝนกรดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ปริมาณสารปรอท สูงเป็น 87 เท่าของค่าเฉลี่ย I Knew You Were a Pig (2009)
Leukemia rates around here are 145% above the national average.อัตตราของโรคลูคีเมียที่นี่สูงถึง 145 % ของค่าเฉลี่ย Hey! Mr. Pibb! (2009)
2.2 pounds.อ้อ น้ําหนักค่าเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง... 4 Days Out (2009)
There seems to be an above average amount of radiation in this area.ดูเหมือนว่าจะมีปริมาณรังสีเกินกว่าค่าเฉลี่ย ในบริเวณนี้ Blue Shadow Virus (2009)
You know, I always figured limited resources meant that every day would be a struggle for survival, but I never thought it would come to this.คุณรู้มัย ผมกำลังคิดเสมอ สำหรับค่าเฉลี่ยของทรัพยากรที่มันจำกัดนี่ สำหรับทุกๆวันที่ ติดอยู่ที่นี้ เพื่อเอาตัวรอด แต่ผมไม่เคยคิดเลยว่า มันจะเป็นแบบนี้ไปได้ Space (2010)
The average Death Match fight garners a 50 share.สู้ตายค่าเฉลี่ยตรง gamers 50 หุ้น Death Race 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเฉลี่ย[n.] (khāchalīa) EN: mean ; average   FR: moyenne [f] ; valeur moyenne [f]
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [n. exp.] (khāchalīa lēkkhanit) EN: arithmetic mean   FR: moyenne arithmétique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average[N] ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median
mean[N] ค่าเฉลี่ย, See also: ตัวกลาง, มัชฌิม, Syn. average, middle, median, midpoint
par[N] เกณฑ์, See also: ค่าเฉลี่ย, Syn. average

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual

English-Thai: Nontri Dictionary
average(n) ค่าเฉลี่ย,ส่วนมาก,คนทั่วไป
median(n) สิ่งที่อยู่ตรงกลาง,ค่าเฉลี่ย,เส้นแบ่ง,แนวแบ่ง
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top