ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าเฉลี่ย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าเฉลี่ย-, *ค่าเฉลี่ย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเฉลี่ย(n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย, Example: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับการเปิดกว้างมากขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averageค่าเฉลี่ย [ มีความหมายเหมือนกับ mean ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadratic meanค่าเฉลี่ยกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive averageค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample meanค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted average; weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted mean; weighted averageค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted averageค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, มัชฌิมถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population meanค่าเฉลี่ยประชากร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Weighted Average or Weighted Meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, Example: การคูณค่าเฉลี่ยแต่ละตัวด้วย ตัวถ่วง หรือตัวถ่วงน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Aperture Tolerance Averageค่าเฉลี่ยการยอมรับขนาดรูเปิด [การแพทย์]
Errors, Meanค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน [การแพทย์]
moving averagemoving average, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
average mean monthly dischargeaverage mean monthly discharge, ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำรายเดือนเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric mean (G.M.)ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (มัชฌิมเรขาคณิต), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งใช้อักษรย่อ G.M. หาได้จากสูตร  เมื่อ Xi เป็นข้อมูลตัวที่ i  และ N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
arithmetic mean, arithmetic averageค่าเฉลี่ยเลขคณิต,  ค่ากลางของข้อมูลที่ได้จากการบวกค่าสังเกตของข้อมูลทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด  ใช้สัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weighted arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก, ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย eXistenZ (1999)
Single pat of butter.ค่าเฉลี่ยของการยอมความกันนอกศาล C Fight Club (1999)
A.k. a. Krazy-8. Way smarter than your average cheese eater.ฉายาเครซี่ 8 วิธีที่ชาญฉลาด มากกว่าค่าเฉลี่ยการกินชีสของคุณ Cancer Man (2008)
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว. Last Man Standing (2008)
It's--it's-- it's the law of averages.มันคือ... . มันคือกฏของค่าเฉลี่ย Here Comes the Flood (2008)
With a salary far below this average...ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Acid rain from coal-burning power plants have pushed mercury levels to 87 times the national average.ฝนกรดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ปริมาณสารปรอท สูงเป็น 87 เท่าของค่าเฉลี่ย I Knew You Were a Pig (2009)
Leukemia rates around here are 145% above the national average.อัตตราของโรคลูคีเมียที่นี่สูงถึง 145 % ของค่าเฉลี่ย Hey! Mr. Pibb! (2009)
2.2 pounds.อ้อ น้ําหนักค่าเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง... 4 Days Out (2009)
There seems to be an above average amount of radiation in this area.ดูเหมือนว่าจะมีปริมาณรังสีเกินกว่าค่าเฉลี่ย ในบริเวณนี้ Blue Shadow Virus (2009)
You know, I always figured limited resources meant that every day would be a struggle for survival, but I never thought it would come to this.คุณรู้มัย ผมกำลังคิดเสมอ สำหรับค่าเฉลี่ยของทรัพยากรที่มันจำกัดนี่ สำหรับทุกๆวันที่ ติดอยู่ที่นี้ เพื่อเอาตัวรอด แต่ผมไม่เคยคิดเลยว่า มันจะเป็นแบบนี้ไปได้ Space (2010)
The average Death Match fight garners a 50 share.สู้ตายค่าเฉลี่ยตรง gamers 50 หุ้น Death Race 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเฉลี่ย[khāchalīa] (n) EN: mean ; average  FR: moyenne [ f ] ; valeur moyenne [ f ]
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต[khāchalīa lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic mean  FR: moyenne arithmétique [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average(n) ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median
mean(n) ค่าเฉลี่ย, See also: ตัวกลาง, มัชฌิม, Syn. average, middle, median, midpoint
par(n) เกณฑ์, See also: ค่าเฉลี่ย, Syn. average

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น, ค่าเฉลี่ย
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย.
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย, มีเจตนา, ตั้งใจ, หมายถึง, ทำให้เกิดขึ้น, นำมาซึ่ง, มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ, มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย, ชั้นต่ำ, ไม่สำคัญ, ถ่อย, สกปรก, เลว, ใจแคบ, ขี้เหนียว, เห็นแก่ตัว, สร้างความเดือดร้อน, ร้าย, เชี่ยวชาญ, ประทับใจ, ระหว่างกลาง, โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง, ระหว่างกลาง, กึ่งกลาง, เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย, ธรรมดา, ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง, อยู่ตรงกลาง, ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย, แนวแบ่ง, เส้นแบ่ง.
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน, รูปแบบ, แบบแผน, ค่าเฉลี่ย, มาตรฐานการ ศึกษา, ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ, ธรรมดา, โดยธรรมชาติ, เป็นประจำ, เป็นมาตรฐาน, มีจิตปกติ, เป็นมุมฉาก, ตั้งฉาก, ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน, ปกติวิสัย, รูปแบบธรรมดา, ค่าเฉลี่ย, เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual

English-Thai: Nontri Dictionary
average(n) ค่าเฉลี่ย, ส่วนมาก, คนทั่วไป
median(n) สิ่งที่อยู่ตรงกลาง, ค่าเฉลี่ย, เส้นแบ่ง, แนวแบ่ง
norm(n) มาตรฐาน, แบบฉบับ, แบบแผน, รูปแบบ, ค่าเฉลี่ย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top