Search result for

archiv

(93 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archiv-, *archiv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archive[N] สถานที่เก็บเอกสารสำคัญ
archive[N] เอกสารสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
archives(อาร์'ไคว'ซ) n.,pl. เอกสารหรือบันทึกสำคัญห้องเก็บเอกสารหรือบันทึกสำคัญ. -archival adj., Syn. annal, record,chronicle)
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archival materialวัสดุจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archiveหน่วยเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archiveหน่วยเก็บถาวร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archived fileแฟ้มเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archived fileแฟ้มเก็บถาวร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archivesจดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
archives๑. จดหมายเหตุ๒. หอจดหมายเหตุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
archivingการเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archivingการเก็บถาวร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archival boxกล่องเอกสารจดหมายเหตุ
กล่องเอกสารจดหมายเหตุ (Archival box) หมายถึง กล่องที่ใช้เก็บเอกสารจดหมายเหตุที่ได้จัดหมวดและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว เพื่อจัดวางบนชั้นเก็บต่อไป กล่องเอกสารจดหมายเหตุนี้เป็นกล่องมีฝาปิด ทำด้วยกระดาษแข็งเป็นกระดาษไร้กรด (Acid-free) และมีสารบัฟเฟอร์ที่จะต่อต้านกรดและมลพิษในบรรยากาศ ช่วยป้องกันฝุ่นสิ่งสกปรกและการแทรกซึมของแสง เป็นกล่องที่มีความแข็งแรงได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวของเอกสารจดหมายเหตุ (ต้นฉบับเอกสาร จดหมาย วารสาร แผนที่ ภาพพิมพ์ รูปถ่าย ฯลฯ) สำหรับกล่องกระดาษแข็งจะทำจากใยที่ไม่ได้ฟอก และไม่มีสารส้มและชันสน (Alum/Rosin size) อนุภาคของโลหะ ไขผึ้ง สารที่ใส่ในโพลิเมอร์ (เช่น สารเพิ่มความแข็งแรงเมื่อเปียก) และมีกำมะถันน้อยกว่า 0.0008 % นอกจากนั้น พื้นผิวของกล่องจะไม่มีปม และรอยแตก มุมกล่องเสริมด้วยโลหะสร้างความปลอดภัยด้วยแนวตะเข็บต้านการบีบอัด แม้ในขณะที่วางซ้อนกันโดยไม่ต้องใช้กาวหรือลวดเย็บกระดาษ สีของกล่องโดยทั่วไปใช้สีกลาง ๆ กล่องเอกสารจดหมายเหตุนี้มีหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการใช้ตามมาตรฐานของเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ

<b>Archiv</b>al box

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Archival materialsวัสดุจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Archival resourcesทรัพยากรจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Archival valueคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกว่าเอกสารใดควรเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารใดควรทำลาย การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าสำคัญ เพื่อเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุไว้ตลอดไป ดังนั้น การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในหลักวิชาการดำเนินงานจดหมายเหตุสากลและเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของนักจดหมายเหตุ ในการพิจารณาคุณค่าของเอกสารสามารถพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้
คุณค่าของเอกสารสามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. คุณค่าขั้นต้น คือ การใช้ประโยชน์ในช่วงระยะแรกที่ได้จัดทำเอกสารขึ้นในด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน หรือเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายและทางการเงิน โดยพิจารณาจาก หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของเอกสารที่มีต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่จัดทำและใช้เอกสารนั้น
2. คุณค่าขั้นรอง คือ คุณค่าที่มีหลังจากเอกสารสิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ประวัติ และพัฒนาการของหน่วยงาน
คุณค่าของเอกสารที่ใช้กำหนดเป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
1. คุณค่าด้านการบริหาร คือ เอกสารที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน/บริหารของหน่วยงานในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น เอกสารนโยบาย แผนงาน คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ รายงานการประชุม
2. คุณค่าด้านกฎหมาย คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด/รองรับ และเอกสารที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์หรือข้อตกลง ซึ่งสามารถนำมาอ้างอิงทางกฎหมาย เช่น เอกสารทางด้านเอกสิทธิ์ สัญญาต่างๆ ข้อตกลง พระราชบัญญัติ โฉนด
3. คุณค่าด้านการเงิน คือ เอกสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเรื่องการเงิน งบประมาณ เช่น หลักฐานทางการเงิน เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณการรายรับรายจ่าย
4. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ แสดงประวัติศาสตร์ของหน่วยงานที่ผ่านมา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและ กิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์ ของที่ระลึก จดหมาย
5. คุณค่าด้านวิชาการ คือ เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย
นอกจากนี้ยังต้องใช้เทคนิคการประเมินด้วยการพิจารณาด้านกายภาพของเอกสารมาเป็นเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม เช่น ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ แล้วจึงนำข้อมูลและรายละเอียดที่ได้มาพิจารณาตัดสินใจและจัดทำเป็น “ตารางกำหนดอายุเอกสาร” เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาหรือเป็นคู่มือในการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่อไป
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Archivesจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivesจดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุ
Archives มีความหมาย 3 ประการ ดังนี้

1. เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ เอกสารเหล่านี้ได้รับการสงวนรักษาไว้อย่างถาวรในหอจดหมายเหตุเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และการตัดสินทางกฎหมาย จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ จำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เอกสารสำคัญนี้ เรียกว่า จดหมายเหตุ หรือ เอกสารจดหมายเหตุ (Archival materials)

2. สถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน การจัดหาหรือรับมอบ การจัดเก็บดูแลรักษา และการถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ความหมายนี้ เรียกว่า สถาบันจดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival Agency) สำหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมายเหตุระดับชาติของไทยในปัจจุบัน คือ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

3. ตัวอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นที่จัดตั้งหรือที่ทำการของสถาบันจดหมายเหตุหรือหน่วยงานจดหมายเหตุ ความหมายนี้ เรียกว่า หอจดหมายเหตุ (Archival Repository) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Archivesจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archival copy สำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Archive texts can only teach you a part of the picture, my young Padawan.ตำราพวกนั้นก็สอนเจ้าได้แค่รูปภาพเท่านั้นแหล่ะ พาดาวันของข้า Downfall of a Droid (2008)
Much better than the archives.ว่ามันสำคัญกว่าตำรา Downfall of a Droid (2008)
[His file in the British National Archive remains classified] [until the 1st of January 2054]ชีวิตของเขาในเอกสารสำคัญระหว่างชาติ ของอังกฤษ ยังคงถูกเก็บเป็นความลับ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 มกราคม 2054 The Bank Job (2008)
Kevin, call the archives.เควิ่นรื้อกรุข่าวซิ Vantage Point (2008)
I went down to the archives and I started pulling some old files.ผมไปที่คลังข้อมูลและไปค้นข้อมูลเก่าๆมาดูครับ The Dark Knight (2008)
I've destroyed the samples and archived my notes.ทำลายตัวอย่างและงานวิจัยทั้งหมด Day of the Dead (2008)
It allows staff meetings to be logged and archived.ที่จะช่วยบันทึกและจัดเก็บการประชุมของทีมงาน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
To better explain the events of the story, the director has included actual archived footage throughout the film.เพื่อใช้ในการอธิบายเรื่องราว ทางผู้กำกับจึงใส่ ฟุตเทจ จริงเอาไว้ด้วย The Fourth Kind (2009)
Every dramatized scene in this movie is supported by either archived audio, video, or as it was related by Dr. Tyler during extensive interviews with the director.ในทุก ๆ ฉากที่หนังดำเนิน เสียง หรือภาพวิดีโอ เท่าที่มันเกี่ยวโยงกับ ดร. The Fourth Kind (2009)
I need to look someone up in your archives.ฉันจำเป็นต้องหาใครบางคน ที่อยู่ในบันทึกเอกสารของคุณ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I pulled this from the archives.ฉันเอามาออกมาจากเอกสารสำคัญ Desert Cantos (2009)
Commander, bring me the archive data on General Skywalker.ผู้บัญชาการ ไปเอาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ นายพลสกายวอล์คเกอร์มาให้ข้าทีซิ Storm Over Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archivDoes ALC's web site include an archive of English expressions?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารบรรณ[N] document, See also: archives, Example: ห้องเก็บสารบรรณถูกทำร้ายหมดสิ้น, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
หอจดหมายเหตุ[N] archives, See also: building of annals, Syn. ที่เก็บบรรณสาร, Example: หอจดหมายเหตุตรงข้ามสนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานศิลปะสำหรับประชาชน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุ[N] archive, Example: หอจดหมายเหตุตรงข้ามสนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานศิลปะสำหรับประชาชน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
สารบรรณ[n.] (sāraban) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence   FR: documents [mpl] ; archives [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHIVE    AA1 R K AY2 V
ARCHIVAL    AA0 R K AY1 V AH0 L
ARCHIVES    AA1 R K AY2 V Z
ARCHIVIST    AA1 R K AH0 V AH0 S T
ARCHIVIST    AA1 R K AY0 V AH0 S T
ARCHIVISTS    AA1 R K AH0 V AH0 S T S
ARCHIVISTS    AA1 R K AY0 V AH0 S T S
ARCHIVISTS    AA1 R K AH0 V AH0 S S
ARCHIVISTS    AA1 R K AH0 V AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archives    (n) (aa1 k ai v z)
archivist    (n) (aa1 k i v i s t)
archivists    (n) (aa1 k i v i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archiv {n}archive [Add to Longdo]
Archivar {m}archivist [Add to Longdo]
Archivband {n}archive tape [Add to Longdo]
Archivdatei {f}archive file [Add to Longdo]
Archivierung {f}archiving [Add to Longdo]
Archivnummer {f}archive number [Add to Longdo]
Archivnummernvergleich {m}archive number comparison [Add to Longdo]
archivarischarchival [Add to Longdo]
archivierbararchivable [Add to Longdo]
archivieren | archivierend | archiviertto archive | archiving | archived [Add to Longdo]
archiviertearchival [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイバ;アーカイバー[, a-kaiba ; a-kaiba-] (n) {comp} archiver [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file [Add to Longdo]
アーカイバルメモリ[, a-kaibarumemori] (n) {comp} archival memory [Add to Longdo]
アーカイビング[, a-kaibingu] (n) {comp} archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[, a-kaibu] (n) archive [Add to Longdo]
アーカイブサーバ;アーカイブサーバー[, a-kaibusa-ba ; a-kaibusa-ba-] (n) {comp} archive server [Add to Longdo]
アーカイブス;アーカイブズ[, a-kaibusu ; a-kaibuzu] (n) (See アーカイブ) archives [Add to Longdo]
アーカイブデータセット[, a-kaibude-tasetto] (n) {comp} archive data set [Add to Longdo]
アーカイブビット[, a-kaibubitto] (n) {comp} archive bit [Add to Longdo]
アーカイブファイル[, a-kaibufairu] (n) {comp} archive file [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music [Add to Longdo]
档案馆[dàng àn guǎn, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] archive library [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
公開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
構造体保管[こうぞうたいほかん, kouzoutaihokan] structure archiving [Add to Longdo]
史料[しりょう, shiryou] archives [Add to Longdo]
史料館[しりょうかん, shiryoukan] archives [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Archiv [arçiːf] (n) , s.(n )
     archives
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top