ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curve

K ER1 V   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curve-, *curve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curve[N] เส้นโค้ง, See also: ทางโค้ง, แนวโค้ง, Syn. bend, arch
curved[ADJ] ซึ่งโค้ง, See also: ที่มีรูปร่างโค้งงอ, Syn. rounded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curve(เคิร์ฟว) n. เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง
curvet(เคอร์'วิท) {curvetted,curvetting,curvets} n. การกระโดดของม้าโดยยกขาหน้าผงาดขึ้น แล้วกระโดดขึ้นโดยเอาขาหน้าลงและเหยียดขาหลัง -v. กระโดดเป็นเส้นโค้งดังกล่าว,กระโดด
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
gaussian curven. ดูnormal curve
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve

English-Thai: Nontri Dictionary
curve(n) ทางโค้ง,เส้นโค้ง,แนวโค้ง
curve(vt) ทำให้โค้ง,เลี้ยวโค้ง
curvet(n) การเหยาะย่าง
curvet(vi) เหยาะย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curveเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
curve of occlusionโค้งแนวสบ(ฟัน) [ดู occlusal curvature ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curve of Speeโค้งสปี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curve of Wilson; Wilson curveโค้งวิลสัน [มีความหมายเหมือนกับ transverse curve] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curve smoothingการปรับเรียบเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
curve surfaceผิวโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curveโค้ง,โค้งเว้า,เส้นโค้ง [การแพทย์]
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คอมพิวเตอร์]
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Curve, Absorptionเส้นโค้งของค่าการดูดกลืนแสง [การแพทย์]
Curve, Asymmetricalโค้งที่ไม่สมมาตรกัน [การแพทย์]
Curve, Downเส้นกราฟซึ่งหักลง,เส้นกราฟลง [การแพทย์]
Curve, Flatกราฟแบนราบ [การแพทย์]
Curve, Kyphoticส่วนโค้งด้านหลัง,โค้งคัยโฟติค [การแพทย์]
Curve, Log-Normalโค้งลักษณะปกติ [การแพทย์]
Curve, Normalโค้งปกติ,การกระจายตัวแบบโค้งปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
You can hit the curve ball.คุณตีลูกโค้งได้ Field of Dreams (1989)
There are some women... fine-featured... a certain... texture to the hair, a curve to the ears, that .... that sweeps like the turn of a shell.มีผู้หญิงบางคน รูปร่างงดงาม ผมยาวสลวย Don Juan DeMarco (1994)
Watch the response curve here.ดูกราฟตรงนี้สิ The Red Violin (1998)
Connecting a curve through the concentric golden rectangles,ลากเส้นโค้งเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมทอง ที่ร่วมศูนย์กลางเดียวกัน Pi (1998)
Just curve it out over them pretty trees into the ocean.ไดรฟ์ข้ามยอดไม้ ลงทะเลไปเลย The Legend of Bagger Vance (2000)
You're the one that fucked up the bell curve on my anthropology final.you're the one that fucked up the bell curve on my anthropology final. Thumper. The Butterfly Effect (2004)
When it gets there, the feed runs down parabolically... until it should stop, but it curves back around towards the A end.พอมาถึงจุดนี้ กระแสไฟจะลดลงเป็นพาราโบลา จนถึงจุดที่ควรหยุด แต่มันวกกลับไปที่ปลาย A Primer (2004)
When it gets back to the A end.... Curve that around.แล้วพอมันมาถึงปลาย A คือวนครบรอบ เจ้าตุ๊กตาล้มลุก... Primer (2004)
-Back around. It curves parabolically. -Right.ย้อนกลับไปอีกตามเส้นโค้ง Primer (2004)
Every time it hits the B end there's a chance... a small chance it won't curve back around towards the A end.ทุกครั้งที่มาถึงปลาย B จะมีโอกาส... โอกาสเล็กน้อยที่มันจะไม่วกกลับไปปลาย A Primer (2004)
There was, uh, one curve in the road in 43 miles... and they missed it.เกิดอุบัติเหตุ ที่โค้งหนึ่งแถวๆ ไมล์ที่ 43 น่ะ Brokeback Mountain (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curveAt times I confuse curve with carve.
curveFrom the castle we could see the whole curve of the river around its base.
curveThe ball slightly curved.
curveThe boy knows how to throw a curve.
curveThe curve extends from point A to point B.
curveThe road curves gently towards the west.
curveThe road curves gently toward the lake.
curveThe road curves to the left around the building.
curveThis road curves gently to the right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวโค้ง[N] curve, See also: bend, Syn. หัวเลี้ยว, โค้ง, Example: เมื่อรถแล่นมาถึงหัวโค้ง ผู้ขับควรลดความเร็วลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ, Thai definition: บริเวณที่มีลักษณะโค้ง
แอ่น[ADJ] bent, See also: curved, Syn. โค้ง, Example: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อลำตัวและแขนขาของผู้ป่วยทำให้มีอาการชักแบบหลังแอ่นโดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็ง, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
คดงอ[V] bend, See also: curve, crook, Syn. งอ, คด, Ant. ตรง, Example: ่กิ่งก้านคดงอดูเหมือนเดิมจะเป็นไม้ดัดปลูกอยู่รอบสระ, Thai definition: อาการที่คดมากจนงอ
คด[V] curve, See also: bend, crook, Syn. โค้ง, คดเคี้ยว, คดโค้ง, Ant. ตรง, Example: ถนนเส้นนี้คดไปเลี้ยวมาตลอดทั้งเส้น จนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง, Thai definition: ไม่ตรงตลอดเพราะมีลักษณะโค้งหรือลดเลี้ยว เป็นต้น
โค้ง[ADJ] curved, See also: bowed, bent, Syn. งอ, Ant. ตรง, Example: สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ชม เช่น การใช้เส้นคดโค้งหรืออ่อนช้อย, Thai definition: ลักษณะของเส้นหรือสิ่งที่มีรูปอย่างส่วนหนึ่งของวงกลมอย่างส่วนหนึ่งของวงกลม
เส้นโค้ง[N] curve, Ant. เส้นตรง, Example: ในการวาดกราฟนี้จะเขียนเส้นเชื่อมโดยใช้เส้นตรงหรือเส้นโค้งอย่างไรก็ได้, Count unit: เส้น, Thai definition: ลักษณะของเส้นที่โก่ง
ทางโค้ง[N] curve, Example: แม่น้ำปิงเซาะฝั่งเป็นทางโค้ง ไหลมาแต่ต้นน้ำทางป่าเหนือ, Count unit: แห่ง, ที่
นูน[V] swell, See also: curve out, bulge, protrude, Syn. โป่ง, ปูด, พอง, Example: แผลเป็นที่ขานูนออกมามากจนสังเกตเห็นได้ง่าย
ก่ง[V] bend, See also: curve up, draw, arch, flex, Syn. โก่ง, Example: ไก่ก่งคอขันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง, Thai definition: ทำให้โก่งหรือโค้ง เช่น ก่งคันศร
ก้านตอง[N] curved strips of wood nailed to the insides of small boats, See also: round sideboard of a boat or ship, Thai definition: ไม้ขนาบข้างเรือรูปกลมๆ คล้ายทารกกล้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แหกโค้ง[v. exp.] (haēk khōng) EN: overshoot a curve   
หัวโค้ง[n.] (hūakhōng) EN: bend ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f]
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river   FR: méandre [m]
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
กนก[n.] (kanok) EN: Thai design consisting of double curves   
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop   FR: courber ; arquer
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous   FR: courbé ; arrondi
โค้งสุดท้าย[n. exp.] (khōng sutthāi) EN: final bend ; final curve   

CMU English Pronouncing Dictionary
CURVE K ER1 V
CURVED K ER1 V D
CURVES K ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curve (v) kˈɜːʳv (k @@1 v)
curved (v) kˈɜːʳvd (k @@1 v d)
curves (v) kˈɜːʳvz (k @@1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] curve; curved line; indirect; in a roundabout way, #4,927 [Add to Longdo]
曲面[qū miàn, ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, ] curved surface; surface, #38,174 [Add to Longdo]
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, / ] curved; meandering; zigzagging, #50,660 [Add to Longdo]
[, ㄐㄧ, ] curved wood graver, #130,123 [Add to Longdo]
卷刃[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, ] curved blade [Add to Longdo]
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] curved space [Add to Longdo]
曲线拟合[qū xiàn nǐ hé, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ ㄋㄧˇ ㄏㄜˊ, 线 / ] curve fitting [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurve {f}; Krümmung {f} | Kurven {pl}curve | curves [Add to Longdo]
Kurvenleser {m}curve follower [Add to Longdo]
Kurvenlineal {n}curve template; curve templet; French curve [Add to Longdo]
Kurvenverlauf {m}curve shape [Add to Longdo]
Linie {f} | elastische Liniecurve | elastic curve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve [Add to Longdo]
イールドカーブ[, i-rudoka-bu] (n) yield curve [Add to Longdo]
インボリュート曲線[インボリュートきょくせん, inboryu-to kyokusen] (n) {math} involute curve [Add to Longdo]
エボリュート曲線[エボリュートきょくせん, eboryu-to kyokusen] (n) (obsc) {math} evolute curve [Add to Longdo]
カーブ[, ka-bu] (n,vs) (1) curve; (2) curve ball (baseball); (P) [Add to Longdo]
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower [Add to Longdo]
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler [Add to Longdo]
カーヴ[, ka-vu] (n) curve [Add to Longdo]
ガウス曲線[ガウスきょくせん, gausu kyokusen] (n) Gaussian curve [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
ベジェ曲線[ベジェきょくせん, bejie kyokusen] Bezier curve [Add to Longdo]
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve) [Add to Longdo]
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] conic curve, conics [Add to Longdo]
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
曲線発生器[きょくせんはっせいき, kyokusenhasseiki] curve generator [Add to Longdo]
成長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve [Add to Longdo]
等パラメタ曲線[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] isoparametric curve [Add to Longdo]
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adiabatic \Ad`i*a*bat"ic\, a. [Gr. 'adia`batos not passable; 'a
   priv. + dia` through + bai`nein to go.] (Physics)
   Not giving out or receiving heat. -- {Ad`i*a*bat`ic*al*ly},
   adv.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: The adiabatic expansion of carbon dioxide from a
      compressed container causes the temperature of the gas
      to decrease rapidly below its freezing point, resulting
      in the familiar carbon dioxide "snow" emitted by carbon
      dioxide fire extinguishers.
      [PJC.]
 
   {Adiabatic line} or {curve}, a curve exhibiting the
    variations of pressure and volume of a fluid when it
    expands without either receiving or giving out heat.
    --Rankine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curve \Curve\, v. t. [imp. & p. p. {Curved} (k[^u]rvd); p. pr. &
   vb. n. {Curving}.] [L. curvare., fr. curvus. See {Curve}, a.,
   {Curb}.]
   To bend; to crook; as, to curve a line; to curve a pipe; to
   cause to swerve from a straight course; as, to curve a ball
   in pitching it.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curve \Curve\ (k[^u]rv), a. [L. curvus bent, curved. See
   {Cirb}.]
   Bent without angles; crooked; curved; as, a curve line; a
   curve surface.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curve \Curve\, n. [See {Curve}, a., {Cirb}.]
   1. A bending without angles; that which is bent; a flexure;
    as, a curve in a railway or canal.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A line described according to some low, and having
    no finite portion of it a straight line.
    [1913 Webster]
 
   {Axis of a curve}. See under {Axis}.
 
   {Curve of quickest descent}. See {Brachystochrone}.
 
   {Curve tracing} (Math.), the process of determining the
    shape, location, singular points, and other peculiarities
    of a curve from its equation.
 
   {Plane curve} (Geom.), a curve such that when a plane passes
    through three points of the curve, it passes through all
    the other points of the curve. Any other curve is called a
    {curve of double curvature}, or a {twisted curve}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curve \Curve\, v. i.
   To bend or turn gradually from a given direction; as, the
   road curves to the right.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curve
   n 1: the trace of a point whose direction of motion changes
      [syn: {curve}, {curved shape}] [ant: {straight line}]
   2: a line on a graph representing data
   3: a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its
     path curves as it approaches the batter [syn: {curve}, {curve
     ball}, {breaking ball}, {bender}]
   4: the property possessed by the curving of a line or surface
     [syn: {curvature}, {curve}]
   5: curved segment (of a road or river or railroad track etc.)
     [syn: {bend}, {curve}]
   v 1: turn sharply; change direction abruptly; "The car cut to
      the left at the intersection"; "The motorbike veered to the
      right" [syn: {swerve}, {sheer}, {curve}, {trend}, {veer},
      {slue}, {slew}, {cut}]
   2: extend in curves and turns; "The road winds around the lake";
     "the path twisted through the forest" [syn: {wind}, {twist},
     {curve}]
   3: form an arch or curve; "her back arches"; "her hips curve
     nicely" [syn: {arch}, {curve}, {arc}]
   4: bend or cause to bend; "He crooked his index finger"; "the
     road curved sharply" [syn: {crook}, {curve}]
   5: form a curl, curve, or kink; "the cigar smoke curled up at
     the ceiling" [syn: {curl}, {curve}, {kink}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 curve /kɵrvə/
  bend; curve

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top