ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marcher

M AA1 R CH ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marcher-, *marcher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marcher[N] ผู้เดินแถว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat-phrūat) FR: marcher à grandes enjambées
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR:marcher
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant

CMU English Pronouncing Dictionary
MARCHER M AA1 R CH ER0
MARCHERS M AA1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marcher (n) mˈaːtʃər (m aa1 ch @ r)
marchers (n) mˈaːtʃəz (m aa1 ch @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marcher \March"er\, n.
   One who marches.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marcher \March"er\, n. [See 2d {March}.]
   The lord or officer who defended the marches or borders of a
   territory.
   [1913 Webster] Marchet

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marcher
   n 1: an inhabitant of a border district
   2: walks with regular or stately step [syn: {marcher},
     {parader}]
   3: fights on foot with small arms [syn: {infantryman},
     {marcher}, {foot soldier}, {footslogger}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 marcher /maʀʃe/ 
  march; walk

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top