ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

main

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -main-, *main*
Possible hiragana form: まいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maing Kham[Meī̀yng khả] (name, uniq) Snacks made with fermented tea leaves, chaplu leaves, thonglang leaves, and other leaves. Wrapped in peanuts, coconuts, dried shrimp, onions, ginger, and other ingredients. There are many types called different names, such as Miang Kham, Miang Lao, and Miang Som.

English-Thai: Longdo Dictionary
main outcome measure(n, phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Main(n) แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร)
main(adj) สำคัญที่สุด, See also: หลัก, ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด, Syn. chief, major, principal, Ant. unimportant
main(n) ส่วนสำคัญที่สุด
main(n) สายหลัก (ท่อหรือสายเคเบิลใหญ่), Syn. conduit, pipe
main(n) แผ่นดินใหญ่, Syn. mainland
mainly(adv) โดยส่วนใหญ่, See also: ส่วนมาก, Syn. chiefly, in the main, largely
mainland(n) แผ่นดินใหญ่, Syn. land
mainline(vt) ฉีดยาเสพย์ติดเข้าเส้นเลือดดำ, Syn. inject
mainmast(n) เสากระโดงเรือใหญ่
mainsail(n) ใบเรือใหญ่ของเรือใบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
main(เมน) adj. ส่วนใหญ่, ชั้นนำ, สำคัญที่สุด, สำคัญ, ที่สุด, ใช้เดี่ยวได้ n. ท่อสำคัญ, ท่อหลัก, กำลัง, ความพยายามที่รุนแรง, มหาสมุทร, ทะเลหลวง, แผ่นดินใหญ่ -Phr. (in the main ส่วนใหญ่), Syn. chief
main lineเส้นสำคัญของถนน, หลอดโลหิตดำหลอดสำคัญที่ผู้ติดยาใช้เป็นทางฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
main memoryหน่วยความจำหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storage
main programโปรแกรมหลักในการเขียนโปรแกรม หากมีบางส่วนของโปรแกรมที่มักจะต้องเขียนซ้ำกันบ่อย ๆ อาจจะใช้วิธีเขียนส่วนที่ซ้ำนี้แยกออกเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งต่างหาก เรียกว่าโปรแกรมย่อย (subprogram) ส่วนโปรแกรมเดิมเรียกว่าเป็นโปรแกรมหลัก ในโปรแกรมหลักนี้ จะมีคำสั่งเรียกโปรแกรมย่อยมาใช้เมื่อใดก็ได้ บ่อยเท่าใดก็ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเขียนซ้ำ
main storageหน่วยเก็บหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main memory
mainframe(เมน'เฟรม) n. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์, Syn. central processing
mainland(เมน'แลนดฺ'-เลินดฺ) n. แผ่นดินใหญ่, See also: mainlander n.
mainline(เมน`ไลน) vt., vi. ฉีดยา เข้าไปในเส้นโลหิตดำ., See also: mainliner n.
mainly(เมน'ลี) adv. ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, Syn. mostly
mainmast(เมน'แมสทฺ, -มาสทฺ') n. เสากระโดงเรือหน้าที่ใหญ่ที่สุด, เสากระโดงเรือเดี่ยวของเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
main(adj) สำคัญ, ส่วนใหญ่, ชั้นนำ
main(n) ท่อน้ำใหญ่, สายไฟใหญ่, ถนนสายใหญ่, ทะเลหลวง
mainland(n) พื้นแผ่นดินใหญ่
mainly(adv) ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป
mainmast(n) เสากระโดงใหญ่ในเรือ
mainspring(n) สายสำคัญ, กำลังสำคัญ, ต้นเหตุสำคัญ
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง, หลักสำคัญ, เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่
mainstream(n) ทางสำคัญ, ทางหลัก, หลักสำคัญ
maintain(vt) เก็บรักษา, เลี้ยงดู, บำรุง, ค้ำจุน, ผดุงไว้, ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา, การเลี้ยงชีพ, การบำรุง, การค้ำจุน, การผดุงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mainสำคัญ, ประธาน, ใหญ่, หลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mainท่อหลัก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
main arcอาร์กหลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
main beam; high beam; upper beamไฟสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
main bearingรองลื่นหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
main bronchusหลอดลมประธาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
main diagonalเส้นทแยงมุมหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
main issueประเด็นหลัก, ประเด็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
main jetนมหนูหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
main journalข้อสัมผัสหลัก, เจอร์นัลหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Main boardกระดานหลัก, Example: เป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
main canalmain canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Main cardบัตรหลัก, , Example: บัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น คือ บัตรที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการทำบัตรรายการเพิ่มอื่นๆ (added card) โดยบัตรหลักมี 2 ประเภท คือ <p>1. บัตรหลักที่ลงรายการหลักด้วยชื่อผู้แต่ง คือ บัตรผู้แต่ง ซึ่งมีรายการผู้แต่ง ไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล ลงเป็นรายการผู้แต่งที่บรรทัดแรก <p>2. บัตรหลักที่ลงรายการหลักด้วยชื่อเรื่อง กล่าวคือ กรณีที่ไ่ม่มีชือผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลลงเป็นรายการหลักได้ เนื่องจากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การลงรายการ จำเป็นต้องใช้ชื่่อเรื่องเป็นรายการหลัก จึงถือว่าบัตรชื่อเรื่องเป็นบัตรหลัก นอกนั้นรายการทางบรรณานุกรมอื่นๆ จะเหมือนกับบัตรหลักที่เป็นชื่อผู้แต่งทุกประการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Main entryรายการหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Main memoryหน่วยความจำหลัก [คอมพิวเตอร์]
Main meteorological visibilityทัศนวิสัยทางการบิน [อุตุนิยมวิทยา]
Main phaseระยะต่อมา [การแพทย์]
Main Sewerท่อระบายหลัก, Example: ท่อระบายน้ำหลักซึ่งมีท่อกิ่งต่อเชื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Main Unitเครื่องหลัก [การแพทย์]
mainboardเมนบอร์ด, แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ อาจเรียกกว่า มาเธอร์บอร์ด หรือโมโบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยช่องสำหรับติดตั้งซีพียูไบออส ชิปเซ็ต ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ สายสัญญาณ และบัสต่างๆ ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
main inletช่องกระแสไฟเข้าหลัก
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา
maintenance crew(n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง, See also: fitter, machinist, mechanic, repairman, troubleshooter, Syn. ้handyman

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
The main character is a guy just like me.ตัวละครหลักคือคนที่แต่งตัวประหลาดเช่นเดียวกับฉัน The Godfather (1972)
Send a wire to the main office and tell them I said...ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า... โอ๊ย Blazing Saddles (1974)
Send wire, main office, tell them I said, "Ow". Gotcha.ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า "โอ๊ย" เรียบร้อย Blazing Saddles (1974)
The main character figured in a number of the previous storiesตัวอักษรหลัก... ...เป็นรูปในตัวเลข of the เรื่องราวก่อนหน้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44 Mad Max (1979)
Main Force repeats, you have your information.กำลังหลักซ้ำ Mad Max (1979)
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
Main Force to Gosling One.กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force to Gosling One.กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา Mad Max (1979)
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mainAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
mainA car drew up at the main gate.
mainAll communication with the mainland was cut off by the typhoon.
mainAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
mainAll sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.
mainA lot of people went by on the main street.
mainAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
mainAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
mainA taxi drew up at the main gate.
mainBarley is our main product.
mainCan you tell me where Main Street is?
mainCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายใหญ่(adj) major, See also: main, important, chief, leading, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
รักษาระดับ(v) maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai Definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
รักษาสุขภาพ(v) maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
อาหารจานหลัก(n) main courses, Example: อย่าเพิ่งสั่งอาหารจานหลักมากินเลย ยังไม่หิวเท่าไหร่, Count Unit: จาน, Thai Definition: อาหารที่ไม่ใช่อาหารทานเล่น
สาระสำคัญ(n) main point
จักรกล(n) key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai Definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
จุดหลัก(n) main point, See also: important point, Syn. จุดสำคัญ, Example: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย, Count Unit: จุด, แห่ง, Thai Definition: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
โดยส่วนใหญ่(adv) mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
ทางสายหลัก(n) mainroad, Syn. ถนนสายใหญ่, ถนนสายเอก, Ant. ทางสายรอง, ทางโท, Example: ถนนพหลโยธินเป็นทางสายหลักมุ่งสู่ภาคเหนือของประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานหลัก[āhān jān lak] (n, exp) EN: main courses
อาหารมนุษย์[āhān manut] (n, exp) FR: alimentation humaine [ f ]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
อักขระของมนุษย์[akkhara khøng manut] (n) EN: fine human script  FR: écriture humaine [ f ]
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [ m ] ; créature inhumaine [ f ]
อมนุษย์[amanut] (adj) EN: inhuman  FR: inhumain
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom  FR: royaume [ m ] ; empire [ m ]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [ m ] ; sphère [ f ] ; champ [ m ] ; monde [ m ]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[ānājak witthayāsāt] (n, exp) EN: domain of science ; field of science  FR: domaine de la science [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
main
maina
maine
maino
mains
mainz
mainer
maines
mainly
mainor

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
main
Maine
Mainz
mains
mainly
mainland
mainmast
mainstay
maintain
mainlands

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主要[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ,  ] main; principal; major; primary #190 [Add to Longdo]
主体[zhǔ tǐ, ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ,   /  ] main part; subject; agent #2,117 [Add to Longdo]
主力[zhǔ lì, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ,  ] main force; main strength of an army #2,573 [Add to Longdo]
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ,  ] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter #3,381 [Add to Longdo]
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ,   /  ] maintenance (of equipment); to protect and maintain #3,421 [Add to Longdo]
大道[dà dào, ㄉㄚˋ ㄉㄠˋ,  ] main street #4,696 [Add to Longdo]
主演[zhǔ yǎn, ㄓㄨˇ ㄧㄢˇ,  ] main actors (in a movie); starring ... #6,404 [Add to Longdo]
最主要[zuì zhǔ yào, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ,   ] main #6,652 [Add to Longdo]
支柱[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ,  ] mainstay #7,243 [Add to Longdo]
要点[yào diǎn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] main point; essential #9,129 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusssicherung { f }main fuse [Add to Longdo]
Ansetzungsform { f }; erster Teilmain heading [Add to Longdo]
Antriebsmaschine { f } [ techn. ]main engine; prime mover [Add to Longdo]
Arbeitsspeicher { m }main storage [Add to Longdo]
Forschungsschwerpunkt { m }main research [Add to Longdo]
Großschot { f } [ naut. ]main sheet [Add to Longdo]
Hauptverteilung { f }main distribution board [Add to Longdo]
Hauptgrund { m }main reason [Add to Longdo]
Hauptgruppe { f }main group [Add to Longdo]
Haupthub { m }main hoist [Add to Longdo]
Hauptaufgabe { f }main task; chief task [Add to Longdo]
Hauptbahn { f }main line [Add to Longdo]
Hauptbeschäftigung { f }main occupation [Add to Longdo]
Hauptbremszylinder { m } [ techn. ]main brake cylinder; brake master cylinder [Add to Longdo]
Hauptbüro { n }; Zentrale { f }main office [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
demain(adv) พรุ่งนี้
sac à main(n) |m| กระเป๋าถือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) I (mainly used by working men); myself #215 [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
[はしら, hashira] (n) (1) pillar; post; (2) support; prop; mainstay; (suf, ctr) (3) counter for buddhas, gods, nobles, etc.; (P) #279 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n, adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる, 主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) #295 [Add to Longdo]
主(P);重[おも, omo] (adj-na, n) (1) (See 主な, 主に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) #295 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind [Add to Longdo]
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance [Add to Longdo]
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] system maintenance [Add to Longdo]
データマイニング[でーたまいにんぐ, de-tamainingu] data mining [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ドメイン[どめいん, domein] domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
毎年[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]
毎年[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]
毎日[まいにち, mainichi] jeden_Tag, taeglich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 main \main\ (m[=a]n), n. [F. main hand, L. manus. See {Manual}.]
   1. A hand or match at dice. --Prior. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. A stake played for at dice. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The largest throw in a match at dice; a throw at dice
    within given limits, as in the game of hazard.
    [1913 Webster]
 
   4. A match at cockfighting. "My lord would ride twenty miles
    . . . to see a main fought." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. A main-hamper. [Obs.] --Ainsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Main \Main\, n. [AS. m[ae]gen strength, power, force; akin to
   OHG. magan, Icel. megin, and to E. may, v. [root]103. See
   {May}, v.]
   1. Strength; force; might; violent effort. [Obs., except in
    certain phrases.]
    [1913 Webster]
 
       There were in this battle of most might and main.
                          --R. of Gl.
    [1913 Webster]
 
       He 'gan advance,
       With huge force, and with importable main.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The chief or principal part; the main or most important
    thing. [Obs., except in special uses.]
    [1913 Webster]
 
       Resolved to rest upon the title of Lancaster as the
       main, and to use the other two . . . but as
       supporters.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically:
    (a) The great sea, as distinguished from an arm, bay,
      etc.; the high sea; the ocean. "Struggling in the
      main." --Dryden.
    (b) The continent, as distinguished from an island; the
      mainland. "Invaded the main of Spain." --Bacon.
    (c) principal duct or pipe, as distinguished from lesser
      ones; esp. (Engin.), a principal pipe leading to or
      from a reservoir; as, a fire main.
      [1913 Webster]
 
   {Forcing main}, the delivery pipe of a pump.
 
   {For the main}, or {In the main}, for the most part; in the
    greatest part.
 
   {With might and main}, or {With all one's might and main},
    with all one's strength; with violent effort.
    [1913 Webster]
 
       With might and main they chased the murderous fox.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Main \Main\ (m[=a]n), a. [From {Main} strength, possibly
   influenced by OF. maine, magne, great, L. magnus. Cf.
   {Magnate}.]
   1. Very or extremely strong. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That current with main fury ran.   --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Vast; huge. [Obs.] "The main abyss." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Unqualified; absolute; entire; sheer. [Obs.] "It's a man
    untruth." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. Principal; chief; first in size, rank, importance, etc.;
    as, the main reason to go; the main proponent.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Our main interest is to be happy as we can.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. Important; necessary. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That which thou aright
       Believest so main to our success, I bring. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {By main force}, by mere force or sheer force; by violent
    effort; as, to subdue insurrection by main force.
    [1913 Webster]
 
       That Maine which by main force Warwick did win.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {By main strength}, by sheer strength; as, to lift a heavy
    weight by main strength.
 
   {Main beam} (Steam Engine), working beam.
 
   {Main boom} (Naut.), the boom which extends the foot of the
    mainsail in a fore and aft vessel.
 
   {Main brace}.
    (a) (Mech.) The brace which resists the chief strain. Cf.
      {Counter brace}.
    (b) (Naut.) The brace attached to the main yard.
 
   {Main center} (Steam Engine), a shaft upon which a working
    beam or side lever swings.
 
   {Main chance}. See under {Chance}.
 
   {Main couple} (Arch.), the principal truss in a roof.
 
   {Main deck} (Naut.), the deck next below the spar deck; the
    principal deck.
 
   {Main keel} (Naut.), the principal or true keel of a vessel,
    as distinguished from the false keel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Principal; chief; leading; cardinal; capital.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Main \Main\, adv. [See {Main}, a.]
   Very; extremely; as, main heavy. "I'm main dry." --Foote.
   [Obs. or Low]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 main
   adj 1: most important element; "the chief aim of living"; "the
       main doors were of solid glass"; "the principal rivers of
       America"; "the principal example"; "policemen were
       primary targets"; "the master bedroom"; "a master switch"
       [syn: {chief(a)}, {main(a)}, {primary(a)},
       {principal(a)}, {master(a)}]
   2: (of a clause) capable of standing syntactically alone as a
     complete sentence; "the main (or independent) clause in a
     complex sentence has at least a subject and a verb" [syn:
     {independent}, {main(a)}] [ant: {dependent}, {subordinate}]
   3: of force; of the greatest possible intensity; "by main
     strength"
   n 1: any very large body of (salt) water [syn: {main}, {briny}]
   2: a principal pipe in a system that distributes water or gas or
     electricity or that collects sewage

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 main /mɛ̃/ 
  hand

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top