ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archetypal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archetypal-, *archetypal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
archetypal(adj) ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve, Syn. typical

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Monty's archetypal canine subconscious...มอนตี้เป็นหมาที่มีจิตใต้สำนึกเฉพาะตัว Deadline (2011)
Pandora is an archetypal figure, present in a plethora of cultures.แพนโดราเหมือนอะไรที่เป็นต้นแบบ ปรากฏตัวในวัฒนธรรมมากมาย The Sisters Mills (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
archetypal

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archetypal

Japanese-English: EDICT Dictionary
典型[てんけい, tenkei] (n, adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) #4,811 [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] (n, adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P) #8,858 [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archetypal \Ar"che*ty`pal\, a.
   Of or pertaining to an archetype; consisting a model (real or
   ideal) or pattern; original. "One archetypal mind."
   --Gudworth.
   [1913 Webster]
 
   Note: Among Platonists, the archetypal world is the world as
      it existed as an idea of God before the creation.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archetypal
   adj 1: representing or constituting an original type after which
       other similar things are patterned; "archetypal
       patterns"; "she was the prototypal student activist"
       [syn: {archetypal}, {archetypical}, {prototypal},
       {prototypic}, {prototypical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top