Search result for

vault

(57 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vault-, *vault*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vault[N] หลังคาโค้ง, See also: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง
vault[VT] สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง, See also: ทำให้เป็นหลังคาโค้ง
vault[VT] กระโดดโดยเอามือยันพื้น, See also: เขย่ง, หกคะเมน, กระโดดข้าม, Syn. jump, leap, spring
vault[N] การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง, See also: การกระโดดค้ำถ่อ, Syn. hop, jump, leap, spring
vaulting[N] การทำเป็นหลังคาโค้ง, See also: การทำเป็นเพดานโค้ง
vault into[PHRV] กระโดดขึ้นขี่ม้า
vault over[PHRV] กระโดดข้ามโดยเอามือยัน
vaulting horse[N] อุปกรณ์ม้าขวางในกีฬายิมนาสติก, See also: ม้าขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vault 1(วอลทฺ) n. หลังคาโค้ง,ห้องหรือทางเดินใต้หลังคาโค้ง,ห้องใต้ดิน,อุโมงค์,ห้องใต้ถุน,ห้องนิรภัยสำหรับเก็บเงินหรือของมีค่า,ห้องสุสาน,สิ่งที่คล้ายหลังคาโค้ง. vt. สร้างหรือมุงด้วยหลังคาโค้ง,ทำให้เป็นหลังคาโค้ง. vi. โค้งเป็นรูปหลังคาโค้ง., See also: vault
vault 2(วอลทฺ) vi. กระโดด,กระโดดโดยเอามือยัน,กระโดดค้ำถ่อ,เขย่ง,หกคะเมน. vt. กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดค้ำถ่อ,กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง., See also: vaulter n., Syn. spring,leap,hurdle
poke vaultn. การกระโดดค้ำถ่อ
pole vaultn. กีฬากระโดดค้ำถ่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
vault(n) ตู้นิรภัย,ห้องเก็บของใต้ดิน,ป่าช้า,เพดานรูปโค้ง,อุโมงค์
vault(vi) กระโดดน้ำ,กระโดดค้ำถ่อ,หกคะเมน,กระโดดข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaultยอดโค้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seems like the trains have been... setting off the trembler alarms in the vault and they've had to turn them off.ดูเหมือนว่า ขบวนรถไฟทำให้.. สัญญาณเตือนภัยสั่นสะเทือนทำงานอยู่เรื่อย และพวกเขาก็ต้องปิดมันทั้งหมด The Bank Job (2008)
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
There's going to be reinforced concrete under the vault.ตรงนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีต แบบเสริมเหล็กอยู่ใต้ห้องนิรภัย The Bank Job (2008)
It'll put us in the vault quicker.มันจะทำให้เราไปห้องนิรภัยได้เร็วขึ้น The Bank Job (2008)
Floor of the vault.พื้นใต้ห้องนิรภัย The Bank Job (2008)
When are you guys going to hit the vault?เมื่อไหร่พวกนายจะเข้าไป ในห้องนิรภัยได้ซักที The Bank Job (2008)
We're gonna move into the vault after we take a break.เราจะเข้าไปในห้องนิรภัย หลังจากที่เราพักก่อน The Bank Job (2008)
What, in the actual vault?อะไร ในห้องนิรภัยนะหรือ The Bank Job (2008)
Yes, in the actual vault. Over.ใช่ ในห้องนิรภัย เปลี่ยน The Bank Job (2008)
- Where is the vault?- ห้องนิรภัยอยู่ไหนครับ The Bank Job (2008)
They did the job. They robbed the vault.พวกนั้นมันทำ พวกมันปล้นห้องนิรภัย The Bank Job (2008)
Lots of money in that vault, juwelry, bonds.เิงินจำนวนมากในตู้นิรภัยนั่น เพชรพลอย พันธบัตร The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโดดค้ำ[n. exp.] (kradōt kham) EN: pole vault   FR: saut à la perche [m]
อุโมงค์[n.] (umōng) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation   FR: tunnel [m] ; souterrain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAULT    V AO1 L T
VAULTS    V AO1 L T S
VAULTED    V AO1 L T AH0 D
VAULTING    V AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vault    (v) (v oo1 l t)
vaults    (v) (v oo1 l t s)
vaulted    (v) (v oo1 l t i d)
vaulter    (n) (v oo1 l t @ r)
vaulters    (n) (v oo1 l t @ z)
vaulting    (v) (v oo1 l t i ng)
vaulting-horse    (n) - (v oo1 l t i ng - h oo s)
vaulting-horses    (n) - (v oo1 l t i ng - h oo s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewölbe {n}; Wölbung {f} | Gewölbe {pl}vault | vaults [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボールト[, bo-ruto] (n) vault [Add to Longdo]
リブボールト[, ribubo-ruto] (n) rib vault [Add to Longdo]
ヴォールト[, vo-ruto] (n) vault [Add to Longdo]
円蓋[えんがい, engai] (n) cupola; dome; vault [Add to Longdo]
丸屋根[まるやね, maruyane] (n) dome; vaulted roof; cupola [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
吹き抜け;吹抜け[ふきぬけ, fukinuke] (n) (1) (See 階段の吹き抜け) atrium; well (in building); vault; (n,adj-f) (2) blow-by; blow-bye; blowout; (adj-no) (3) drafty; draughty [Add to Longdo]
跳ね馬[はねうま, haneuma] (n) vaulting horse [Add to Longdo]
跳馬[ちょうば, chouba] (n) long horse (for vaulting) [Add to Longdo]
跳箱;跳び箱;飛び箱[とびばこ, tobibako] (n) vaulting horse (box) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跳马[tiào mǎ, ㄊㄧㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] vaulting horse (gymnastics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vault \Vault\, v. i. [Cf. OF. volter, F. voltiger, It. voltare
   to turn. See {Vault}, n., 4.]
   [1913 Webster]
   1. To leap; to bound; to jump; to spring.
    [1913 Webster]
 
       Vaulting ambition, which o'erleaps itself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Leaning on his lance, he vaulted on a tree.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Lucan vaulted upon Pegasus with all the heat and
       intrepidity of youth.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit feats of tumbling or leaping; to tumble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vault \Vault\ (v[add]lt; see Note, below), n. [OE. voute, OF.
   voute, volte, F. vo[^u]te, LL. volta, for voluta, volutio,
   fr. L. volvere, volutum, to roll, to turn about. See
   {Voluble}, and cf. {Vault} a leap, {Volt} a turn, {Volute}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arch.) An arched structure of masonry, forming a ceiling
    or canopy.
    [1913 Webster]
 
       The long-drawn aisle and fretted vault. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. An arched apartment; especially, a subterranean room, used
    for storing articles, for a prison, for interment, or the
    like; a cell; a cellar. "Charnel vaults." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The silent vaults of death.      --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       To banish rats that haunt our vault. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. The canopy of heaven; the sky.
    [1913 Webster]
 
       That heaven's vault should crack.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. volte, It. volta, originally, a turn, and the same
    word as volta an arch. See the Etymology above.] A leap or
    bound. Specifically:
    (a) (Man.) The bound or leap of a horse; a curvet.
    (b) A leap by aid of the hands, or of a pole, springboard,
      or the like.
      [1913 Webster]
 
   Note: The l in this word was formerly often suppressed in
      pronunciation.
      [1913 Webster]
 
   {Barrel vault}, {Cradle vault}, {Cylindrical vault}, or
   {Wagon vault} (Arch.), a kind of vault having two parallel
    abutments, and the same section or profile at all points.
    It may be rampant, as over a staircase (see {Rampant
    vault}, under {Rampant}), or curved in plan, as around the
    apse of a church.
 
   {Coved vault}. (Arch.) See under 1st {Cove}, v. t.
 
   {Groined vault} (Arch.), a vault having groins, that is, one
    in which different cylindrical surfaces intersect one
    another, as distinguished from a barrel, or wagon, vault.
    
 
   {Rampant vault}. (Arch.) See under {Rampant}.
 
   {Ribbed vault} (Arch.), a vault differing from others in
    having solid ribs which bear the weight of the vaulted
    surface. True Gothic vaults are of this character.
 
   {Vault light}, a partly glazed plate inserted in a pavement
    or ceiling to admit light to a vault below.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vault \Vault\ (v[add]lt), v. t. [imp. & p. p. {Vaulted}; p. pr.
   & vb. n. {Vaulting}.] [OE. vouten, OF. volter, vouter, F.
   vo[^u]ter. See {Vault} an arch.]
   [1913 Webster]
   1. To form with a vault, or to cover with a vault; to give
    the shape of an arch to; to arch; as, to vault a roof; to
    vault a passage to a court.
    [1913 Webster]
 
       The shady arch that vaulted the broad green alley.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. [See {Vault}, v. i.] To leap over; esp., to leap over by
    aid of the hands or a pole; as, to vault a fence.
    [1913 Webster]
 
       I will vault credit, and affect high pleasures.
                          --Webster
                          (1623).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vault
   n 1: a burial chamber (usually underground) [syn: {vault},
      {burial vault}]
   2: a strongroom or compartment (often made of steel) for
     safekeeping of valuables [syn: {vault}, {bank vault}]
   3: an arched brick or stone ceiling or roof
   4: the act of jumping over an obstacle [syn: {vault}, {hurdle}]
   v 1: jump across or leap over (an obstacle) [syn: {vault},
      {overleap}]
   2: bound vigorously

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top