Search result for

vault

(57 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vault-, *vault*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vault[N] หลังคาโค้ง, See also: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง
vault[VT] สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง, See also: ทำให้เป็นหลังคาโค้ง
vault[VT] กระโดดโดยเอามือยันพื้น, See also: เขย่ง, หกคะเมน, กระโดดข้าม, Syn. jump, leap, spring
vault[N] การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง, See also: การกระโดดค้ำถ่อ, Syn. hop, jump, leap, spring
vaulting[N] การทำเป็นหลังคาโค้ง, See also: การทำเป็นเพดานโค้ง
vault into[PHRV] กระโดดขึ้นขี่ม้า
vault over[PHRV] กระโดดข้ามโดยเอามือยัน
vaulting horse[N] อุปกรณ์ม้าขวางในกีฬายิมนาสติก, See also: ม้าขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vault 1(วอลทฺ) n. หลังคาโค้ง,ห้องหรือทางเดินใต้หลังคาโค้ง,ห้องใต้ดิน,อุโมงค์,ห้องใต้ถุน,ห้องนิรภัยสำหรับเก็บเงินหรือของมีค่า,ห้องสุสาน,สิ่งที่คล้ายหลังคาโค้ง. vt. สร้างหรือมุงด้วยหลังคาโค้ง,ทำให้เป็นหลังคาโค้ง. vi. โค้งเป็นรูปหลังคาโค้ง., See also: vault
vault 2(วอลทฺ) vi. กระโดด,กระโดดโดยเอามือยัน,กระโดดค้ำถ่อ,เขย่ง,หกคะเมน. vt. กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดค้ำถ่อ,กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง., See also: vaulter n., Syn. spring,leap,hurdle
poke vaultn. การกระโดดค้ำถ่อ
pole vaultn. กีฬากระโดดค้ำถ่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
vault(n) ตู้นิรภัย,ห้องเก็บของใต้ดิน,ป่าช้า,เพดานรูปโค้ง,อุโมงค์
vault(vi) กระโดดน้ำ,กระโดดค้ำถ่อ,หกคะเมน,กระโดดข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaultยอดโค้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bank vault?ห้องนิรภัย ธนาคาร The Jackal (1997)
So you do a little research. Take Quality Design Group where l work. My boss keeps a ton of cash in his vault.ที่ทำงานฉัน เจ้านายเก็บเงินในเซฟ Nothing to Lose (1997)
It's about You-Know-What in vault you-know-which.เกี่ยวกับ ที่คุณรู้ ในตู้ ที่คุณรู้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Vault 687.ตู้เซฟหมายเลข 687 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Vault 713.- ตู้เซฟหมายเลข 713 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The vault in question, number 713, had been emptied earlier that same day."ตู้นิรภัยหมายเลย 713 ในวันนั้นว่างเปล่า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
That's the vault Hagrid and I went to.นั่นคือตู้ที่แฮกริดกับฉันเข้าไป Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
At Gringotts, Hagrid took something out of the vault.วันนั้นที่กริงกอตส์ แฮกริดเอาบางอย่างออกจากตู้นิรภัย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It was Henri Langlois, who created the Cinémathèque... and it was because he liked to show movies... instead of letting them rot in some underground vault... to show any movies...เขาคือ อองรี ลองกัวส์ ผู้สร้างโรงหนังซินิม่าเธค และก็เพราะว่า เขารักที่จะฉายหนัง... โดยไม่มีอะไรมาปิดกั้น\ หนังที่สะท้อนทุกแง่มุม... The Dreamers (2003)
It didn't reappear for more than a thousand years, when knights from the First Crusade discovered secret vaults beneath the Temple of Solomon.ไม่มีใครพบเห็นอีกนับพันปี. เมื่อเหล่าอัศวินจากสงครามครูเสดครั้งแรก ค้นพบอุโมงค์หลังวิหารโซโลมอน. National Treasure (2004)
You see, the knights who found the vaults believed that the treasure was too great for any one man - not even a king.หลานรู้ไหม อัศวินที่พบอุโมงค์นั่น... เชื่อว่าสมบัตินั่น มันมากเกินกว่า คนคนเดียวจะเป็นเจ้าของ... . National Treasure (2004)
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... . National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโดดค้ำ[n. exp.] (kradōt kham) EN: pole vault   FR: saut à la perche [m]
อุโมงค์[n.] (umōng) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation   FR: tunnel [m] ; souterrain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAULT    V AO1 L T
VAULTS    V AO1 L T S
VAULTED    V AO1 L T AH0 D
VAULTING    V AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vault    (v) (v oo1 l t)
vaults    (v) (v oo1 l t s)
vaulted    (v) (v oo1 l t i d)
vaulter    (n) (v oo1 l t @ r)
vaulters    (n) (v oo1 l t @ z)
vaulting    (v) (v oo1 l t i ng)
vaulting-horse    (n) - (v oo1 l t i ng - h oo s)
vaulting-horses    (n) - (v oo1 l t i ng - h oo s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跳马[tiào mǎ, ㄊㄧㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] vaulting horse (gymnastics), #33,070 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewölbe {n}; Wölbung {f} | Gewölbe {pl}vault | vaults [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボールト[, bo-ruto] (n) vault [Add to Longdo]
リブボールト[, ribubo-ruto] (n) rib vault [Add to Longdo]
ヴォールト[, vo-ruto] (n) vault [Add to Longdo]
円蓋[えんがい, engai] (n) cupola; dome; vault [Add to Longdo]
丸屋根[まるやね, maruyane] (n) dome; vaulted roof; cupola [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
吹き抜け;吹抜け[ふきぬけ, fukinuke] (n) (1) (See 階段の吹き抜け) atrium; well (in building); vault; (n,adj-f) (2) blow-by; blow-bye; blowout; (adj-no) (3) drafty; draughty [Add to Longdo]
跳ね馬[はねうま, haneuma] (n) vaulting horse [Add to Longdo]
跳馬[ちょうば, chouba] (n) long horse (for vaulting) [Add to Longdo]
跳箱;跳び箱;飛び箱[とびばこ, tobibako] (n) vaulting horse (box) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vault \Vault\, v. i. [Cf. OF. volter, F. voltiger, It. voltare
   to turn. See {Vault}, n., 4.]
   [1913 Webster]
   1. To leap; to bound; to jump; to spring.
    [1913 Webster]
 
       Vaulting ambition, which o'erleaps itself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Leaning on his lance, he vaulted on a tree.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Lucan vaulted upon Pegasus with all the heat and
       intrepidity of youth.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit feats of tumbling or leaping; to tumble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vault \Vault\ (v[add]lt; see Note, below), n. [OE. voute, OF.
   voute, volte, F. vo[^u]te, LL. volta, for voluta, volutio,
   fr. L. volvere, volutum, to roll, to turn about. See
   {Voluble}, and cf. {Vault} a leap, {Volt} a turn, {Volute}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arch.) An arched structure of masonry, forming a ceiling
    or canopy.
    [1913 Webster]
 
       The long-drawn aisle and fretted vault. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. An arched apartment; especially, a subterranean room, used
    for storing articles, for a prison, for interment, or the
    like; a cell; a cellar. "Charnel vaults." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The silent vaults of death.      --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       To banish rats that haunt our vault. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. The canopy of heaven; the sky.
    [1913 Webster]
 
       That heaven's vault should crack.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. volte, It. volta, originally, a turn, and the same
    word as volta an arch. See the Etymology above.] A leap or
    bound. Specifically:
    (a) (Man.) The bound or leap of a horse; a curvet.
    (b) A leap by aid of the hands, or of a pole, springboard,
      or the like.
      [1913 Webster]
 
   Note: The l in this word was formerly often suppressed in
      pronunciation.
      [1913 Webster]
 
   {Barrel vault}, {Cradle vault}, {Cylindrical vault}, or
   {Wagon vault} (Arch.), a kind of vault having two parallel
    abutments, and the same section or profile at all points.
    It may be rampant, as over a staircase (see {Rampant
    vault}, under {Rampant}), or curved in plan, as around the
    apse of a church.
 
   {Coved vault}. (Arch.) See under 1st {Cove}, v. t.
 
   {Groined vault} (Arch.), a vault having groins, that is, one
    in which different cylindrical surfaces intersect one
    another, as distinguished from a barrel, or wagon, vault.
    
 
   {Rampant vault}. (Arch.) See under {Rampant}.
 
   {Ribbed vault} (Arch.), a vault differing from others in
    having solid ribs which bear the weight of the vaulted
    surface. True Gothic vaults are of this character.
 
   {Vault light}, a partly glazed plate inserted in a pavement
    or ceiling to admit light to a vault below.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vault \Vault\ (v[add]lt), v. t. [imp. & p. p. {Vaulted}; p. pr.
   & vb. n. {Vaulting}.] [OE. vouten, OF. volter, vouter, F.
   vo[^u]ter. See {Vault} an arch.]
   [1913 Webster]
   1. To form with a vault, or to cover with a vault; to give
    the shape of an arch to; to arch; as, to vault a roof; to
    vault a passage to a court.
    [1913 Webster]
 
       The shady arch that vaulted the broad green alley.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. [See {Vault}, v. i.] To leap over; esp., to leap over by
    aid of the hands or a pole; as, to vault a fence.
    [1913 Webster]
 
       I will vault credit, and affect high pleasures.
                          --Webster
                          (1623).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vault
   n 1: a burial chamber (usually underground) [syn: {vault},
      {burial vault}]
   2: a strongroom or compartment (often made of steel) for
     safekeeping of valuables [syn: {vault}, {bank vault}]
   3: an arched brick or stone ceiling or roof
   4: the act of jumping over an obstacle [syn: {vault}, {hurdle}]
   v 1: jump across or leap over (an obstacle) [syn: {vault},
      {overleap}]
   2: bound vigorously

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top