ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archdeacon

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archdeacon-, *archdeacon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)

English-Thai: Nontri Dictionary
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last time you said it was an archdeacon, remember?คราวที่แล้วเธอบอกว่าเป็นผู้ช่วยบาทหลวง จำได้ไหม? Pizza Box (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archdeacon    (n) ˌaːtʃdˈiːkən (aa2 ch d ii1 k @ n)
archdeacons    (n) ˌaːtʃdˈiːkənz (aa2 ch d ii1 k @ n z)
archdeaconry    (n) ˈaːtʃdˈiːkənriː (aa1 ch d ii1 k @ n r ii)
archdeaconries    (n) ˈaːtʃdˈiːkənrɪz (aa1 ch d ii1 k @ n r i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archdeacon \Arch`dea"con\, n. [AS. arcediacon, archidiacon, L.
   archidiaconus, fr. Gr. ?. See {Arch-}, pref., and {Deacon}.]
   In England, an ecclesiastical dignitary, next in rank below a
   bishop, whom he assists, and by whom he is appointed, though
   with independent authority. --Blackstone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archdeacon
   n 1: (Anglican Church) an ecclesiastical dignitary usually
      ranking just below a bishop

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top