Search result for

crafty

(50 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crafty-, *crafty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crafty[ADJ] ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, Syn. sly, wily, cunning
crafty butcher[SL] ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest

English-Thai: Nontri Dictionary
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretty crafty?ฉลาดมั๊ยหล่ะ? Committed (2008)
- I don't know. It's awfully crafty.-ไม่รู้สิ มันเจ้าเล่ห์จะตาย Up (2009)
It was a crafty, wily war!มันเป็นสงครามที่แยบยลมาก Summer Wars (2009)
For an adult, being crafty is just about right.ผู้ใหญ่เค้ารู้ว่าควรใช้เล่ห์เหลี่ยมตอนไหน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
A greaser like yourself is too crafty for the Japs.เพราะว่าคนอย่างนาย.. มีชั้นเชิงมากกว่าพวกไอ้ยุ่นเยอะ Guadalcanal/Leckie (2010)
They're trying to find us, and they're getting crafty about it.พวกมันพยายามตามหาพวกเรา และพวกนี้เชี่ยวชาญซะด้วยซิ Children of the Damned (2010)
Remember I was telling you about my crafty little tracking device?จำได้ไหม ฉันเคยบอกนายเกี่ยวกับ เหรียญเวทย์ที่ใช้ติดตามพวกนาย The Devil You Know (2010)
This guy was so crafty,ชายคนนี้เจ้าเล่ห์มาก The Ballad of Booth (2010)
'Cause we have a crafty witch on our side.ก็เรามีแม่มดอยู่ข้างเราแล้วนี่ The Sacrifice (2010)
Witches are crafty with their spells.พวกแม่มดมีฝีมือเชี่ยวชาญด้านเวทมนย์ Katerina (2010)
Oh, your crafty little sicko.ไอ้โรคจิตมีฝีมือ The Internet Is Forever (2010)
Crafty.เจ้าเล่ห์จริงๆ Rough Trade (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftyHe is more crafty than wise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลี่ยมจัด[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai definition: มีเล่ห์มาก
ขี้โกง[ADJ] tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
พิรากล[ADJ] tricky, See also: crafty, wily, Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย
แสนกล[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้าเล่ห์แสนกล, Example: เขากล่าวถึงจอมโจรแสนกลคนนั้นที่สามารถทำงานโจรกรรมได้พลิกแพลงหลายรูปแบบ, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก
กลิ้งกลอก[ADJ] crafty, See also: unreliable, cunning, sly, Syn. หลอกลวง, กลอกกลิ้ง, Ant. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา, Example: ฉันเกลียดคนกลิ้งกลอก, Thai definition: กลับไปกลับมาเอาแน่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โกง[adj.] (khīkōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khīkōng marōng masaeng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly   
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAFTY    K R AE1 F T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crafty    (j) (k r aa1 f t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgekocht; listig; gewieft {adj} | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P) [Add to Longdo]
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together [Add to Longdo]
怜悧狡猾[れいりこうかつ, reirikoukatsu] (n,adj-na) cunning; crafty; shrewd; guileful [Add to Longdo]
老獪[ろうかい, roukai] (adj-na,n) cunning; crafty [Add to Longdo]
佞者[ねいしゃ, neisha] (n) smooth talker; crafty person [Add to Longdo]
佞臣[ねいしん, neishin] (n) crafty courtier; traitor [Add to Longdo]
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person [Add to Longdo]
狡い[ずるい(P);こすい, zurui (P); kosui] (adj-i) (1) (uk) sly; cunning; dishonest; sneaky; crafty; (2) (esp. こすい) miserly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸佞[jiān nìng, ㄐㄧㄢ ㄋㄧㄥˋ, ] crafty and fawning [Add to Longdo]
奸恶[jiān è, ㄐㄧㄢ ㄜˋ, / ] crafty and evil [Add to Longdo]
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crafty and evil; a treacherous villain [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] crafty; cunning; sly [Add to Longdo]
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, ] crafty; cunning; sly [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] crafty; cunning [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, / ] crafty; dishonest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crafty \Craft"y\ (kr?ft"?), a. [AS. cr[ae]ftig.]
   1. Relating to, or characterized by, craft or skill;
    dexterous. [Obs.] "Crafty work." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing dexterity; skilled; skillful.
    [1913 Webster]
 
       A noble crafty man of trees.     --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   3. Skillful at deceiving others; characterized by craft;
    cunning; wily. "A pair of crafty knaves." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With anxious care and crafty wiles.  --J. Baillie.
 
   Syn: Skillful; dexterous; cunning; artful; wily; sly;
     fraudulent; deceitful; subtle; shrewd. See {Cunning}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crafty
   adj 1: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
       wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
       slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a
       wily old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy},
       {foxy}, {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy},
       {tricky}, {wily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top