ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edifice

EH1 D AH0 F AH0 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edifice-, *edifice*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice

English-Thai: Nontri Dictionary
edifice(n) ตึกใหญ่,อาคาร,คฤหาสน์,วัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see as clear as day that this... that this great edifice in which we find ourselves... is your villa, it is your home... and as far for you, Don Octavio de Flores, you are a great lover like myself... even though you may have lost your way... and your accent.ว่าคฤหาสน์หลังใหญ่ที่เราพบว่าตัวเราเอง อยู่ในคฤหาสน์ของคุณ มันเป็นบ้านของคุณ Don Juan DeMarco (1994)
I want Prothero to speak on the dangers of these old buildings and how we must avoid clinging to the edifice of a decadent past.ให้โพเทรโร่พูดถึง อันตรายของอาคารเก่านี้ด้วย... ...แต่อย่าให้ดึงไปเกี่ยวกับ อาคารอื่นที่เคยพังไปแล้วล่ะ V for Vendetta (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรม[N] architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
สิ่งปลูกสร้าง[N] building, See also: edifice, Syn. สิ่งก่อสร้าง, Example: ในปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าขึ้นมาก, Thai definition: ตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
สถาปัตยกรรม[n.] (sathāpattayakam) EN: architecture ; edifice ; structure   FR: architecture [f] ; structure [f]
ตึก[n.] (teuk) EN: building ; brick building ; construction   FR: immeuble [m] ; maison (en dur) [f] ; construction (en briques) [f] ; building [m] ; édifice [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIFICE EH1 D AH0 F AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edifice (n) ˈɛdɪfɪs (e1 d i f i s)
edifices (n) ˈɛdɪfɪsɪz (e1 d i f i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大伽藍[だいがらん, daigaran] (n) large temple edifice; large temple [Add to Longdo]
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building [Add to Longdo]
堂宇[どうう, douu] (n) edifice; temple; hall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edifice \Ed"i*fice\, n. [L. aedificium, fr. aedificare: cf. F.
   ['e]difice. See {Edify}.]
   A building; a structure; an architectural fabric; -- chiefly
   applied to elegant houses, and other large buildings; as, a
   palace, a church, a statehouse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edifice
   n 1: a structure that has a roof and walls and stands more or
      less permanently in one place; "there was a three-story
      building on the corner"; "it was an imposing edifice" [syn:
      {building}, {edifice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top