Search result for

โบราณสถาน

(21 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โบราณสถาน-, *โบราณสถาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณสถาน[N] ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบราณสถาน(โบรานนะสะถาน, โบรานสะถาน) น. สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป
โบราณสถานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ancient monumentโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monument, ancientโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical monumentsโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoning โบราณสถาน
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Historical remains / antiquities โบราณสถาน
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People come from all over the world just to see these ruins.คนมาที่นี่จากทั่วสารทิศ.. เพื่อที่จะได้มาชมซากโบราณสถานพวกนั้น The Ruins (2008)
Even here in Beijing, it is cloned, copied and reproduced in these formatted houses that have wiped pagodas off the map.แม้แต่ในกรุงปักกิ่ง, มันถูกสร้างลอกเลียบรูปแบบ จำลองของบ้านสมัยใหม่ ซึ่งเบียดบังโบราณสถาน ออกจากแผนที่ Home (2009)
This mass suicide was actually discovered by a documentary crew here in the ancient Mayan city of Tikal.ทีมงานสารคดีได้ค้นพบการฆ่าตัวตายหมู่ ในโบราณสถานมายันณ.เมืองทาคัล 2012 (2009)
That's why I joined New York's Landmark preservation eociety.เพราะงั้นฉันถึงเข้าร่วมกับกลุ่ม "อนุรักษ์โบราณสถานทางสังคมนิวยอร์ค" Trust (2011)
It was going to be until I printed out a roster of active board members of the New York Landmark Preservation Society.มันกลายเป็นว่า ผมได้หาข้อมูลจาก "กลุ่มอณุรักษ์โบราณสถาน นิวยอร์ค" Trust (2011)
Weren't you on the landmark preservation committee last winter with Michael Davis?ฤดูหนาวที่แล้วเธอคงไม่ได้บังเอิญอยู่ที่ "มูลนิธิอณุรักษ์โบราณสถานในนิวยอร์ค" กับ ไม่เคิล เดวิส หลอกนะ Betrayal (2011)
You were on the landmark preservation committee together.คุณเจอกันที่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานไงค่ะ Betrayal (2011)
I've got my monthly meeting with the landmark committee.ฉันต้องไปเตรียมตัวแล้ว ฉันมีประชุมประจำเดือนกับ คณะกรรมการโบราณสถาน Grief (2012)
I'm sure the landmark committee can survive a month without you.ผมมั่นใจว่าคณะกรรมการโบราณสถาน อยู่รอดได้อีกหนึ่งเดือนโดยไม่มีคุณ Grief (2012)
He's the resident anthropologist in charge of ancient remains.เขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านนักมานุษยวิทยา ที่รับผิดชอบของโบราณสถาน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
But the lion's share was actually looted from sites in Syria, Afghanistan, Iran.แต่ส่วนใหญ่ขโมยมา จากโบราณสถานในซีเรีย อัฟกานิสถาน, อิหร่าน Dead Men Tell No Tales (2015)
It's an ancient building with some engravings on it's walls.มันเป็นโบราณสถาน ที่มีลายแกะสลักบนกำแพง Vampire Hunter D (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top