Search result for

ange

(178 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ange-, *ange*
Possible hiragana form: あんげ
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
dangerous(adj) อันตราย
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , S. base exchange (BX)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angel[N] คนที่ใจดี
angel[N] เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
anger[VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
anger[N] ความโกรธ, See also: ความเคือง, Syn. rage, indignation, hot temper, Ant. calm, mildness
anger[VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วโมโห, Syn. enrage, infuriate, madden, irritate, Ant. calm, soothe, placate
angelology[N] การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือเทวดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
angelo-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึง angel
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]
Angelsเทวดา [TU Subject Heading]
Angels in artเทวดาในศิลปะ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]
Anger and Rageโกรธรุนแรง [การแพทย์]
Anger Reaction, Excessiveอารมณ์โกรธเกินควร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Angela?แมวสีขาวในพายุหิมะ? The Secrets in the Proposal (2013)
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
Then I met Angela.จนผมได้พบแองเจลล่า The Itch (2008)
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง Joy (2008)
It's like when Angel got bit, yeah?มันเหมือนกับตอนที่ angel โดนกัน Episode #1.5 (2008)
Not landscape or angels?ทำไมไม่เขียนภาพทิวทัศน์ หรือภาพผู้หญิงสวย Portrait of a Beauty (2008)
On your long journey to become King, you'll need a guardian angel.หนทางที่จะได้เป็นราชา เจ้าต้องมีเทวดาคอยคุ้มภัย Le Morte d'Arthur (2008)
Hello. I'm Cristine Rose, and I play Angela Petrelli.หวัดดีค่ะ ดิฉัน คริสตีน โรส และชั้นเล่นเป็น แองเจลา เพทเทรลลี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
To talk to Angela Petrelli again.เพื่อคุยกับ แองเจล่า พิเทรลลี่ อีกครั้ง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You got 24 hours. talk to Angela Petrelli again.คุณมีเวลา 24 ชม. Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Or Angela Petrelli.หรือ แองเจล่า พิเทรลลี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
How about Angela Petrelli, his mother?แล้วแองเจล่า พิเทรลลี่ แม่เขาล่ะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angeTom's anger blazed out suddenly.
angeBob could not control his anger.
angeFather went red with anger when I behaved rudely towards him.
angeThat nurse is a real angel to her patients.
angeI couldn't keep my anger down.
angeHis anger was such that he lost control of himself.
angeSuch was her anger that she lost control of herself.
angeBurning with anger, she slapped him.
angeShe flared up with anger.
angeHer expression is full of anger.
angeShe broke the dish on purpose just to show her anger.
angeOnly a sincere apology will appease my anger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
ทูตสวรรค์[N] angel, Thai definition: ผู้สื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้า
โทสะ[N] rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
ขึ้งเคียด[V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ[V] rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
ขัดแค้น[V] anger, See also: be angry, resent, Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น, Example: ชาวนาขัดแค้นพวกนายทุนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบมาก, Thai definition: รู้สึกโกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
พิทยาธร[N] angel musicians, See also: a group of supernatural beings with magical powers, Count unit: ตน, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ
วิทยาธร[N] one who has magical power, See also: angel musician, Syn. พิทยาธร, คนธรรพ์, Example: เหล่าวิทยาธรขี่ปักษาเหาะเหินมาในอากาศเป็นกระบวนใหญ่, Count unit: ตน, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ, Notes: (สันสกฤต)
วิโรธ[N] anger, See also: rage, fury, Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
แวววิเชียร[N] Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant), Syn. ต้นแวววิเชียร, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Angelonia goyazensis Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae ใบเรียวยาว ดอกออกตามง่ามใบ มีสีต่างๆ เช่น ม่วงแก่ ม่วงอ่อน ขาว ใบและดอกมีกลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อมร[n.] (amøn) EN: angel ; deity   
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (attrā laēkplīen) EN: exchange rate ; rate of exchange   FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoen yūrō) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGE    EY1 N JH
ANGEL    EY1 N JH AH0 L
ANGER    AE1 NG G ER0
ANGELO    AE1 N JH AH0 L OW2
ANGERT    EY1 NG G ER0 T
ANGERS    AE1 NG G ER0 Z
ANGELI    AA0 NG G EH1 L IY0
ANGELS    EY1 N JH AH0 L Z
ANGELA    AE1 N JH AH0 L AH0
ANGELL    EY1 N JH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angel    (n) (ei1 n jh l)
anger    (v) (a1 ng g @ r)
Angela    (n) (a1 n jh @ l @)
Angers    (n) (a1 n zh e@1 z)
angels    (n) (ei1 n jh l z)
angers    (v) (a1 ng g @ z)
angelic    (j) (a1 n jh e1 l i k)
angelus    (n) (a1 n jh i l @ s)
angered    (v) (a1 ng g @ d)
angelica    (n) (a1 n jh e1 l i k @)

German-Thai: Longdo Dictionary
angeblich(adj adv) เป็นที่ประกาศให้ทราบ, เป็นที่รู้กัน เช่น Er ist angeblich wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und will sie sogar heiraten.
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Angebot(n) |das, pl. Angebote| อุปทาน , See also: A. Nachfrage
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
angenommenสมมุติว่า (ใช้บ่งสมมุติฐาน) เช่น Angenommen, wir verpassen den Zug. Was machen wir dann? สมมุติว่าพวกเราตกรถไฟ เราควรทำอะไรต่อ
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
lange, See also: lang
langen, See also: lang
vergangenenอดีต, ที่ผ่านมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angeber {m}; Angeberin {f}swank [Add to Longdo]
Angeber {m}; Angeberin {f} | Angeber {pl}; Angeberinnen {pl}braggart | braggarts [Add to Longdo]
Angeber {m}; Aufschneider {m}rodomont [Add to Longdo]
Angeber {m} | Angeber {pl}showoff | showoffs [Add to Longdo]
Angeber {m}tinhorn [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
Angeberei {f}; Angabe {f}swank [Add to Longdo]
Angeblichkeit {f}colorability [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Angebot {n}; Bieten {n}; Gebot {n}bid [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Angebots-Kick-Off {n}proposal kick-off [Add to Longdo]
Angebotsabgabe {f}proposal submittal [Add to Longdo]
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP [Add to Longdo]
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天使[tiān shǐ, ㄊㄧㄢ ㄕˇ, 使] angel, #5,022 [Add to Longdo]
当归[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, / ] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005, #19,951 [Add to Longdo]
怒气[nù qì, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] anger, #21,171 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] angelica (type of iris; plant root used for medicine), #25,882 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Angelica anomala, #52,529 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] anger, #100,660 [Add to Longdo]
[kài, ㄎㄞˋ, / ] anger, #148,409 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] anger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮名[かめい, kamei] angenommener_Name, falscher_Name [Add to Longdo]
供給[きょうきゅう, kyoukyuu] Angebot, Versorgung, Lieferung [Add to Longdo]
入札[にゅうさつ, nyuusatsu] Angebot, schriftliches_Angebot [Add to Longdo]
勤める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]
妥当[だとう, datou] angemessen, geeignet, richtig [Add to Longdo]
姻族[いんぞく, inzoku] angeheiratete_Verwandte [Add to Longdo]
従業員[じゅうぎょういん, juugyouin] Angestellter, -Arbeiter [Add to Longdo]
快い[こころよい, kokoroyoi] angenehm, erfreulich [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] Angebot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  ange [ãʒ]
     angel
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top