ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

changeable

CH EY1 N JH AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -changeable-, *changeable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
changeable(adj) ที่เปลี่ยนแปลงง่าย, See also: ไม่แน่นอน, Syn. inconstant, unstable, Ant. unchanging
changeableness(n) ความเปลี่ยนแปลงง่าย, Syn. instablility, mutablity, changeability, Ant. unchangingness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้, เปลี่ยนได้ง่าย, ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
unchangeable(อันเชน'จะเบิล) adj.ไม่เปลี่ยน แปลง, เปลี่ยนแปลงไม่ได้., See also: unchangeably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้, ไม่แน่นอน, แลกได้
exchangeable(adj) ซึ่งแลกได้, ซึ่งเปลี่ยนได้, ซึ่งแลกเปลี่ยนได้, ซึ่งใช้แลกได้
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้, แลกเปลี่ยนกัน, แลกกันได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
changeableAutumn weather is changeable.
changeableThe accident was caused chiefly by the changeable weather.
changeableThe weather is changeable here.
changeableThe weather is more changeable in mountain regions than in any other district.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแปรผัน(n) changeableness, See also: fickleness, inconstancy, Syn. ความแปรเปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร, Example: วิถีชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความแปรผันของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับกลอก[klapkløk] (adj) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable  FR: versatile ; changeant ; instable
โลเล[lōlē] (adj) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant  FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ไม่อาจโอนกันได้[mai āt] (adj) EN: non-transferable  FR: non-échangeable
อ่อนวัย[ønwai] (adj) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable
พุดตาน[phut tān] (n) EN: Rose of Sharon ; Cotton rose hibiscus ; Changeable rose mallow ; Confederate rose mallow
สลับกันได้[salap kan dāi] (adj) EN: interchangeable  FR: interchangeable
เหยี่ยวต่างสี[yīo tāng sī] (n, exp) EN: Changeable Hawk Eagle  FR: Aigle huppé [ m ] ; Spizaète huppé [ m ] ; Spizaëte variable [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHANGEABLE CH EY1 N JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
changeable (j) tʃˈɛɪnʤəbəl (ch ei1 n jh @ b @ l)
changeableness (n) tʃˈɛɪnʤəbəlnəs (ch ei1 n jh @ b @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
veränderlich { adj } | veränderlicher | am veränderlichstenchangeable | more changeable | most changeable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可変[かへん, kahen] (adj-na, n, adj-no) variable; changeable; convertible; controllable #6,470 [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] (adj-na, n, adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P) #19,623 [Add to Longdo]
フリーゲージ[furi-ge-ji] (n) gauge changeable train (wasei [Add to Longdo]
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] (n) { comp } interchangeable product [Add to Longdo]
交換可能[こうかんかのう, koukankanou] (adj-na) exchangeable; convertible; transferable; replaceable [Add to Longdo]
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable [Add to Longdo]
千古不滅[せんこふめつ, senkofumetsu] (n) everlasting; unchangeable; immortal [Add to Longdo]
定まらない天気[さだまらないてんき, sadamaranaitenki] (n) changeable weather [Add to Longdo]
定めない;定め無い[さだめない, sadamenai] (adj-i) uncertain; transient; changeable [Add to Longdo]
定めなき空[さだめなきそら, sadamenakisora] (exp) (arch) changeable weather [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Changeable \Change"a*ble\, a. [Cf. F. changeable.]
   1. Capable of change; subject to alteration; mutable;
    variable; fickle; inconstant; as, a changeable humor.
    [1913 Webster]
 
   2. Appearing different, as in color, in different lights, or
    under different circumstances; as, changeable silk.
 
   Syn: Mutable; alterable; variable; inconstant; fitful;
     vacillating; capricious; fickle; unstable; unsteady;
     unsettled; wavering; erratic; giddy; volatile.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 changeable
   adj 1: capable of or tending to change in form or quality or
       nature; "a mutable substance"; "the mutable ways of
       fortune"; "mutable weather patterns"; "a mutable foreign
       policy" [syn: {mutable}, {changeable}] [ant:
       {changeless}, {immutable}]
   2: such that alteration is possible; having a marked tendency to
     change; "changeable behavior"; "changeable moods";
     "changeable prices" [syn: {changeable}, {changeful}] [ant:
     {unchangeable}]
   3: subject to change; "a changeable climate"; "the weather is
     uncertain"; "unsettled weather with rain and hail and
     sunshine coming one right after the other" [syn:
     {changeable}, {uncertain}, {unsettled}]
   4: varying in color when seen in different lights or from
     different angles; "changeable taffeta"; "chatoyant (or shot)
     silk"; "a dragonfly hovered, vibrating and iridescent" [syn:
     {changeable}, {chatoyant}, {iridescent}, {shot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top