ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angelica

AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angelica-, *angelica*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel

English-Thai: Nontri Dictionary
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Angelica Finch, CFO, Cross Photonics.แองเจลิก้า ฟินช์, ผู้บริหารการเงิน, ครอส โฟโตนิกส์ The New World (2012)
Angelica set this whole thing up.แอนเจลิก้าเป็นคนวางแผนนี้ทั้งหมด Secret's Safe with Me (2012)
Angelica was scheduled for a bankruptcy hearing a week ago, but it was canceled because she made a $2-million payment to herreditors.แอนเจลิก้าถูกกำหนดให้เป็น บุคคลล้มละลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ถูกยกเลิกเพราะเธอ หาเงิน 2 ล้านเหรียญมาจ่าย ให้กับเจ้าหนี้ของเธอ Secret's Safe with Me (2012)
Unless Angelica wasn't telling us the truth.นอกจากว่าแอนเจลิก้าไม่ได้บอกความจริงแก่เรา Secret's Safe with Me (2012)
Angelica said that the thief cracked the wall safe.แอนเจลิก้าบอกว่า ขโมยงัดตู้เซฟติดกำแพง Secret's Safe with Me (2012)
Angelica Henley.แอนเจลิน่า เฮนลี่ย์คะ Secret's Safe with Me (2012)
Wendell worked as a chauffer for one Angelica Henley, a wealthy socialite.เวนเดลเป็นคนขับรถให้ แอนเจลลิก้า เฮนรีย์ สาวไฮโซที่ร่ำรวย Secret's Safe with Me (2012)
So... uniforms are going through Wendell's belongings, looking for the bracelet, but robbery finally sent over the report on the break-in on Angelica Henley's.ตำรวจกำลังไปตรวจสอบทรัพย์สินของเวนเดล เพื่อค้นหาสร้อยข้อมือ แต่จากรายงานการโจรกรรมล่าสุด Secret's Safe with Me (2012)
Have some celebratory seitan at angelica kitchen?มีงานฉลองห้องครัวใหม่ ของแองเจล่า You've Got Yale! (2009)
Angelica root and spit.น้ำลายและรากไม้แอนเจริก้า I Don't Wanna Know (2008)
If Michael or Angelica came to me and saidถ้าไมเคิลและแองเจลินามาถามผมว่า The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสมตังกุย [n.] (sōmtangkui) EN: Angelica   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGELICA    AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0
ANGELICA    AE1 N JH AH0 L IY2 K AH0
ANGELICAS    AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0 Z
ANGELICALLY    AE0 N JH EH1 L IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angelica    (n) ˈænʤˈɛlɪkə (a1 n jh e1 l i k @)
angelically    (a) ˈənʤˈɛlɪkliː (@1 n jh e1 l i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当归[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] angelica (type of iris; plant root used for medicine), #25,882 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Angelica anomala, #52,529 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
タラ[, tara] (n) (See たらの木) Japanese angelica tree (Aralia elata) [Add to Longdo]
鎧草[よろいぐさ;ヨロイグサ, yoroigusa ; yoroigusa] (n) (uk) Angelica dahurica (species of angelica) [Add to Longdo]
猪独活[ししうど;シシウド, shishiudo ; shishiudo] (n) (uk) pubescent angelica (Angelica pubescens) [Add to Longdo]
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis) [Add to Longdo]
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis) [Add to Longdo]
日本当帰[にほんとうき;ニホントウキ, nihontouki ; nihontouki] (n) (uk) (obsc) (See 当帰) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba) [Add to Longdo]
白し;白芷(oK)[びゃくし;ビャクシ, byakushi ; byakushi] (n) (1) (uk) (See 鎧草) bai zhi (Chinese name for angelica species Angelica dahurica); traditional Chinese cure made from the root of this plant; (2) (See 花独活) Heracleum nipponicum (species of hogweed) [Add to Longdo]
福音教会[ふくいんきょうかい, fukuinkyoukai] (n) Evangelical Church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angelica \An*gel"i*ca\, n. [NL. See {Angelic}.] (Bot.)
   1. An aromatic umbelliferous plant ({Archangelica
    officinalis} or {Angelica archangelica}) the leaf stalks
    of which are sometimes candied and used in confectionery,
    and the roots and seeds as an aromatic tonic.
    [1913 Webster]
 
   2. The candied leaf stalks of angelica.
    [1913 Webster]
 
   {Angelica tree}, a thorny North American shrub ({Aralia
    spinosa}), called also {Hercules' club}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angelica
   n 1: any of various tall and stout herbs of the genus Angelica
      having pinnately compound leaves and small white or
      greenish flowers in compound umbels [syn: {angelica},
      {angelique}]
   2: candied stalks of the angelica plant
   3: aromatic stems or leaves or roots of Angelica Archangelica

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top