Search result for

vergangenen

(52 entries)
(0.0989 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vergangenen-, *vergangenen*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vergangenen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vergangenen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"When Dr Sanders hired me last Spring..."Als Dr. Sanders mich vergangenen Frühling einstellte, - sagte man mir... The Last Metro (1980)
I think it´s best to start with "Last Spring..."Es ist besser, "vergangenen Frühling" zu betonen. The Last Metro (1980)
"Last Spring, when Dr Sanders hired me..."Als Dr. Sanders mich vergangenen Frühling... The Last Metro (1980)
In the past few hours, many things have happened but rumors of nuclear attacks and a third world war are totally untrue.In den vergangenen paar Stunden sind sehr viele Dinge geschehen. Jedoch sind alle Gerüchte über Atomwaffenangriffe und über einen 3. Weltkrieg eindeutig falsch! The Final Countdown (1980)
Last night the general hospital has been hit the hardest by people contaminated with radiation.Das staatliche Poliklinikum wurde in der vergangenen Nacht Opfer einer schweren Attacke von radioaktiv verseuchten Individuen. Nightmare City (1980)
Gee, if it wasn't for you this past year, Iґd have been absolutely, you know...Mann, ohne dich wäre ich im vergangenen Jahr völlig... Stardust Memories (1980)
In the year 1915, I received 928 reports of strikes.Im vergangenen Jahr 1915 wurden 928 Streiks gemeldet. Rasputin (1981)
The economic crisis of the past decade has brought inflation, famine and chaos to every corner of the globe.Die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre brachte der Welt Inflation, Hunger, Chaos. The Final Conflict (1981)
In the past year, we've had marvelous results with the new technique.Im vergangenen Jahr hatten wir hervorragende Resultate mit der neuen Technik. Happy Birthday to Me (1981)
I don't need no has-been messin' in my corner.Ich brauch keine vergangenen Größen in meiner Ecke. Rocky III (1982)
There's been a lot of terrific music in the last 10 years.Es gab in den vergangenen Jahren durchaus gute Musik. The Big Chill (1983)
In days gone by this would have been the place where the high priests robed.In längst vergangenen Tagen... wäre dies der Ort, an dem sich die Hohepriester in ihre Roben kleiden. The Dresser (1983)
Session after session, week after week. David talking about the women in his life, past and present.Sitzung über Sitzung, Woche für Woche, und David sprach von den Frauen seines Lebens, den vergangenen und gegenwärtigen. The Man Who Loved Women (1983)
This time?In den vergangenen Tagen haben mich viele Personen heimgesucht, die für gemeinnützige Vereine unterwegs waren. Part 3 (1984)
Now I brought you here because I believed you're innocent. Are you?Vielleicht war Flucht eine Lösung für deine vergangenen Probleme. White-Line Warriors (1984)
I keep remembering, uh, last summer, the concert.Mit Grauen denke ich an das Konzert vergangenen Sommer. Charity Begins at Home (1984)
For the past year, during my long confinement... one thing consumed my mind.Im vergangenen Jahr, während meiner langen Haft, beherrschte eine Sache mein Denken. Dreadnought (1984)
We strolled on cliffs of stone Like Greeks of ancient times."Wir schlenderten dahin auf den Klippen aus Stein, wie Griechen aus vergangenen Zeiten." Broadway Danny Rose (1984)
I show an unusual pattern for the last 12 hours.Ich zeige jetzt ein Schema der vergangenen 12 Stunden. Burial Ground (1985)
The past six days.- Die vergangenen 6 Tage. Sky Knight (1985)
It's going to be hard waiting 30 years to talk to you about everything that's happened in the past few days.Es wird hart für mich, 30 Jahre darauf zu warten, mit dir über die vergangenen Tage zu reden. Back to the Future (1985)
All the dead of centuries past.All die Toten der vergangenen Jahrhunderte. The Black Cauldron (1985)
Several rabies-carrying animals were caught in traps in the past couple of days.In den vergangenen Tagen wurden mehrere tollwütige Eichhörnchen aufgefunden. For the Love of Larry (1986)
The spirit of Christmas past.- Der Geist der vergangenen Weihnacht. Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
Benji belongs to 8-year-old Linda Fletcher. Linda lost both her parents in a car crash. Both she and Benji survived.Benji gehört der 8-jährigen Linda Fletcher, die im vergangenen Jahr ihre Eltern bei einem Autounfall verlor, den nur sie und Benji überlebten Unglücklicherweise ist das Gelände, durch das nur eine befestige Straße führt, mit scharfen Minen übersät. One of Us (1986)
Artifacts of a bygone era. Of historical interest only.Gegenstände einer vergangenen Zeit, nur noch von historischem Interesse. The Fly (1986)
"Forget any mistakes cadets have made over the last few weeks."Vergessen Sie die Fehler der vergangenen Wochen. Police Academy 3: Back in Training (1986)
You know how many men over 50... married women under 40 in the last four months?Wie viele Männer über 50... heirateten in den vergangenen vier Monaten eine Frau unter 40? Black Widow (1987)
Here's a scene from last year as Harvey is coming home from work.Hier eine Szene vom vergangenen Jahr, als Harvey von der Arbeit kommt. Amazon Women on the Moon (1987)
And then these past two weeks,In den vergangenen zwei Wochen Hello and Farewell: Part 2 (1988)
You know, football players aren't very bright, and they usually wind up doing menial jobs for minimum wage, desperately clinging to their former glory.Weißt du, Footballspieler haben nicht viel im Kopf. Und im Allgemeinen tun sie am Ende niedrige Arbeit für lausiges Gehalt... wobei sie dann ihrem vergangenen Ruhm nachjammern. Poke High (1988)
I've wandered the back alleys and streets of this great state, and I've gazed upon its sickened heart.Ich will hinzufügen, dass es schön ist, nicht mehr der Unsichtbare zu sein. Es ist kein Geheimnis, dass ich in den vergangenen drei Wochen fort war. Vote of Confidence (1988)
It's almost as though the 45 years in between never happened.Es ist, als seien die vergangenen 45 Jahre gar nicht existent. Too Short a Season (1988)
Spread a veil over troubles past, bountiful heaven has forgiven you.Breite einen S chleier über die vergangenen Leiden , der gü tige Himmel vergab Dir. Maria Stuarda (1988)
Mr. Jackson, the crime in question here was committed on the night of September 12th of last year.Mr. Jackson. Das Verbrechen, um das es hier geht, ereignete sich in der Nacht zum 13. September vergangenen Jahres. Criminal Law (1988)
Every now and then, you have to take a stroll down memory lane and say hi to Mr. Days Gone By.Manchmal muss man einfach in Erinnerungen schwelgen... und die vergangenen Tage Revue passieren lassen. The House That Peg Lost (1989)
I've done nothing but complain for the last six months.Ich beschwere mich immerzu seit den vergangenen sechs Monaten! The Dream (1989)
The accident on the surface was caused by a remnant of an ancient and tragic era.Der Unfall wurde durch die Relikte einer vergangenen und tragischen Ära verursacht. The Bonding (1989)
That's what we want! You wanna go back to your wife and kids and tell them that this whole six months has been for nothing?- Wollt ihr heute zurückgehen zu euren Familien und ihnen sagen, dass die vergangenen 6 Monate umsonst gewesen sind? Last Exit to Brooklyn (1989)
"A waste of breath the years behindAuch nicht die vergangenen Jahre, Memphis Belle (1990)
"A waste of breath the years behindAuch nicht die vergangenen Jahre, Memphis Belle (1990)
I was 19. I'm sorry, but the relics of the world hundreds or thousands of years old just didn't seem to matter.Ich war 19. Tut mir Leid, aber die Kunstschätze aus vergangenen Jahrtausenden schienen mir einfach nicht so wichtig. Honor Among Thieves (1990)
Through the dark of futures past, the magician longs to see One chants out between two worldsDurch die Finsternis des zukünftig Vergangenen sehnt der Magier sich nach Licht, nach einem Weg heraus zwischen zwei Welten Episode #2.9 (1990)
- Through the darkness of future past - Through the darkness of future past - The magician longs to seeDurch die Dunkelheit der vergangenen Zukunft wünscht der Zauberer sich sehnsüchtig, zu sehen. Episode #2.6 (1990)
Robert, uh, I was hoping we'd have the chance to discuss the events of the past few days.Robert, ich hatte gehofft, wir könnten über die Ereignisse der vergangenen Tage sprechen. Episode #1.2 (1990)
Heavily armed troops have evidently killed - hundreds of students during last night and this morning.Schwerbewaffnetes Militär tötete während der vergangenen Nacht und am heutigen Morgen Hunderte von Studenten. The Match Factory Girl (1990)
Last year, he was Arena Player of the Year.Im vergangenen Jahr war er Arena-Spieler des Jahres. Delta Force 2: The Colombian Connection (1990)
The ghost of Christmas past. Nakatomi?Der Geist der vergangenen Weihnacht. Die Hard 2 (1990)
I also lied three times in the past week.Ich habe in der vergangenen Woche auch dreimal gelogen. F/X2 (1991)
There's a rash of things that have happened over the years.In den vergangenen Jahren ist einiges passiert. Omen IV: The Awakening (1991)

German-Thai: Longdo Dictionary
vergangenenอดีต, ที่ผ่านมา

Are you satisfied with the result?

Go to Top