Search result for

angel

(130 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angel-, *angel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angel[N] คนที่ใจดี
angel[N] เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
angelology[N] การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือเทวดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
angelo-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึง angel
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain ###A. uncertain
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]
Angelsเทวดา [TU Subject Heading]
Angels in artเทวดาในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Angela?แมวสีขาวในพายุหิมะ? The Secrets in the Proposal (2013)
She's beautiful, just like a angel.เธอสวยเหมือนทูตสวรรค์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Angel, hah!แองเจิลส์! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A golden-haired angel watches over him.เทวดาผมทองคอยดูแลเขาอยู่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hey Blondie isn't that Angel Eyes?นี่หัวทอง นั่นแองเจิลอายส์ไม่ใช่เรอะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Angel Eyes said for us to lay low for a few days.แองเจิลอายส์สั่งให้เรา กบดานสักสองสามวัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'Look at that pig Angel Eyes... '...'ดูเจ้าแองเจิลอายส์นั่นสิ... '... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Like you I bet they don't call you Angel Eyes.เหมือนนาย พนันว่าพวกนั้นไม่เรียกนาย ว่าแองเจิลอายส์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sergeant Angel Eyes.จ่าแองเจิลอายส์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My own way. I'm here with your old friend Angel Eyes.ฉันก็มีวิธีของฉัน แองเจิลอายส์เพื่อนเก่านายก็อยู่นี่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Angel Eyes is mine.แองเจิลอายส์ฉันขอนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angelLos Angeles is one of the places which I'd like to visit.
angelThat nurse is a real angel to her patients.
angelI visited Hollywood while I stayed in Los Angeles.
angelI saw something white flying in the sky, so that I came to believe in angels.
angelSpeak of angels and you hear their wings. [Proverb]
angelOh, please call me Angela.
angelYou are an angel of a child.
angelShe is a perfect angel.
angelHe stopped over at Los Angeles and Chicago.
angelShe is by no means angelic.
angelWe flew nonstop from Osaka to Los Angeles.
angelThe little girl played an angel in the Christmas play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูตสวรรค์[N] angel, Thai definition: ผู้สื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้า
พิทยาธร[N] angel musicians, See also: a group of supernatural beings with magical powers, Count unit: ตน, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ
วิทยาธร[N] one who has magical power, See also: angel musician, Syn. พิทยาธร, คนธรรพ์, Example: เหล่าวิทยาธรขี่ปักษาเหาะเหินมาในอากาศเป็นกระบวนใหญ่, Count unit: ตน, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ, Notes: (สันสกฤต)
แวววิเชียร[N] Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant), Syn. ต้นแวววิเชียร, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Angelonia goyazensis Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae ใบเรียวยาว ดอกออกตามง่ามใบ มีสีต่างๆ เช่น ม่วงแก่ ม่วงอ่อน ขาว ใบและดอกมีกลิ่น
อัจฉรา[N] angel, Thai definition: นางฟ้า
อัปสร[N] angel, Syn. นางฟ้า, เทพธิดา, Example: ตรงฐานเจดีย์วัดเจดีย์สี่ห้องมีภาพนางอัปสรยื่นมือถือหม้อ ต้นไม้ ดอกไม้ และภาพราชสีห์นั่งบนคอช้าง, Count unit: นาง
นางฟ้า[N] angel, See also: fairy, goddess, Syn. เทวนารี, นางสวรรค์, เทพธิดา, นางอัปสร, Ant. เทวดา, เทพบุตร, Example: พระอินทร์ทรงมีนางฟ้าเป็นบาทบริจา, Count unit: องค์, Thai definition: นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์
ยมทูต[N] messenger of death, See also: angels, seraph, God's messenger, Angel of Death, , Example: คนโบราณเชื่อกันว่านกฮูกหรือนกแสกเป็นยมทูตที่จะมาคร่าชีวิตคน, Thai definition: ผู้นำคนตายไปยังบัลลังก์พระยมเพื่อรอคำตัดสิน
แถน[N] angel, See also: elves, sky, Syn. ฟ้า, เทวดา, Example: แถนหลวงตนนี้เป็นใหญ่กว่าแถนทั้งหลาย
เทพธิดา[N] goddess, See also: angel, female deity, demigoddess, dryad, fury, muse, Syn. นางฟ้า, Example: นางมณีเมขลาเป็นเทพธิดาองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมร[n.] (amøn) EN: angel ; deity   
คนที่ใจดี[n. exp.] (khon thī jaidī) EN: angel   FR: ange [m]
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Phra Mahānakhøn) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok   
มะลุลี[n.] (malulī) EN: Star jasmine ; Angel-hair Jasmine   
นางฟ้า[n.] (nāngfā) EN: fairy ; angel ; goddess   FR: fée [f] ; ange [m]
ผีสางเทวดา[n. exp.] (phī sāng thēwadā) EN: the spirits and the angels ; nymph ; spirit ; angel ; demon   
พุทธชาด[n.] (Phutthachāt) EN: Jasmine Vine ; Star Jasmine ; Angel-hair Jasmine   
ปลาเทวดา[n.] (plā thēwadā) EN: angel fish   
โสมตังกุย [n.] (sōmtangkui) EN: Angelica   
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker   FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGEL    EY1 N JH AH0 L
ANGELL    EY1 N JH AH0 L
ANGELS    EY1 N JH AH0 L Z
ANGELI    AA0 NG G EH1 L IY0
ANGELO    AE1 N JH AH0 L OW2
ANGELA    AE1 N JH AH0 L AH0
ANGELLE    EY0 NG G EH1 L
ANGELOS    AE1 N JH AH0 L OW2 Z
ANGELLO    AE2 N JH EH1 L OW0
ANGELES    AE1 N JH AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angel    (n) (ei1 n jh l)
Angela    (n) (a1 n jh @ l @)
angels    (n) (ei1 n jh l z)
angelic    (j) (a1 n jh e1 l i k)
angelus    (n) (a1 n jh i l @ s)
angelica    (n) (a1 n jh e1 l i k @)
Angelenos    (n) (a1 n jh i l ii1 n ou s)
angeluses    (n) (a1 n jh i l @ s i z)
angelically    (a) (@1 n jh e1 l i k l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole [Add to Longdo]
Angelsachse {m}Anglo-Saxon [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Angelschnur {f}fishing line [Add to Longdo]
Angelsteg {m}fishing dock [Add to Longdo]
Angel {f} | Angeln {pl} | an der Angel hängenfishing rod | fishing rods | to be hooked [Add to Longdo]
Angelausflug {m}fishing expedition [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}concern [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}; Problem {n}business [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n}pidgin [Add to Longdo]
Angelgerät {n}; Angelgeräte {pl}fishing gear [Add to Longdo]
Angelhaken {m} | Angelhaken {pl}fishhook; fish hook | fishhooks [Add to Longdo]
Angelplatz {m}fishing area [Add to Longdo]
Angelvorschriften {pl}fishing regulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
み使い[みつかい, mitsukai] (n) angel [Add to Longdo]
アークエンジェル[, a-kuenjieru] (n) archangels [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アズファーエンジェル[, azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[, arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アンジェラス[, anjierasu] (n) angelus [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天使[tiān shǐ, ㄊㄧㄢ ㄕˇ, 使] angel, #5,022 [Add to Longdo]
当归[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, / ] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005, #19,951 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] angelica (type of iris; plant root used for medicine), #25,882 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Angelica anomala, #52,529 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] ANGELEGENHEIT, GESCHAEFT [Add to Longdo]
[よう, you] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
用件[ようけん, youken] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
釣り堀[つりぼり, tsuribori] Angelteich, Fischteich [Add to Longdo]
釣り道具[つりどうぐ, tsuridougu] Angelgeraet [Add to Longdo]
釣り針[つりばり, tsuribari] Angelhaken [Add to Longdo]
釣る[つる, tsuru] angeln, verleiten, verfuehren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angel \An"gel\, n. [AS. [ae]ngel, engel, influenced by OF.
   angele, angle, F. ange. Both the AS. and the OF. words are
   from L. angelus, Gr. 'a`ggelos messenger, a messenger of God,
   an angel.]
   1. A messenger. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The dear good angel of the Spring,
       The nightingale.           --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. A spiritual, celestial being, superior to man in power and
    intelligence. In the Scriptures the angels appear as God's
    messengers.
    [1913 Webster]
 
       O, welcome, pure-eyed Faith, white-handed Hope,
       Thou hovering angel, girt with golden wings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. One of a class of "fallen angels;" an evil spirit; as, the
    devil and his angels.
    [1913 Webster]
 
   4. A minister or pastor of a church, as in the Seven Asiatic
    churches. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Unto the angel of the church of Ephesus write.
                          --Rev. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. Attendant spirit; genius; demon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. An appellation given to a person supposed to be of angelic
    goodness or loveliness; a darling.
    [1913 Webster]
 
       When pain and anguish wring the brow,
       A ministering angel thou.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. (Numis.) An ancient gold coin of England, bearing the
    figure of the archangel Michael. It varied in value from
    6s. 8d. to 10s. --Amer. Cyc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Angel is sometimes used adjectively; as, angel grace;
      angel whiteness.
      [1913 Webster]
 
   {Angel bed}, a bed without posts.
 
   {Angel fish}. (Zool.)
    (a) A species of shark ({Squatina angelus}) from six to
      eight feet long, found on the coasts of Europe and
      North America. It takes its name from its pectoral
      fins, which are very large and extend horizontally
      like wings when spread.
    (b) One of several species of compressed, bright colored
      fishes warm seas, belonging to the family
      {Ch[ae]todontid[ae]}.
 
   {Angel gold}, standard gold. [Obs.] --Fuller.
 
   {Angel shark}. See {Angel fish}.
 
   {Angel shot} (Mil.), a kind of chain shot.
 
   {Angel water}, a perfumed liquid made at first chiefly from
    angelica; afterwards containing rose, myrtle, and
    orange-flower waters, with ambergris, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angel
   n 1: spiritual being attendant upon God
   2: person of exceptional holiness [syn: {saint}, {holy man},
     {holy person}, {angel}]
   3: invests in a theatrical production [syn: {angel}, {backer}]
   4: the highest waterfall; has more than one leap; flow varies
     seasonally [syn: {Angel}, {Angel Falls}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 angel [ɑŋəl]
   hook
   sting
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top