ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as

AE1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as-, *as*, a
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
asap(slang) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)

English-Thai: Longdo Dictionary
as well(adv) อีกด้วย, Syn. too
as well asและ
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, Syn. suffocate
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, See also: asphyxiate
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
assumption(n) ฐานคติ
astrophysicist[แอสโตรฟิสิซิสท์] (n) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as(conj) ขณะที่, Syn. while, during the time that
as(conj) ดังที่, See also: ตามที่
as(conj) ทั้งๆ ที่
as(conj) เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way
as(conj) เนื่องจาก, See also: เพราะว่า, Syn. because, since, inasmuc as
as(prep) ในฐานะ, See also: ในตำแหน่ง, ในบทบาท
as(adv) อย่างเท่าๆ กัน, See also: อย่างพอๆ กัน
ash(n) เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
ash(adj) สีเทาๆ, See also: สีเถ้าถ่าน
ask(vi) ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
as(แอซ) pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ, อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
asaabbr. acetyl salicylate (aspirin)
asafetida(แอสซะเฟท'ทิดะ) n. มหาหิงค์ เป็นยางพืชจำพวก Ferula., Syn. asafoetida, assafetida, assafoetida
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ, สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous, asbestoid adj.
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
ascabbr. Air Service Command หน่วยพลาธิการกองบินทหารบก. Army Service Corps กองพลาธิการทหารบก
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)
ascarid(แอส'คะริด) n. พยาธิตัวกลมในตระกูล Ascaridae เช่น พยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด
ascend(อะเซนดฺ') vi., vt. ขึ้น, ประสบความสำเร็จ, เฟื่องฟู, Syn. advance, rise
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง, ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence

English-Thai: Nontri Dictionary
as(adv) เท่ากับ, ราวกับ, เช่นกัน
as(con) เพราะ, เนื่องจาก, ราวกับ, ดังที่, ในขณะที่
AS as for(adv) ส่วน, ในส่วน
AS as if(adv) ราวกับ, ดุจดัง, ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า, ดุจดัง, ประหนึ่งว่า
AS as though(con) คล้ายกับว่า,  ยังกับว่า
ascend(vi, vt) ขึ้นไป, มีอำนาจ, เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา, การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง, มีอำนาจ, มีอิทธิพลเหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
as expiryเมื่อหมดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
as originalตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
as the case may beแล้วแต่กรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosแร่ใยหิน, ใยหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosแอสเบสทอส, แร่ใยหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asbestos cement boardแผ่นใยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascariasisโรคพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascarisพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASเอเอส, Example: ดู activated sludge หมายถึง จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
as atณ วันที่ [การบัญชี]
As Low As Reasonably Achievableอะลารา, การดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติที่ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [นิวเคลียร์]
as-built drawingas-built drawing, แบบก่อสร้างจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Asanaท่าบริหารของโยคะ [การแพทย์]
Asarahabucha Dayวันอาสาหบูชา [TU Subject Heading]
Asbestosใยหิน [TU Subject Heading]
Asbestosแอสเบสตอส ใยหิน, Example: แอสเบสตอส เป็นชื่อเรียกโดยทั่วไปของกลุ่มเส้นใยแร่ประเทศซิลิเกต ซึ่งได้แก่ แอสเบสตอสสีน้ำเงิน (blue asbestos) หรือที่เรียกว่า crocidolite แอสเบสตอสสีขาว (white asbestos) หรือ chrisolite และแอสเบสตอสสีน้ำตาล (brown asbestos) หรือ amosite แอสเบสตอส ผลิตจากขบวนการแยกเส้นใยออกจากหินและปั่นให้อยู่ในรูปผืน เส้นใยเหล่านี้เมื่อหายใจเข้าไปจะเข้าสู่ปอดและเนื้อเยื่อของหลอดลม มีผลให้เกิดโรคปอดที่เรียกว่า แอสเบสโตซีส (asbestosis) นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในปอด ในทางเดินอาหารและในช่องอกอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Asbestosแอสเบสทอส, แผ่นแอสเบสทอส, ใยหิน, แร่ใยหิน, แอสเบสตอส, ใยหิน, เยื่อหิน [การแพทย์]
asbestosใยหิน, แร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบด้วยสารซิลิเกตหลายชนิดปนกัน ที่สำคัญคือ แคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ใช้เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as a resultผลก็คือ
as a rule(idiom) โดยทั่วไป , โดยปกติ, See also: in general, Syn. usually
as and when(phrase) At the time that something happens. as and when (BE) if and when (AE)
as arranged(n, vt) จัดการ, See also: A. 1, Syn. 1
as far asตราบเท่าที่
as opposed to(phrase) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่, See also: in contrast to, Syn. rather than
as opposed to(phrase) เมื่อเทียบกับ
as pure as the driven snowบริสุทธิ์ผุดผ่อง entirely pure
as such[แอ็ส ซัช] (prep) ดังที่เป็นเช่นนั้น
as the case may beตามแต่กรณี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As in...ก็แบบ The Monster at the End of This Book (2009)
AS BORAT: 250.250 Episode #18.3 (2012)
Lips red as the rose.ริมฝีปากสีแดงกุหลาบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hair black as ebony.ผมสีดำเป็นไม้มะเกลือ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Skin white as snow.ผิวขาวเหมือนหิมะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Mad as hornets!บ้าเป็นฮอร์เน็ต! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Mad as hornets!บ้าเป็นฮอร์ เน็ต! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No, no, as bad as... What was I sayin'?ไม่ไม่เลวร้ายอย่างที่ฉันบอกว่า 'คืออะไร? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as400 million people speak English as their first language.
as4-speed automatic transmission is available as an option.
asA baby deer can stand as soon as it is born.
asA balloon ascending into the sky.
asA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
asAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
asA boy of seventeen is often as tall as his father.
asA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
asA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
asA burglar broke in while he was asleep.
asA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
asAccepting money as a politician is sometimes a gray area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเชีย(n) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai Definition: ชื่อทวีป
เอเชีย(adj) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai Definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน(n) Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai Definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน(adj) Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai Definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน(v) assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ตราบใด(conj) as long as, See also: so long as, Syn. จนถึง, เมื่อ, Example: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น
ตั้งคำถาม(v) pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ติดต่อสอบถาม(v) ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
หืดหอบ(n) asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai Definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
แอ่งน้ำ[aeng nām] (n, exp) EN: basin
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอสกี[Aēskī = Aētkī] (acron) EN: ASCII  FR: ASCII

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AS AE1 Z
AS EH1 Z
ASA AA1 S AH0
ASP AE1 S P
ASK AE1 S K
ASS AE1 S
ASH AE1 SH
AST AE1 S T
ASBY AE1 S B IY0
ASCH AE1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
as (cc) æz (a z)
ash (n) ˈæʃ (a1 sh)
ask (v) ˈaːsk (aa1 s k)
asp (n) ˈæsp (a1 s p)
ass (n) ˈæs (a1 s)
Asia (n) ˈɛɪʃɪəʳ (ei1 sh i@)
Ashe (n) ˈæʃ (a1 sh)
asap (n) ˌɛɪˌɛsˌɛɪpˈiː (ei2 e2 s ei2 p ii1)
ashy (j) ˈæʃiː (a1 sh ii)
asks (v) ˈaːsks (aa1 s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do #20 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] associate with; be near #118 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] as; as if; such as #222 [Add to Longdo]
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ,  ] as well as; too; and #254 [Add to Longdo]
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ,   /  ] assistance; aid; to help; to assist #642 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, / ] ascend; peaceful #1,089 [Add to Longdo]
好像[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] as if; to seem like #1,163 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3 #1,461 [Add to Longdo]
亚洲[Yà zhōu, ㄧㄚˋ ㄓㄡ,   /  ] Asia; Asian #1,685 [Add to Longdo]
至于[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ,   /  ] as for; as to; to go so far as to #2,110 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
浅い[あさい, asai] (adj) ตื้น, เตียน
明後日[あさって, asatte] (n) มะรืน
[あせ, ase] (n) เหงื่อ
[あし, ashi] (n) ขา, เท้า
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
明日[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あさ, asa] TH: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้  EN: morning
朝寝[あさね, asane] TH: นอนตื่นสาย  EN: sleeping late in the morning
遊ぶ[あそぶ, asobu] TH: เล่น
遊ぶ[あそぶ, asobu] TH: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน)  EN: to visit
焦る[あせる, aseru] TH: รีบร้อน  EN: to be in a hurry
焦る[あせる, aseru] TH: ใจร้อน  EN: to be impatient
足首[あしくび, ashikubi] EN: ankle

German-Thai: Longdo Dictionary
Asiate(n) |der, pl. Asiaten| ชาวเอเซีย, See also: Related: die Asiatin/-nen
asiatisch(adj) ที่เกี่ยวกับเอเซีย เช่น asiatische Küche อาหารแบบเอเซีย
Asien(uniq) |das, ส่วนใหญ่ใช้โดยไม่มี Artikel| ทวีปเอเซีย
Astronom(n) |der, pl. Astronomen| นักดาราศาสตร์
Asylbewerber(n) |der, pl. Asylbewerber| ผู้หาที่หลบภัย, ผู้หาที่ลี้ภัย, See also: die Asylbewerberin
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ASCII-Tastatur { f }ASCII keyboard [Add to Longdo]
Ass { n }; Spezialist { m }crackerjack [ coll. ] [Add to Longdo]
Ass { n }; As { n } [ alt ]; Eins { f } auf dem Würfel | Asse { pl } | Herzass { n }ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Asbest { m }asbestos [Add to Longdo]
Asbestdichtung { f }asbestos gasket [Add to Longdo]
Asbestpapier { n }asbestos paper [Add to Longdo]
Asbestplatte { f }asbestos sheet [Add to Longdo]
Asbestzement { m }asbestos cement [Add to Longdo]
Asche { f } | Oxidasche { f }ash | oxidized ash [Add to Longdo]
Asche { f }cinders [Add to Longdo]
Aschegehalt { m }ash content [Add to Longdo]
Aschenbahn { f } [ sport ]dirt track [Add to Longdo]
Aschenbahnrennen { n } [ sport ]dirt-track racing [Add to Longdo]
Aschenbecher { m } | Aschenbecher { pl }ashtray; ash-tray | ashtrays [Add to Longdo]
Aschengrube { f }; Aschenkasten { m }ash pit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., Syn. suffisant
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
assiette(n) |f, pl. -s| จาน
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse, Ant. découragé, A. découragée, sans courage
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก, ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
repas(n) n.m. อาหาร, Syn. nourriture
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アスキー[あすきー, asuki-] ASCII [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
圧搾[あっさく, assaku] -Druck, Kompression [Add to Longdo]
圧搾器[あっさくき, assakuki] Kompressor [Add to Longdo]
天文学[てんもんがく, tenmongaku] Astronomie [Add to Longdo]
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宇宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
斡旋[あっせん, assen] -Hilfe, Beistand, Vermittlung [Add to Longdo]
明日[あす, asu] morgen [Add to Longdo]
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (16 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, adv. [OE. so, sa, swa, AS. sw[=a]; akin to OFries,
   s[=a], s?, D. zoo, OS. & OHG. s?, G. so, Icel. sv[=a], sv?,
   svo, so, Sw. s?, Dan. saa, Goth. swa so, sw? as; cf. L. suus
   one's own, Skr. sva one's own, one's self. [root]192. Cf. As,
   {Custom}, {Ethic}, {Idiom}, {Such}.]
   1. In that manner or degree; as, indicated (in any way), or
    as implied, or as supposed to be known.
    [1913 Webster]
 
       Why is his chariot so long in coming? --Judges v.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. In like manner or degree; in the same way; thus; for like
    reason; whith equal reason; -- used correlatively,
    following as, to denote comparison or resemblance;
    sometimes, also, following inasmuch as.
    [1913 Webster]
 
       As a war should be undertaken upon a just motive, so
       a prince ought to consider the condition he is in.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. In such manner; to such degree; -- used correlatively with
    as or that following; as, he was so fortunate as to
    escape.
    [1913 Webster]
 
       I viewed in may mind, so far as I was able, the
       beginning and progress of a rising world. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
       He is very much in Sir Roger's esteem, so that he
       lives in the family rather as a relation than
       dependent.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Very; in a high degree; that is, in such a degree as can
    not well be expressed; as, he is so good; he planned so
    wisely.
    [1913 Webster]
 
   5. In the same manner; as has been stated or suggested; in
    this or that condition or state; under these
    circumstances; in this way; -- with reflex reference to
    something just asserted or implied; used also with the
    verb to be, as a predicate.
    [1913 Webster]
 
       Use him [your tutor] with great respect yourself,
       and cause all your family to do so too. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       It concerns every man, with the greatest
       seriousness, to inquire into those matters, whether
       they be so or not.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       He is Sir Robert's son, and so art thou. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The case being such; therefore; on this account; for this
    reason; on these terms; -- used both as an adverb and a
    conjuction.
    [1913 Webster]
 
       God makes him in his own image an intellectual
       creature, and so capable of dominion. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Here, then, exchange we mutually forgiveness;
       So may the guilt of all my broken vows,
       My perjuries to thee, be all forgotten. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   7. It is well; let it be as it is, or let it come to pass; --
    used to express assent.
    [1913 Webster]
 
       And when 't is writ, for my sake read it over,
       And if it please you, so; if not, why, so. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is Percy; if your father will do me any honor,
       so; if not, let him kill the next Percy himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Well; the fact being as stated; -- used as an expletive;
    as, so the work is done, is it?
    [1913 Webster]
 
   9. Is it thus? do you mean what you say? -- with an upward
    tone; as, do you say he refuses? So? [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. About the number, time, or quantity specified;
     thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so
     in the country; I have read only a page or so.
     [1913 Webster]
 
        A week or so will probably reconcile us. --Gay.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {Ill}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {So} . . . {as}. So is now commonly used as a demonstrative
    correlative of as when it is the puprpose to emphasize the
    equality or comparison suggested, esp. in negative
    assertions, and questions implying a negative answer. By
    Shakespeare and others so . . . as was much used where as
    . . . as is now common. See the Note under {As}, 1.
    [1913 Webster]
 
       So do, as thou hast said.       --Gen. xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       As a flower of the field, so he flourisheth. --Ps.
                          ciii. 15.
    [1913 Webster]
 
       Had woman been so strong as men.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No country suffered so much as England. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {So far}, to that point or extent; in that particular. "The
    song was moral, and so far was right." --Cowper.
 
   {So far forth}, as far; to such a degree. --Shak. --Bacon.
 
   {So forth}, further in the same or similar manner; more of
    the same or a similar kind. See {And so forth}, under
    {And}.
 
   {So, so}, well, well. "So, so, it works; now, mistress, sit
    you fast." --Dryden. Also, moderately or tolerably well;
    passably; as, he succeeded but so so. "His leg is but so
    so." --Shak.
 
   {So that}, to the end that; in order that; with the effect or
    result that.
 
   {So then}, thus then it is; therefore; the consequence is.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 as \as\ ([a^]z), adv. & conj. [OE. as, als, alse, also, al swa,
   AS. eal sw[=a], lit. all so; hence, quite so, quite as: cf.
   G. als as, than, also so, then. See {Also}.]
   1. Denoting equality or likeness in kind, degree, or manner;
    like; similar to; in the same manner with or in which; in
    accordance with; in proportion to; to the extent or degree
    in which or to which; equally; no less than; as, ye shall
    be as gods, knowing good and evil; you will reap as you
    sow; do as you are bidden.
    [1913 Webster]
 
       His spiritual attendants adjured him, as he loved
       his soul, to emancipate his brethren. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: As is often preceded by one of the antecedent or
      correlative words such, same, so, or as, in expressing
      an equality or comparison; as, give us such things as
      you please, and so long as you please, or as long as
      you please; he is not so brave as Cato; she is as
      amiable as she is handsome; come as quickly as
      possible. "Bees appear fortunately to prefer the same
      colors as we do." --Lubbock. As, in a preceding part of
      a sentence, has such or so to answer correlatively to
      it; as with the people, so with the priest.
      [1913 Webster]
 
   2. In the idea, character, or condition of, -- limiting the
    view to certain attributes or relations; as, virtue
    considered as virtue; this actor will appear as Hamlet.
    [1913 Webster]
 
       The beggar is greater as a man, than is the man
       merely as a king.           --Dewey.
    [1913 Webster]
 
   3. While; during or at the same time that; when; as, he
    trembled as he spoke.
    [1913 Webster]
 
       As I return I will fetch off these justices. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Because; since; it being the case that.
    [1913 Webster]
 
       As the population of Scotland had been generally
       trained to arms . . . they were not indifferently
       prepared.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster] [See Synonym under {Because}.]
    [1913 Webster]
 
   5. Expressing concession. (Often approaching though in
    meaning).
    [1913 Webster]
 
       We wish, however, to avail ourselves of the
       interest, transient as it may be, which this work
       has excited.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. That, introducing or expressing a result or consequence,
    after the correlatives so and such. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I can place thee in such abject state, as help shall
       never find thee.           --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {So as}, so that. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The relations are so uncertain as they require a
       great deal of examination.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. As if; as though. [Obs. or Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He lies, as he his bliss did know.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   8. For instance; by way of example; thus; -- used to
    introduce illustrative phrases, sentences, or citations.
    [1913 Webster]
 
   9. Than. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       The king was not more forward to bestow favors on
       them as they free to deal affronts to others their
       superiors.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   10. Expressing a wish. [Obs.] "As have,"
 
   Note: i. e., may he have. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {As . . as}. See {So . . as}, under {So}.
 
   {As far as}, to the extent or degree. "As far as can be
    ascertained." --Macaulay.
 
   {As far forth as}, as far as. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As for}, or {As to}, in regard to; with respect to.
 
   {As good as}, not less than; not falling short of.
 
   {As good as one's word}, faithful to a promise.
 
   {As if}, or {As though}, of the same kind, or in the same
    condition or manner, that it would be if.
 
   {As it were} (as if it were), a qualifying phrase used to
    apologize for or to relieve some expression which might be
    regarded as inappropriate or incongruous; in a manner.
 
   {As now}, just now. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As swythe}, as quickly as possible. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As well}, also; too; besides. --Addison.
 
   {As well as}, equally with, no less than. "I have
    understanding as well as you." --Job xii. 3.
 
   {As yet}, until now; up to or at the present time; still;
    now.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 As \As\, n. [See {Ace}.]
   An ace. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Ambes-as}, double aces.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 As \As\, n. (Chem.)
   the chemical symbol for {arsenic}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 As \As\, n.; pl. {Asses}. [L. as. See {Ace}.]
   1. A Roman weight, answering to the libra or pound, equal to
    nearly eleven ounces Troy weight. It was divided into
    twelve ounces.
    [1913 Webster]
 
   2. A Roman copper coin, originally of a pound weight (12
    oz.); but reduced, after the first Punic war, to two
    ounces; in the second Punic war, to one ounce; and
    afterwards to half an ounce.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 as
   adv 1: to the same degree (often followed by `as'); "they were
       equally beautiful"; "birds were singing and the child
       sang as sweetly"; "sang as sweetly as a nightingale"; "he
       is every bit as mean as she is" [syn: {equally}, {as},
       {every bit}]
   n 1: a very poisonous metallic element that has three allotropic
      forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides
      and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite
      and orpiment and realgar [syn: {arsenic}, {As}, {atomic
      number 33}]
   2: a United States territory on the eastern part of the island
     of Samoa [syn: {American Samoa}, {Eastern Samoa}, {AS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AS
     Authentication Service (DCE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AS
     Autonomous System (IP, Internet, RFC 1930)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AS
     [Red Hat Enterprise Linux] Advanced Server (RedHat, Linux, RHEL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AS
     Advanced Server (MS, Windows NT)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 as /a/ 
  ace

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 as
  the

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 as
  cadaver; corpse

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 As /as/ 
  ace

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 as
  ace(aso)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 as /ɑs/
  1. axis; axle
  2. ash; cinder
  3. arbor; shaft; spindle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top