ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ashy

AE1 SH IY0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashy-, *ashy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashy[ADJ] ซีด, Syn. pale, pallid
ashy[ADJ] ที่ปกคลุมด้วยเถ้าถ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy
trashy(แทรช'ชี) adj. เหมือนของสวะ,เหมือนของเสีย,ไร้ค่า,เหลวไหล., See also: trashiness n., Syn. nonsense
washy(วอช'ชี) adj. จางเกินไป,เจือจางเกินไป,บาง,ซีด,สีซีด, See also: washiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His scales are all ashy. Come on!กระดองมันเป็นผงเลย เร็วเข้า Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ่น[ADJ] grey, See also: ashy, Syn. ตุ่นๆ, สีตุ่น, Example: ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกางเกงยีนหลวมโคร่งกับเสื้อเชิ้ตสีตุ่นๆ, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีเทาหม่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกกระจิบหัวแดง[n. exp.] (nok krajip hūa daēng) EN: Ashy Tailorbird   FR: Couturière à tête rousse [f] ; Fauvette-couturière à joues rouges [f] ; Couturière cendrée [f]
นกกระจิ๊ดคอสีเทา[n. exp.] (nok krajit khø sī thao) EN: Ashy-throated Warbler   FR: Pouillot à face grise [m] ; Pouillot à gorge grise [m]
นกปรอดสีขี้เถ้า[n. exp.] (nok parøt sī khīthao) EN: Ashy Bulbul   FR: Bulbul à ailes vertes [m]
นกพญาไฟสีเทา[n. exp.] (nok phayāfai sī thao) EN: Ashy Minivet   FR: Minivet cendré [m]
นกพิราบเขาสูง[n. exp.] (nok phirāp khao sūng) EN: Ashy Wood Pigeon   FR: Pigeon cendré [m] ; Pigeon à col fauve [m]
นกแซงแซวสีเทา[n. exp.] (nok saēng-saēo sī thao) EN: Ashy Drongo   FR: Drongo cendré [m] ; Drongo gris [m]
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASHY    AE1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ashy    (j) ˈæʃiː (a1 sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalifornienwellenläufer {m} [ornith.]Ashy Storm Petrel [Add to Longdo]
Himalayataube {f} [ornith.]Ashy Wood Pigeon [Add to Longdo]
Grauameisenschlüpfer {m} [ornith.]Ashy Antwren [Add to Longdo]
Graumennigvogel {m} [ornith.]Ashy Minivet [Add to Longdo]
Mindorodrossel {f} [ornith.]Ashy Ground Thrush [Add to Longdo]
Grauhäherling {m} [ornith.]Ashy Laughing Thrush [Add to Longdo]
Graucistensänger {m} [ornith.]Ashy Cisticola [Add to Longdo]
Rostwangen-Schneidervogel {m} [ornith.]Ashy Tailor Bird [Add to Longdo]
Rostbauchprinie {f} [ornith.]Ashy Prinia [Add to Longdo]
Hartlaubschnäpper {m} [ornith.]Ashy Flycatcher [Add to Longdo]
Grauglanzstar {m} [ornith.]Ashy Starling [Add to Longdo]
Graudrongo [ornith.]Ashy Drongo [Add to Longdo]
Grauschwalbenstar {m} [ornith.]Ashy Wood Swallow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy [Add to Longdo]
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance [Add to Longdo]
迦葉仏[かしょうぶつ, kashoubutsu] (n) Kassapa Buddha; Kasyapa Buddha; Kashyapa Buddha [Add to Longdo]
山椒喰[さんしょうくい;サンショウクイ, sanshoukui ; sanshoukui] (n) (uk) ashy minivet (species of passerine bird, Pericrocotus divaricatus) [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ashy \Ash"y\, a.
   1. Pertaining to, or composed of, ashes; filled, or strewed
    with, ashes.
    [1913 Webster]
 
   2. Ash-colored; whitish gray; deadly pale. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Ashy pale}, pale as ashes. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ashy
   adj 1: of a light grey [syn: {ash-grey}, {ash-gray}, {ashy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top