ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asbestosis

AE2 S B EH2 S T OW1 S IH2 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asbestosis-, *asbestosis*, asbestosi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asbestosisแอสเบสโทซิส [TU Subject Heading]
Asbestosisแอสเบสโทซิส; แร่ใยหิน, โรค; แอสเบสโตสิส; โรคที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองของแอสเบสตอ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASBESTOSIS    AE2 S B EH2 S T OW1 S IH2 S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  asbestosis
      n 1: lung disease caused by inhaling asbestos particles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top