ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ash

AE1 SH   
170 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ash-, *ash*
English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
smashed(adj slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., S. very drunk ,
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ash[N] เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
ash[ADJ] สีเทาๆ, See also: สีเถ้าถ่าน
ashy[ADJ] ซีด, Syn. pale, pallid
ashy[ADJ] ที่ปกคลุมด้วยเถ้าถ่าน
ashen[ADJ] ซีดเผือด, See also: ถอดสี, ซีด, Syn. pale, pallid
ashcan[N] ถังขยะ
ashore[ADV] เทียบฝั่ง, See also: เกยฝั่ง, Syn. on shore, on land, Ant. afloat, at sea
ashamed[ADJ] ซึ่งละอายใจ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. humiliated, mortified, Ant. proud
ashamed[ADJ] อับอาย, See also: อาย
ashtray[N] ที่เขี่ยบุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ash 1(แอช) n. เถ้า,ขี้เถ้า,อัฐิ
ash 2(แอช) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Fraxinus (oleaceous tree)
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashen 2(แอช'เชน) adj. เกี่ยวกับต้น ash หรือไม้ของมัน
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ash(n) ต้นแอ็ช,เถ้า
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ashman(n) คนเก็บขยะ
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ash๑. เถ้า๒. เถ้าธุลีภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash coneกรวยเถ้าธุลีภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash fallเถ้าตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash flowเถ้าหลาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash glazeการเคลือบขี้เถ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ashcan schoolสกุลศิลปะแอชแคน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ash เถ้า
กากที่เหลือจากการเผา [สิ่งแวดล้อม]
Ashเถ้า [การแพทย์]
Ash (Combustion product)เถ้า [TU Subject Heading]
Ash Content ปริมาณเถ้า
ส่วนของขยะมูลฝอยที่เหลือจากการเผาไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Ash Contentเถ้าถ่าน [การแพทย์]
Ash, Sulfatedเถ้าซัลเฟต [การแพทย์]
Asherman Syndromeกลุ่มอาการแอสเชอร์แมน [การแพทย์]
Asherman's Syndromeพังผืดในโพรงมดลูก [การแพทย์]
Ashes ขี้เถ้า
สิ่งที่เหลือจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Ashing, Dryการทำให้เป็นเถ้าแบบแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ashur?อัชเชอร์? Great and Unfortunate Things (2010)
Ashley.แอซลี่ย์ Skin Deep (2012)
No, Ashur. Ashur.ไม่มี Ashur Ashur Chosen Path (2012)
Ashley.แอชลีย์ Truth: Part 1 (2013)
Ashley.แอชลีย์ Fear (2013)
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I felt ashamed for not knowing.- ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก Rebecca (1940)
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me.เเละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่ Rebecca (1940)
Ship ashore. Come on! Come on, everybody.เร็วเข้าทุกคน! Rebecca (1940)
He was dragging his left leg and trying to hide it, because he was ashamed.เขาถูกลากขาซ้ายของเขาและพยายามที่จะซ่อนมัน เพราะเขารู้สึกละอายใจ 12 Angry Men (1957)
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง Blazing Saddles (1974)
And you call it an ashram?คุณเรียกว่า "อาศรม" ใช่มั้ย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ashI'm not ashamed of my father's being poor.
ashShe may well be ashamed of her old clothes.
ashShe is ashamed to tell the story to others.
ashAre not you ashamed of yourself?
ashHe is ashamed of his failure.
ashWhen he left the navy, he found it hard to adjust to life ashore.
ashI am ashamed of myself.
ashShe was not ashamed to ask me a question.
ashPeace to his ashes!
ashThe politician was not ashamed of having taken bribes.
ashLater, Chris felt ashamed and apologized and Beth forgave him.
ashHe ought to be ashamed of his ignorance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่เขี่ยบุหรี่[N] ashtray
เถ้าถ่าน[N] ashes, Example: ฟืนดุ้นใหญ่กำลังจะกลายเป็นเถ้าถ่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
ขี้เถ้า[N] ashes, See also: cinders, Syn. เถ้า, เถ้าถ่าน, Example: บ้านหลังนั้นไหม้จนเหลือแต่ขี้เถ้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
อังคาร[N] ash, Thai definition: เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว
ตุ่น[ADJ] grey, See also: ashy, Syn. ตุ่นๆ, สีตุ่น, Example: ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกางเกงยีนหลวมโคร่งกับเสื้อเชิ้ตสีตุ่นๆ, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีเทาหม่นๆ
เถ้า[N] ashes, See also: wood ashes, cinders, Syn. ขี้เถ้า, Example: ฟืนในกองไฟเริ่มลดน้อยเป็นเถ้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
ที่เขี่ยบุหรี่[N] ashtray, Example: เขาหยิบโครงเหล็กสำหรับตั้งที่เขี่ยบุหรี่มาไว้ในมือ, Count unit: อัน, Thai definition: ภาชนะรองรับเถ้าบุหรี่
กองฟอน[N] ashes of a burnout pyre, See also: remains of a fire, Example: ภาพข้างหน้าที่เห็นที่ทำให้รู้สึกเศร้าใจมากคือ แม่ของเด็กร่ำไห้เจียนใจจะขาดอยู่หน้ากองฟอน, Count unit: กอง, Thai definition: กองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว
ข่อ[N] ash, See also: soot, lampblack, Syn. เถ้า, เขม่า
ความละอาย[N] ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อ่างล้างมือ [n. exp.] (āng lāng meū) EN: washbasin   
อ่างล้างหน้า[n.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; sink   FR: lavabo [m]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
แบบเสื้อ [n.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASH    AE1 SH
ASHE    AE1 SH
ASHY    AE1 SH IY0
ASHOK    AE1 SH AA0 K
ASHEY    AE1 SH IY0
ASHES    AE1 SH AH0 Z
ASHIS    AH0 SH IY1 Z
ASHER    AE1 SH ER0
ASHBY    AE1 SH B IY0
ASHUR    AE1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ash    (n) ˈæʃ (a1 sh)
Ashe    (n) ˈæʃ (a1 sh)
ashy    (j) ˈæʃiː (a1 sh ii)
Ashby    (n) ˈæʃbiː (a1 sh b ii)
ashen    (j) ˈæʃən (a1 sh @ n)
ashes    (n) ˈæʃɪz (a1 sh i z)
ashore    (a) ˈəʃˈɔːr (@1 sh oo1 r)
Ashford    (n) ˈæʃfəd (a1 sh f @ d)
ash-bin    (n) ˈæʃ-bɪn (a1 sh - b i n)
ash-can    (n) ˈæʃ-kæn (a1 sh - k a n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #20,138 [Add to Longdo]
岸上[àn shàng, ㄢˋ ㄕㄤˋ, ] ashore, #21,365 [Add to Longdo]
羞愧[xiū kuì, ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #22,403 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] ashamed; grief, #25,716 [Add to Longdo]
铁青[tiě qīng, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄧㄥ, / ] ashen, #26,692 [Add to Longdo]
苍苍[cāng cāng, ㄘㄤ ㄘㄤ, / ] ash gray; vast and hazy; flourishing, #27,842 [Add to Longdo]
灰烬[huī jìn, ㄏㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, / ] ashes, #32,252 [Add to Longdo]
舍利[shè lì, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, ] ashes after cremation; Buddhist relics (Sanskirt: sarira), #35,772 [Add to Longdo]
烟灰缸[yān huī gāng, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ ㄍㄤ, / ] ashtray, #38,018 [Add to Longdo]
无地自容[wú dì zì róng, ˊ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] ashamed and unable to show one's face, #38,732 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あし, ashi] (n) ขา, เท้า
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足首[あしくび, ashikubi] English: ankle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asche {f} | Oxidasche {f}ash | oxidized ash [Add to Longdo]
Aschegehalt {m}ash content [Add to Longdo]
Aschengrube {f}; Aschenkasten {m}ash pit [Add to Longdo]
Aschermittwoch {m}ash wednesday [Add to Longdo]
aschblond {adj}ash blonde; ash blond [Add to Longdo]
Ashlerche {f} [ornith.]Ash's Lark [Add to Longdo]
Ashgabat (Hauptstadt von Turkmenistan)Ashgabat (capital of Turkmenistan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
ああした[, aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]
コード化集合[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] coded set [Add to Longdo]
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash [Add to Longdo]
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
シャシ[しゃし, shashi] chassis [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あし, ashi] -Bein [Add to Longdo]
[あし, ashi] Fuss, Bein [Add to Longdo]
足取り[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]
足摺岬[あしずりみさき, ashizurimisaki] (Suedspitze Shikokus) [Add to Longdo]
足止め[あしどめ, ashidome] Hausarrest, Einsperrung [Add to Longdo]
足踏み[あしぶみ, ashibumi] auf_der_Stelle_treten [Add to Longdo]
足音[あしおと, ashioto] Schritte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ash \Ash\, n.,
   sing. of {Ashes}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Ash is rarely used in the singular except in connection
      with chemical or geological products; as, soda ash,
      coal which yields a red ash, etc., or as a qualifying
      or combining word; as, ash bin, ash heap, ash hole, ash
      pan, ash pit, ash-grey, ash-colored, pearlash, potash.
      [1913 Webster]
 
   {Bone ash}, burnt powered; bone earth.
 
   {Volcanic ash}. See under {Ashes}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ash \Ash\ ([a^]sh), n. [OE. asch, esh, AS. [ae]sc; akin to OHG.
   asc, Sw. & Dan. ask, Icel. askr, D. esch, G. esche.]
   1. (Bot.) A genus of trees of the Olive family, having
    opposite pinnate leaves, many of the species furnishing
    valuable timber, as the European ash ({Fraxinus
    excelsior}) and the white ash ({Fraxinus Americana}).
    [1913 Webster]
 
   {Prickly ash} ({Zanthoxylum Americanum}) and {Poison ash}
    ({Rhus venenata}) are shrubs of different families,
    somewhat resembling the true ashes in their foliage.
 
   {Mountain ash}. See {Roman tree}, and under {Mountain}.
    [1913 Webster]
 
   2. The tough, elastic wood of the ash tree.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ash is used adjectively, or as the first part of a
      compound term; as, ash bud, ash wood, ash tree, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ash \Ash\, v. t.
   To strew or sprinkle with ashes. --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ash
   n 1: the residue that remains when something is burned
   2: any of various deciduous pinnate-leaved ornamental or timber
     trees of the genus Fraxinus [syn: {ash}, {ash tree}]
   3: strong elastic wood of any of various ash trees; used for
     furniture and tool handles and sporting goods such as
     baseball bats
   v 1: convert into ashes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ASH
     Almquist SHell (BSD, Unix, Shell), "ash"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top