ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascariasis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascariasis-, *ascariasis*, ascariasi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascariasisโรคพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascariasisพยาธิไส้เดือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ascariasisอัสคาริอาสิส; โรคพยาธิไส้เดือนแอสคาริส; พยาธิไส้เดือน, โรค; โรคพยาธิไส้เดือน; โรคพยาธิไส้เดือนตัวกลม; พยาธิไส้เดือนในลำไส้เล็ก; โรคพยาธิตัวกลม [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascariasis \As`ca*ri"a*sis\, n. [NL., fr. Gr. ? an intestinal
   worm.] (Med.)
   A disease, usually accompanied by colicky pains and diarrhea,
   caused by the presence of ascarids in the gastrointestinal
   canal.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascariasis
   n 1: infestation of the human intestine with Ascaris roundworms

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top