Search result for

ขอ

(172 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอ-, *ขอ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Catm[แคท-มัน-นี่] (adv ) ขอพรจากพระ9ข้อ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
กระเช้าของขวัญ (n ) gift basket
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอกลับไป (n ) ขอกลับไปคิด
ขอโทษ (vt adv ) ขอโทษสำหรับการส่งอีเมล์ช้า

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอ[N] hook, See also: gaff, elephant goad, Syn. ตะขอ, ตาขอ, ขอเกี่ยว, Example: เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น, Count unit: เล่ม, ตัว, อัน, Thai definition: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
ขอ[V] beg, See also: ask for, beg for, request for, ask, beseech, implore, plead, Syn. ขอร้อง, วอน, อ้อนวอน, วิงวอน, Example: เด็กที่น่าสงสารมาขอเงินไปซื้อยาให้แม่, Thai definition: พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ
ขอ[N] territory, See also: region, district, place, locality, rim, Syn. เขต, แดน
ขอ[N] thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งต่างๆ
ขอ[PREP] of, Example: บ้านของเขาคือหลังสีฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนน
ขอ[N] log, Syn. ขอนไม้, ซุง, ท่อนไม้, Example: ช่างไม้ดัดแปลงขอนไม้ให้เป็นเก้าอี้ในสวน, Count unit: ขอน, Thai definition: ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ
ขอ[N] edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter, Syn. สัน, ริม, กรอบ, Example: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ
ขอ[N] Khmer, See also: Cambodia, Syn. เขมร, Example: รูปปั้นที่ขุดพบแถบอีสานทางใต้ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบขอม, Thai definition: ชนชาติหนึ่งอยู่ระหว่างไทยกับญวณ
ขอ[V] knot, See also: hitch, knit, Syn. ขมวด, Example: เธอขอดผ้าเช็ดหน้าของเขาไว้เพื่อเตือนเขาว่าเขาจะต้องกลับมาบ้านแต่วัน, Thai definition: ขมวดเป็นปม
ขอ[V] scale, See also: scrape off, Syn. ขูด, Example: แม่ครัวขอดเกล็ดปลาให้เสร็จก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆ, Thai definition: ทำให้สิ่งที่ติดอยู่ออกมาด้วยอาการอย่างขูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอน. ไม้หรือเหล็กที่งอ ๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ, ตะขอ หรือ ตาขอ ก็เรียก.
ขอก. พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ, วิงวอน.
ขอน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนขมิ้น แต่หัวเล็กสอดกันเป็นข้อ ๆ ต้นและใบเขียว เนื้อเหลือง มีสรรพคุณอยู่คงเขี้ยว เขา และงา.
ขอน. เขต, แดน
ขอริม, ขอบ, เช่น ไปขอกฟ้า ว่า ไปริมฟ้า.
ขอขมา, ขอขมาลาโทษก. ขอไม่ให้เอาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดหรือล่วงเกิน เช่น เขามาขอขมาญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวช, ขอษมา หรือ ขอษมาลาโทษ ก็ว่า.
ขอคำน้อยน. ว่านขอทอง.
ขอน. สิ่งต่าง ๆ
ขอสิ่งที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์, ของขลัง ก็ว่า.
ขอบ. แห่ง (ใช้สำหรับนำหน้านามที่เป็นผู้ครอบครอง).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thingของ, ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
goodsของ, สินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraband of warของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, contraband ofของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war contrabandของต้องห้ามยามสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute contrabandของต้องห้ามเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jetsamของที่โยนทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electric apparatus and appliancesของเสียจากเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supercritical fluidของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Influxของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ, ของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ ซึ่งอาจเป็นทั้งน้ำ น้ำมัน และก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Cargoของบรรทุก [เศรษฐศาสตร์]
Industrial wasteของเสียจากอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal wasteของเสียจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Y-You blew off our most beloved tradition.เธอละเลยประเพณีสำคัญของเรา The Serena Also Rises (2008)
I'm sorry.ฉันขอโทษ The Serena Also Rises (2008)
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดับรางวัล pulitzers ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
Good luck with that. I'll look for it in "Reader's Digest."งั้นขอให้โชคดีแล้วกัน ฉันจะรออ่านมันในหนังสือรีดเดอร์ ไดเจสท์ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
You're gonna have a hell of a story.นายได้แก่นของเรื่องมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอ[n.] (khø) EN: hook   FR: crochet [m] ; agrafe [f]
ขอ[v.] (khø) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for   FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande
ขอ ...[X] (khø ...) EN: ... please ; may ; I request ... ; I'd like ...   FR: puis-je ... ? ; je voudrais ... s'il vous plaît
ขอ...คืนด้วย[xp] (khø ... kheūn dūay) FR: rendez-moi ...
ขอกู้[v. exp.] (khø kū) EN: apply for a loan   
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām chūayleūa) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance   FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ขอคิดหน่อยนะ[xp] (khø khit nøi na ) EN: let me see   FR: voyons voir
ขอ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ขอ[n.] (khøng) EN: goods   FR: marchandises [fpl]
ขอ[prep.] (khøng) EN: of ; belonging to   FR: de ; du ; appartenant à

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accumulation[N] ของที่เก็บสะสม, See also: ของที่รวบรวมไว้, Syn. heap
acid[N] กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
acknowledge[VT] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge[VI] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ, Syn. thank
alloy[N] สิ่งเจือปน, See also: ของผสม
alms[N] ของบริจาค, See also: ของให้ทาน, Syn. charity, donation
amen[INT] ขอให้เป็นเช่นนั้นเทอญ
amulet[N] เครื่องราง, See also: ของดี, ของขลัง, Syn. charm
analogue[N] สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement
Anglican[ADJ] ของชาวอังกฤษ, Syn. English, British

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
a/oabbr. account of (บัญชีของ)

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(vt) pt และ pp ของ abide
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apply for creditขอสินเชื่อ
ask for (PHRV ) ขอ, ขอร้อง
See also: S. request,
bound (n ) ขอบเขต
climate (n) ขอแสดงความคิดเห็นนะครับ ไม่ใช่คำแปล คำนี้ไม่ได้มีความหมายคล้ายกับ weather คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจนระหว่างคำสองคำนี้ จึงอยากให้ทางลองดูช่วยให้ความหมายอย่างชัดเจนว่า climate หมายถึง ลักษณะภูมิอากาศของภูมิประเทศ ส่วน weather คือ ลักษณะอากาศขณะหนึ่ง
convenienceขออภัยในความไม่สะดวก
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์
Flammable Liquidของเหลวไวไฟ
goop[กูป] ของเหลวสีเขียวที่เป็นเมือกๆ (superliuminatigoldenflowerkillchun)
keepsake (n ) ของดูต่างหน้า
Image:
may winter a far to eater (n vi vt modal ver) ขอให้ฤดูหนาวห่างไกลออกไปอีก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ご免なさい[ごめんなさい, gomennasai] ขอโทษ
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวลาที่คนอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา
土産[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก
有難う[ありがとう, arigatou] (vt,conj) ขอบคุณ
本物[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
玩具[おもちゃ, omocha] (n) ของเล่น
範囲[はんい, han'i] (n) ขอบเขต
許可[きょか, kyoka] (n vi vt) ขออนุญาต, คำอนุญาต
謝罪[しゃざい, shazai] (vt) ขอโทษ
贈り物[おくりもの, okurimono] (n) ของขวัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お土産[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
昔の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า
昔の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า วัตถุโบราณ
Thank you very much[Thank you very much] (n vt) ขอบคุณมาก
意味範[いみはん, imihan] (n) ขอบเขตของความหมาย
デザート[でざーと, dezato] (n) ของหวาน (desserts)
pickle[つけもの, tsukemono] (n ) ของดอง, ผักดอง
天の与え[てんのあたえ, tennoatae] (n colloq ) ของขวัญที่ได้รับประทานมาจากสวรรค์
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (n ) ขอบข่ายกว้าง
[けん, ken] (n ) ขอบเขต วง ข่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] Thai: ขอร้อง English: to request
乞う[こう, kou] Thai: ขอ English: to ask
申し上げる[もうしあげる, moushiageru] Thai: ขอกล่าว
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles
願う[ねがう, negau] Thai: ขอร้อง English: to request
残り物[のこりもの, nokorimono] Thai: ของเหลือ English: leftovers
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอโทษ English: excuse me
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluvial (adj) ของแม่น้ำ, ที่พบในแม่น้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, See also: A. femme,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top