ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffocate

S AH1 F AH0 K EY2 T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffocate-, *suffocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffocate[VT] ทำให้อึดอัดหายใจไม่ออก, See also: ทำให้หายใจไม่ออก, Syn. asphyxiate, choke, smother
suffocate[VI] หายใจไม่ออก, Syn. asphyxiate, choke, smother
suffocate[VT] ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก
suffocate[VT] ทำให้ร้อนอบอ้าว, See also: ร้อนอบอ้าว, ร้อนระอุ, Syn. swelter
suffocate[VT] ขัดขวาง, See also: สกัดกั้น, ยับยั้ง, Syn. confine, restrict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffocate(ซัฟ'ฟะเคท) vt. ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้หายใจไม่ออก,ขัดขวางการหายใจ,รัดคอ,อุดปาก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ,ดับ,ขัดขวาง,ขยี้,เอาชนะ. vi. หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ,รู้สึกอึดอัดเพราะไม่มีอากาศพอเพียง., See also: suffocatingly adv. suffocation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suffocate(vi) รัดคอ,สำลัก,อุดปาก,หอบ
suffocate(vt) รัดคอ,ทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suffocate in summer, freeze to death in winter.หน้าร้อนก็ร้อนตับแล่บ, หน้าหนาวก็หนาวจับใจ. Cinema Paradiso (1988)
There's a bug in my eye and I'm trying to suffocate him.เปล่าครับ แมลงเข้าตาน่ะครับ \ ก็เลยปิดตาให้มันขาดอาหารหายใจตาย Death Has a Shadow (1999)
- She'll suffocate staying here.เธออยู่ที่นี่ไม่ก้าวหน้าหรอก Raise Your Voice (2004)
- He can suffocate in there.- เขาอาจจะหายใจไม่ออกอยู่ในนั้น. Transporter 2 (2005)
Even a completely calm person will suffocate in four minutes without oxygen.แม้แต่คนที่นิ่งที่สุดก็ยังทุรนทุราย ภายใน 4 นาที ถ้าขาดอ็อกซิเจน Four Brothers (2005)
No, that's enough! You'll suffocate her!พอแล้วๆ คุณจะทำให้เธอหายใจไม่ออก Art of Seduction (2005)
Her beauty can suffocate a person.หน้าตาสวยบาดใจดีนะ My Girl (2005)
You're going to suffocate to death.คุณกำลังจะทำให้ตัวเองเหนื่อยตายนะ Apt. (2006)
so, he suffocates the boy at another location, prepares the body, takes him out to the middle of nowhere and dumps him.สรุปว่าเขาฆ่าเด็กจากที่อื่น ตกแต่งศพ เอาศพมาแล้วก็ทิ้งเขาไว้ The Instincts (2008)
They lay on us, press on us, suffocate us.พวกมันนอนทับเรา กดเรา ทำให้เราหายใจไม่ออก Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
HACK ME TO PIECES, SUFFOCATE ME WITH A PILLOW?-หนูก็แค่ และก็เป็นครั้งสุดท้าย Valley Girls (2009)
Every day since I have put on a mask to hide what now suffocates me.ตั้งแต่นั้นทุกวัน ฉันสวมหน้ากาก เพื่อซ่อนสิ่งที่อุดปากฉันอยู่ในตอนนี้ Reflection of Desire (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suffocateI thought I was going to suffocate on the crowded train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำลัก[V] choke, See also: suffocate, smother, stifle
สำลัก[V] choke, See also: suffocated, smothered, strangled, Example: ระหว่างการรับประทานอาหารอย่าหัวเราะหรือเร่งรีบจนสำลักอาหาร, Thai definition: อาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม
หายใจไม่ออก[V] suffocate, See also: be unable to breathe, Example: ควันที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนทำให้หายใจไม่ออก, Thai definition: อาการหายใจติดขัด
สำลัก[V] choke, See also: suffocated, smothered, strangled, Example: ระหว่างการรับประทานอาหารอย่าหัวเราะหรือเร่งรีบจนสำลักอาหาร, Thai definition: อาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม
หายใจไม่ออก[V] suffocate, See also: be unable to breathe, Example: ควันที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนทำให้หายใจไม่ออก, Thai definition: อาการหายใจติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
สำลัก[v.] (samlak) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle   FR: s'étrangler ; avaler de travers

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFOCATE S AH1 F AH0 K EY2 T
SUFFOCATED S AH1 F AH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffocate (v) sˈʌfəkɛɪt (s uh1 f @ k ei t)
suffocated (v) sˈʌfəkɛɪtɪd (s uh1 f @ k ei t i d)
suffocates (v) sˈʌfəkɛɪts (s uh1 f @ k ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffocate \Suf"fo*cate\, a. [L. suffocatus, p. p. of suffocare
   to choke; sub under + fauces the throat. Cf. {Faucal}.]
   Suffocated; choked. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffocate \Suf"fo*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Suffocated}; p.
   pr. & vb. n. {Suffocating}.]
   1. To choke or kill by stopping respiration; to stifle; to
    smother.
    [1913 Webster]
 
       Let not hemp his windpipe suffocate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy; to extinguish; as, to suffocate fire.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffocate \Suf"fo*cate\, v. i.
   To become choked, stifled, or smothered. "A swelling
   discontent is apt to suffocate and strangle without passage."
   --collier.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffocate
   v 1: deprive of oxygen and prevent from breathing; "Othello
      smothered Desdemona with a pillow"; "The child suffocated
      herself with a plastic bag that the parents had left on the
      floor" [syn: {smother}, {asphyxiate}, {suffocate}]
   2: impair the respiration of or obstruct the air passage of;
     "The foul air was slowly suffocating the children" [syn:
     {suffocate}, {stifle}, {asphyxiate}, {choke}]
   3: become stultified, suppressed, or stifled; "He is suffocating
     --living at home with his aged parents in the small village"
     [syn: {suffocate}, {choke}]
   4: suppress the development, creativity, or imagination of; "His
     job suffocated him" [syn: {suffocate}, {choke}]
   5: be asphyxiated; die from lack of oxygen; "The child
     suffocated under the pillow" [syn: {suffocate}, {stifle},
     {asphyxiate}]
   6: feel uncomfortable for lack of fresh air; "The room was hot
     and stuffy and we were suffocating"
   7: struggle for breath; have insufficient oxygen intake; "he
     swallowed a fishbone and gagged" [syn: {gag}, {choke},
     {strangle}, {suffocate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top