ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beg

B EH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beg-, *beg*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
beg(vi, vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beg(vt) ขอทาน, Syn. panhandle
beg(vi) ขอความกรุณา, See also: ขอ
beg(vt) ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beg(vt) หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
beg(vi) ขอทาน, Syn. panhandle
began(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ begin, See also: เริ่มต้น, เริ่ม, Syn. start
beget(vt) ก่อให้เกิด, See also: ทำให้กำเนิด, Syn. create
begin(vi) เริ่ม, See also: เริ่มต้น, Syn. start, Ant. finish
begin(vi) ขึ้นต้น, See also: ตั้งต้น
begin(vi) เกิดขึ้น, See also: ก่อตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beg(เบก) vt. ขอทาน, ขอ, อ้อนวอน, ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin
begat(บิแกท') อดีตกาลของbeget
beget(บิเกท') { begot, begotten, begetting, begets } vt. ให้กำเนิด, ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน, คนจน, See also: beggarly adj.
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน, คนขอทาน, ชีวิตคนขอทาน
begin(บิกิน') { began, begun, beginning, begins } vi., vt. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม, ระยะตั้งต้น, การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start
begird(บิเกิร์ด') { begirded, begirding, begirds } vt. มัด, ผูก, ล้อม, โอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
beg(vt) ขอร้อง, ขอ, อ้อนวอน, ขอความกรุณา
began(vt pt และ pp ของ) begin
beget(vt) ทำให้เกิด, ก่อกำเนิด
beggar(n) ขอทาน, วนิพก, กระยาจก, คนจน
beggar(vt) ทำให้ยากจน, ทำให้หมดตัว, ทำให้หมดเกลี้ยง
beggarly(adj) เหมือนขอทาน, ยากจน, ยากไร้
beggary(n) ความยากจน, ความแร้นแค้น, ความยากไร้
begin(vi, vt) เริ่มต้น, เริ่ม, ตั้งต้น, แต่แรก, ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม, ผู้เริ่มต้น, ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ตอนต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning rhymeสัมผัสต้นบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
begma๑. อาการไอ๒. สิ่งไอออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I beg of Your Highness, forgive me.ฉันขอให้สมเด็จของคุณยกโทษ ให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Um, huh, uh, beg pardon.อืมอืมมมเอ่อขอโทษ Pinocchio (1940)
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย Rebecca (1940)
- I beg pardon?- ฉันขอให้อภัย? 12 Angry Men (1957)
- I beg pardon...- ฉันขอให้อภัย ... 12 Angry Men (1957)
"I beg pardon." What are you so polite about?"ฉันขอโทษ". สิ่งที่เป็นคุณเพื่อให้สุภาพเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
- I beg your pardon?ฉันขอโทษ? Help! (1965)
-Zira, as your husband, I beg you to stand.ซีร่า... ในฐานะสามีผมขอให้คุณยืน Beneath the Planet of the Apes (1970)
What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do.สิ่งที่คุณต้องการของฉันหรือไม่ บอกฉันอะไร แต่ทำในสิ่งที่ฉันขอให้คุณทำ The Godfather (1972)
I beg you to have mercy on my sufferingฉันขอคุณให้มีความปรานี on my ความอดทน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I beg your pardon.ประทานโทษ คุณพูดอะไรนะ The Blues Brothers (1980)
I beg your pardon.ประทานโทษครับ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beg2001 is the year when the 21st century begins.
begA capital letter is used at the beginning of a sentence.
begA chase of the thief began.
begA female beggar was begging with five or six children following along.
begA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
begA frenzied feasting tells of the beginning.
begAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
begAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
begAfter a slow summer season, business began to pick up.
begAfter a while she began to play the piano again.
begAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
begAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขา(n) begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai Definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา(n) begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai Definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร(n) begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai Definition: การเที่ยวขออาหาร, , Notes: (บาลี)
ภิกขาหาร(n) begged food, Syn. ภิกษาหาร, Thai Definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี)
ภิกษา(n) begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai Definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษา(n) begged food, Syn. ภิกขา, Thai Definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษาหาร(n) begged food, Syn. ภิกขา, ภิกษา, Thai Definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ขอความกรุณา(v) beg, See also: request, ask, Syn. ขอร้อง, Example: ผมเข้าไปขอความกรุณาจากอาจารย์ให้อธิบายเนื้อหาที่ผมยังไม่เข้าใจ, Thai Definition: ขออย่างสุภาพอ่อนน้อมเพื่อให้กระทำตามที่ตนต้องการ
ประทุ(v) break out, See also: begin suddenly, Syn. ผุด, Ant. ดับ, มอด, Example: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย, Thai Definition: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
เบิกโรง[boēkrōng] (v) EN: begin ; open
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [ sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph ]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEG B EH1 G
BEGG B EH1 G
BEGS B EH1 G Z
BEGER B EH1 G ER0
BEGAN B IH0 G AE1 N
BEGGS B EH1 G Z
BEGAT B IH0 G AE1 T
BEGUN B EY1 G AH0 N
BEGEL B EY1 G AH0 L
BEGET B IH0 G EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beg (v) bˈɛg (b e1 g)
begs (v) bˈɛgz (b e1 g z)
begad (uh) bˈɪgˈæd (b i1 g a1 d)
began (v) bˈɪgˈæn (b i1 g a1 n)
begat (v) bˈɪgˈæt (b i1 g a1 t)
beget (v) bˈɪgˈɛt (b i1 g e1 t)
begin (v) bˈɪgˈɪn (b i1 g i1 n)
begot (v) bˈɪgˈɒt (b i1 g o1 t)
begum (n) bˈɛɪgəm (b ei1 g @ m)
begun (v) bˈɪgˈʌn (b i1 g uh1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开始[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] begin; initiate; inaugurate; start; create, #1,605 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] begin, #2,168 [Add to Longdo]
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, ] beginning of the year, #4,725 [Add to Longdo]
开庭[kāi tíng, ㄎㄞ ㄊㄧㄥˊ, / ] begin a (judicial) court session, #8,145 [Add to Longdo]
开场[kāi chǎng, ㄎㄞ ㄔㄤˇ, / ] begin; open; start, #8,403 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] beg; center, #9,256 [Add to Longdo]
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, / ] beginning, #10,245 [Add to Longdo]
乞丐[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, ] beggar, #12,605 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: Related: begeben, Syn. Talent
begegnen(vi) |begegnete, ist begegnet, mit jmdm.| พบหรือเจอโดยบังเอิญ เช่น Vorgestern bin ich im Aufzug meinem Chef begegnet., See also: Related: treffen
Begegnung(n) |die, pl. Begegnungen| การพบปะ, การเจอกันของคนสองคนหรือของกลุ่ม เช่น Hier ist ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen, wo Menschen sich kennen lernen können, um voneinander und miteinander zu lernen.
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
begehrt(adj) เป็นที่ต้องการ, เป็นที่ดึงดูด เช่น ein begehrtes Reiseziel, ein begehrter Mann
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., Syn. der Enthusiasmus
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeisterter Anhänger { m }; Fan { m }; Liebhaber { m }; Kenner { m }aficionado [Add to Longdo]
Begabtenförderung { f }scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students [Add to Longdo]
Begabung { f }; Talent { n }vocation [Add to Longdo]
Begabung { f }giftedness [Add to Longdo]
Begabung { f }; Befähigung { f } | Begabungen { pl }aptitude | aptitudes [Add to Longdo]
Begabung { f }; Fähigkeit { f }; Vermögen { n }faculty [Add to Longdo]
Begabung { f }; Talent { n }endowment [Add to Longdo]
Begattung { f }copulation [Add to Longdo]
Begebenheit { f }incident [Add to Longdo]
Begebenheit { f }occurrence; event [Add to Longdo]
Begegnung { f }encounter [Add to Longdo]
Begegnung { f }; Zusammenkunft { f } | Begegnungen { pl }; Zusammenkünfte { pl }meeting | meetings [Add to Longdo]
Begehbarkeit { f } | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility [Add to Longdo]
Begehren { n } | sexuelles Begehrendesire | sexual desire [Add to Longdo]
Begehrlichkeit { f }concupiscence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1, vt) (See 為る・する・1) to begin; to start [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[chinchin ; chinchin] (adv, adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n, vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ていうか[teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
のっけ[nokke] (n) the very beginning [Add to Longdo]
ぴいぴい[piipii] (n, adj-f, adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
まべ貝[まべがい;マベガイ, mabegai ; mabegai] (n) (uk) penguin wing oyster (Pteria penguin) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] Begleiterscheinung [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
伴侶[はんりょ, hanryo] Begleiter, Gefaehrte [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]
初める[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] Begrenzung, Beschraenkung [Add to Longdo]
同伴[どうはん, douhan] Begleitung, Geleit [Add to Longdo]
埋まる[うまる, umaru] begraben_sein, sich_fuellen, sich_anfuellen [Add to Longdo]
埋もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
埋没[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beg \Beg\, n. [Turk. beg, pronounced bay. Cf. {Bey}, {Begum}.]
   A title of honor in Turkey and in some other parts of the
   East; a bey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beg \Beg\, v. t. [imp. & p. p. {Begged}; p. pr. & vb. n.
   {Begging}.] [OE. beggen, perh. fr. AS. bedecian (akin to
   Goth. bedagwa beggar), biddan to ask. (Cf. {Bid}, v. t.); or
   cf. beghard, beguin.]
   1. To ask earnestly for; to entreat or supplicate for; to
    beseech.
    [1913 Webster]
 
       I do beg your good will in this case. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [Joseph] begged the body of Jesus.  --Matt. xxvii.
                          58.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes implying deferential and respectful, rather
      than earnest, asking; as, I beg your pardon; I beg
      leave to disagree with you.
      [1913 Webster]
 
   2. To ask for as a charity, esp. to ask for habitually or
    from house to house.
    [1913 Webster]
 
       Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his
       seed begging bread.          --Ps. xxxvii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   3. To make petition to; to entreat; as, to beg a person to
    grant a favor.
    [1913 Webster]
 
   4. To take for granted; to assume without proof.
    [1913 Webster]
 
   5. (Old Law) To ask to be appointed guardiln for, or to aso
    to havo a guardian appointed for.
    [1913 Webster]
 
       Else some will beg thee, in the court of wards.
                          --Harrington.
    [1913 Webster] Hence:
 
   {To beg (one) for a fool}, to take him for a fool.
    [1913 Webster]
 
   {I beg to}, is an elliptical expression for I beg leave to;
    as, I beg to inform you.
 
   {To beg the question}, to assume that which was to be proved
    in a discussion, instead of adducing the proof or
    sustaining the point by argument.
 
   {To go a-begging}, a figurative phrase to express the absence
    of demand for something which elsewhere brings a price;
    as, grapes are so plentiful there that they go a-begging.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Beg}, {Ask}, {Request}.
 
   Usage: To ask (not in the sense of inquiring) is the generic
      term which embraces all these words. To request is
      only a polite mode of asking. To beg, in its original
      sense, was to ask with earnestness, and implied
      submission, or at least deference. At present,
      however, in polite life, beg has dropped its original
      meaning, and has taken the place of both ask and
      request, on the ground of its expressing more of
      deference and respect. Thus, we beg a person's
      acceptance of a present; we beg him to favor us with
      his company; a tradesman begs to announce the arrival
      of new goods, etc. Crabb remarks that, according to
      present usage, "we can never talk of asking a person's
      acceptance of a thing, or of asking him to do us a
      favor." This can be more truly said of usage in
      England than in America.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beg \Beg\, v. i.
   To ask alms or charity, especially to ask habitually by the
   wayside or from house to house; to live by asking alms.
   [1913 Webster]
 
      I can not dig; to beg I am ashamed.   --Luke xvi. 3.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beg
   v 1: call upon in supplication; entreat; "I beg you to stop!"
      [syn: {beg}, {implore}, {pray}]
   2: make a solicitation or entreaty for something; request
     urgently or persistently; "Henry IV solicited the Pope for a
     divorce"; "My neighbor keeps soliciting money for different
     charities" [syn: {solicit}, {beg}, {tap}]
   3: ask to obtain free; "beg money and food"
   4: dodge, avoid answering, or take for granted; "beg the
     question"; "beg the point in the discussion"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top