ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-poke-

P OW1 K   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: poke, *poke*
Possible hiragana form: -ぽけ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke[VI] เข้าไปยุ่ง, See also: แส่, ยื่นจมูก, Syn. intrude, meddle, nose
poke[VT] แหย่ (นิ้ว, ไม้ ฯลฯ)
poke[VT] เขี่ย (ถ่าน, ไฟ) ให้คุ
poke[VI] โผล่ออกมา, See also: ยื่นออกมา, ล้ำ, Syn. protrude
poke[VI] คุ้ยหา
poke[N] การทิ่ม, See also: การแทง, การจิ้ม, การศอก, การกระทุ้ง, การผลัก, การดัน, Syn. jab
poke[N] กระเป๋าสตางค์, Syn. wallet
poke[N] ปีกหมวกซึ่งมีเชือกผูกปลายคาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poke(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหา., See also: poke fun at หัวเราะ. n. การผลัก,การดัน, Syn. prod, โพก <คำอ่าน>เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษาเบสิก (BASIC) ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่าใดค่าหนึ่งในเลขที่อยู่ (address) ที่แน่นอนในหน่วยความจำได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, let's go in and poke somebody in the nose.และกระตุ้นใครสักคนในจมูก ทำไม? Pinocchio (1940)
I shouldn't let the scientists poke you about.ฉันไม่ควรจะปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์โผล่คุณเกี่ยวกับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Poke your ass out, give me a first look! - Shh!- โผล่ตูดของคุณออกมาให้ฉันดูครั้งแรก! The Shawshank Redemption (1994)
Even money that that kid pokes himself with the sword... by the end of the evening.ไม่มีแต้มต่อสำหรับเด้กนั่นโดนดาบแทงตัวเอง ภายในคืนนี้ Never Been Kissed (1999)
Poke me in the eye!จิ้มตาผม Bicentennial Man (1999)
Every time you poke some boy in the brown eye!หรือไปโดนใครอัดถั่วดำก็แล้วแต่ ในแววตาของเธอน่ะ Eating Out (2004)
Even if I wanted to poke around, no one's going to talk to me.ถึงแม้ว่าฉันจะชี้แจงไปยังไงก็ช่าง แต่ไม่มีใครยอมพูดกับฉันเลย Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Although, I wouldn't know a nice flower from a poke in the eye.ผมก็ ดูไม่เป็นหรอกฮะ ดอกม้งดอกไม้ Imagine Me & You (2005)
You coming with us? Here you go, sweetheart. Poke them with that.นายจะมาด้วยเหรอ ได้เลย น้องรัก เอาไอ้นี้จิ้มพวกมัน Four Brothers (2005)
It says that if you poke the exact right holes in something big and strong, it gets very weak.บอกว่าถ้าเราเจาะรูได้ถูกตำแหน่งบนสิ่งของใหญ่ๆและแข็งแรง มันก็จะเปราะ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
- It might poke your eyes out. - Please, stop it. Don't - Don't unbutton!ไม่ต้องปลดกระดุม Big Momma's House 2 (2006)
Everybody doesn't poke their eyes out, asshole.ทุกคนไม่ได้ควักลูกตามันออกมา ไอ้เลว In the Valley of Elah (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pokeHe is very good at poker.
pokeI bought a pig in a poke yesterday.
pokeI don't mean to poke my nose into your affairs.
pokeThe teacher pokes his nose into everything.
pokeYou nearly poked me in the eye with your pencil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะกิด[V] poke, See also: nudge, shove, jab, push, prod, thrust, Syn. สะกิดสะเกา, Example: คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ, Thai definition: ทำให้รู้ตัว
แหย่[V] poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
เยี่ยม[V] poke, See also: show, look out, Syn. ชะโงก, โผล่ออก
กระทุ้ง[V] poke, See also: prod, tamp, pound, knock, jab, ram, nudge, Syn. กระแทก, Example: เขาใช้แท่งเหล็กกระทุ้งดินให้เป็นหลุม หยอดเมล็ดลงไปทีละเมล็ด แล้วกลบอย่างเอาใจใส่ ระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยี่ยม[v.] (yīem) EN: poke   

CMU English Pronouncing Dictionary
POKE P OW1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poke (v) pˈouk (p ou1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poker {n} | pokern; Poker spielenpoker | to play poker [Add to Longdo]
pokern | hoch pokernto take a risk; to gamble | to take a big risk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポケ[, poke] (n) poke (Hawaian raw-fish salad) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poke \Poke\, v. t. [imp. & p. p. {Poked}; p. pr. & vb. n.
   {Poking}.] [Cf. LG. poken to prick, pierce, thrust, pok a
   dagger, knife, D. pook, G. pocken to beat, also Ir. poc a
   blow, Gael. puc to push.]
   1. To thrust or push against or into with anything pointed;
    hence, to stir up; to excite; as, to poke a fire.
    [1913 Webster]
 
       He poked John, and said "Sleepest thou ?" --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust with the horns; to gore.
    [1913 Webster]
 
   3. [From 5th {Poke}, 3.] To put a poke on; as, to poke an ox.
    [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {To poke fun}, to excite fun; to joke; to jest. [Colloq.]
 
   {To poke fun at}, to make a butt of; to ridicule. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poke \Poke\, n. (Bot.)
   A large North American herb of the genus {Phytolacca}
   ({Phytolacca decandra}), bearing dark purple juicy berries;
   -- called also {garget}, {pigeon berry}, {pocan}, and
   {pokeweed}. The root and berries have emetic and purgative
   properties, and are used in medicine. The young shoots are
   sometimes eaten as a substitute for asparagus, and the
   berries are said to be used in Europe to color wine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poke \Poke\, n. [AS. poca, poha, pohha; akin to Icel. poki, OD.
   poke, and perh. to E. pock; cf. also Gael. poca, and OF.
   poque. Cf. {Pock}, {Pocket}, {Pouch}.]
   1. A bag; a sack; a pocket. "He drew a dial from his poke."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They wallowed as pigs in a poke.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A long, wide sleeve; -- called also {poke sleeve}.
    [1913 Webster]
 
   {To boy a pig a poke} (that is, in a bag), to buy a thing
    without knowledge or examination of it. --Camden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poke \Poke\, v. i.
   To search; to feel one's way, as in the dark; to grope; as,
   to poke about.
   [1913 Webster]
 
      A man must have poked into Latin and Greek. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poke \Poke\, n.
   1. The act of poking; a thrust; a jog; as, a poke in the
    ribs. --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. A lazy person; a dawdler; also, a stupid or uninteresting
    person. [Slang, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   3. A contrivance to prevent an animal from leaping or
    breaking through fences. It consists of a yoke with a pole
    inserted, pointed forward. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Poke bonnet}, a bonnet with a straight, projecting front.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poke
   n 1: tall coarse perennial American herb having small white
      flowers followed by blackish-red berries on long drooping
      racemes; young fleshy stems are edible; berries and root
      are poisonous [syn: {poke}, {pigeon berry}, {garget},
      {scoke}, {Phytolacca americana}]
   2: someone who takes more time than necessary; someone who lags
     behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
     {trailer}, {poke}]
   3: a bag made of paper or plastic for holding customer's
     purchases [syn: {sack}, {poke}, {paper bag}, {carrier bag}]
   4: a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me with
     a jab with his finger"; "he made a thrusting motion with his
     fist" [syn: {jab}, {jabbing}, {poke}, {poking}, {thrust},
     {thrusting}]
   5: (boxing) a blow with the fist; "I gave him a clout on his
     nose" [syn: {punch}, {clout}, {poke}, {lick}, {biff}, {slug}]
   v 1: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her
      ribs" [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}, {dig}]
   2: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   3: stir by poking; "poke the embers in the fireplace"
   4: hit hard with the hand, fist, or some heavy instrument; "the
     salesman pounded the door knocker"; "a bible-thumping
     Southern Baptist" [syn: {thump}, {pound}, {poke}]
   5: make a hole by poking

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 poke
  n.,vt.
 
   See {peek}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top