ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tamp

T AE1 M P   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tamp-, *tamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tamp[VT] ตอก, See also: ตอกให้แน่น
tamp[VT] อุด
tamper[VT] ยุ่ง, Syn. meddle
tamper[VT] โน้มน้าว, See also: ชักจูง
tamper[N] คนหรือสิ่งที่ใช้ตอก, See also: คนหรือสิ่งที่ใช้กระทุ้ง
tampon[N] ผ้าอนามัยแบบสอด
tampon[N] ก้อนสำลีสำหรับห้ามเลือด, Syn. pledget, stopper
tamp down[PHRV] ตอกให้แบน, See also: กระทุ้ง, ตอก
tamper with[PHRV] เปลี่ยนเพื่อทำลาย, Syn. meddle with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tamp(แทมพฺ) vt. ตอก,ตอกให้แน่น,อุด,กระทุ้ง
tamper(แทม'เพอะ) vi. ยุ่ง,ชักจูง,โน้มน้าว,ให้สินบน.n. ผู้ตอก,ผู้กระทุ้ง,ผู้อุด,ไม้ตอก,ไม้กระทุ้ง., See also: tamperer n.
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
revenue stampอากรแสตมป์
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race,flight
trading stampn. ตั๋วหรือแสตมป์ที่นำไปขึ้นของได

English-Thai: Nontri Dictionary
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
stamp(n) การประทับตรา,การตอก,เครื่องหมาย,ดวงตราไปรษณีย์
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
stampede(vi,vt) วิ่งอลหม่าน,ตื่นตูม,แตกตื่น,ตื่นตกใจ,หลั่งไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tamponสิ่งยัดแน่น [มีความหมายเหมือนกับ pack ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponผ้าอุดซับ, ผ้าอนามัยแบบสอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tamponade, cardiac; tamponade, heartการบีบรัดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponade, heart; tamponade, cardiacการบีบรัดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponade; tamponage; tamponing; tamponment๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponage; tamponade; tamponing; tamponment๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponing; tamponade; tamponage; tamponment๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponment; tamponade; tamponage; tamponing๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tampBoth of us are from Tampa.
tampThe documents were tampered with.
tampThe lock on my drawer had been tampered with and some of my papers were missing.
tampWhere are the tampons?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาระแน[V] meddle, See also: tamper, interfere, Syn. แส่, Example: ทำไมเธอจะต้องสาระแนเอาเรื่องที่บ้านไปพูดให้คนอื่นฟังด้วย, Thai definition: แส่ไม่เข้าเรื่อง, สู่รู้ไม่เข้าเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: panic ; be stampeded in to   
ก้าวก่าย[v.] (kāokāi) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper   FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
โกเต๊ก[n. prop.] (Kōtek) EN: Kotex ; sanitary towel ; Tampax   FR: tampon hygiénique [m] ; Tampax [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAMP T AE1 M P
TAMPS T AE1 M P S
TAMPA T AE1 M P AH0
TAMPAX T AE1 M P AE2 K S
TAMPER T AE1 M P ER0
TAMPON T AE1 M P AA0 N
TAMPA'S T AE1 M P AH0 Z
TAMPOPO T AE2 M P OW1 P OW0
TAMPING T AE1 M P IH0 NG
TAMPLIN T AE1 M P L IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tamp (v) tˈæmp (t a1 m p)
tamps (v) tˈæmps (t a1 m p s)
tamped (v) tˈæmpt (t a1 m p t)
tamper (v) tˈæmpər (t a1 m p @ r)
Tampere (n) tˈæmpərə (t a1 m p @ r @)
tampers (v) tˈæmpəz (t a1 m p @ z)
tamping (v) tˈæmpɪŋ (t a1 m p i ng)
tampered (v) tˈæmpəd (t a1 m p @ d)
tampering (v) tˈæmpərɪŋ (t a1 m p @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦佩雷[Tǎn pèi léi, ㄊㄢˇ ㄆㄟˋ ㄌㄟˊ, ] Tampere (Swedish Tammerfors), Finland's second city, #141,380 [Add to Longdo]
月经棉栓[yuè jīng mián shuān, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄢˊ ㄕㄨㄢ, / ] tampon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tampon {n}tampon [Add to Longdo]
tamponieren [med.]to plug [Add to Longdo]
Tampa (Stadt in USA)Tampa (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
めくら印;盲印[めくらいん, mekurain] (n) (col) (obsc) (sens) rubber stamp [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
シャチハタ[, shachihata] (n) self-inking (rubber) stamp (from the company name) [Add to Longdo]
スタンプ[, sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P) [Add to Longdo]
スタンプコレクション[, sutanpukorekushon] (n) stamp collection [Add to Longdo]
スタンプハンマー[, sutanpuhanma-] (n) stamp hammer [Add to Longdo]
スタンプミル[, sutanpumiru] (n) stamp mill [Add to Longdo]
スタンプ販売[スタンプはんばい, sutanpu hanbai] (n) stamp trading [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp [Add to Longdo]
押す[おす, osu] to push, to press, to stamp [Add to Longdo]
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tamp \Tamp\, v. t. [imp. & p. p. {Tamped}; p. pr. & vb. n.
   {Tamping}.] [Cf. F. tamponner to plug or stop. See
   {Tampion}.]
   1. In blasting, to plug up with clay, earth, dry sand, sod,
    or other material, as a hole bored in a rock, in order to
    prevent the force of the explosion from being misdirected.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive in or down by frequent gentle strokes; as, to
    tamp earth so as to make a smooth place.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tamp
   n 1: a tool for tamping (e.g., for tamping tobacco into a pipe
      bowl or a charge into a drill hole etc.) [syn: {tamp},
      {tamper}, {tamping bar}]
   v 1: press down tightly; "tamp the coffee grinds in the
      container to make espresso" [syn: {tamp down}, {tamp},
      {pack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top